Технически услуги > Актове за одобряване на ПУППринтирай

Актове за одобряване на ПУП за 2017 година

Акт № ДАТА

ОСПОРЕНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗРАБОТКА

ОБХВАТ

Заповед №РД-08-26 от 18.01.2017г.

 

Иван Николов Чучуганов

ПУП-изм.на ПР , в обхват УПИ /п-л/ XXII-3050 кв.113 по рег.план на гр.Сапарева баня , промяна на отреждането от’’ За жилищно строителство’’ .В ‘’ За общ. обсл. ‘’ без промяна на устаноовената жилищна устр.зона

УПИ /п-л/ XXII-3050 кв.113 по рег.план на гр.Сапарева баня

Заповед №РД-08-69 от 22.02.2017г.

 

Исталияна Петрова Щрапульова и Елена Петрова Милева

ПУП-изм. на ПР , в обхвата УПИ /п-л/ VI-673 кв.36 по плана на с.Ресилово , третиращ разделянето между два самостоятелни п-л X-673 , XI-673 кв.36 по плана на с.Ресилово

УПИ /п-л/ VI-673 кв.36 по плана на с.Ресилово

Заповед №РД-08-109 от 14.03.2017г.

 

Община Сапарева баня

ПУП- изм. на ПР в обхват VIII-474 за здравен пункт , V-466, VII-468,IX-473 , X-472 кв.56 по плана на с.Ресилово

УПИ /п-л/ VIII-474 за здравен пункт , V-466, VII-468,IX-473 , X-472 кв.56 по плана на с.Ресилово

Заповед №РД-08-108 от 14.03.2017г.

 

Община Сап. баня

ПУП-изменение на ПР в обхват УПИ /п-л/ X-1089 , XI – За детска градина ул. с от. 162-163-164 , ул. с от.161-162 , ул.с от. 164-167 кв.27 по рег.план на гр.Сапарева баня

УПИ /п-л/ X-1089 , XI – За детска градина ул. с от. 162-163-164 , ул. с от.161-162 , ул.с от. 164-167 кв.27 по рег.план на гр.Сапарева баня

Заповед №РД-08-133 от 30.03.2017г.

 

Валери Г. Мацанов , Цветанка Г. Филизова , Йорданка Г. Мандева , Гюлка К. Мацанова и Михал Василев Мацанов

ПУП-изм. на ПР в обхват УПИ /П-Л/ VIII-808,IX-809,XXXVIII-808,809 ,VII-806,XXXIX-807,XXXVII-812 кв.16

Гр.Сапарева баня , УПИ /п-л/ VII-806 , кв.46 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.603.334 по КК ,УПИ -XXXIX-807 , кв.46 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.603.336 по КК , УПИ XXXVII-812 кв.46 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.603.331 по КК , третиращ:

1.Образуване на два нови УПИ /п-л/ VIII-808 и IX-809 , кв.46 като новата вутрешно регулационна линия между тях мине по съществуващата на място имотна граница между поземлени имоти с ид.65365.603.333 и 65365.603.332 по КК.

2.Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между новообразуваният УПИ-808 и УПИ-806 , кв.46 по плана на гр.Сапарева баня по същ.имотна граница на поз.имот с ид.65365.603.333 по КК , поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между новообразуващият УПИ- VIII-808 и УПИ-807 кв.46 по лана на гр.Сапарева баня по същ.имотна граница на поз.имот 65365.603.333 и поставяне в съответстие новата вътрешно рег. линия между новообразуваният УПИ-/п-л/ 809 и УПИ-812 кв.46 по плана на гр.Сапарева баня по същ.имотна граница на поз. Имот с ид.65365.603.333 по КК , без промяна на установената жилищна устр.зона.

 

УПИ /П-Л/ VIII-808,IX-809,XXXVIII-808,809 ,VII-806,XXXIX-807,XXXVII-812 кв.46

Гр.Сапарева баня

Заповед №РД-08-143 от 04.04.2017г.

 

Кръстьо Кирилов Софрониев ,Галина Георг. Софрониева и Маргарита Георгиева Софрониева

Проект за ПУЛ-изменение на ПР,одобрен със заповед №1031/16.07.1982г. на председателя на ИК на ОБНС гр.Ст.Димитров в обхвата на УПИ,парцел XI-415,кв.85 по плана на гр.Сап.Баня,с индентификатори №65365.601.484 и 65365.601.485 по КК на гр.Сап.Баня препиращ разделянето на УПИ XI-415,кв.85 по плана на гр.Сап.баня на два самостоятелни УПИ с проект на номера XXIX-415 и XXX-415,кв 85 по плана на гр.Сап.Баня,като новата вътр.регулационна линия мине по съществуващата имотна граница между поземлени имоти 65365.601.484 и 65365.601.485 по кадастрална карта на град Сап.Баня

УПИ XI-415,кв.85 гр.Сапарева баня п.и. №65365.601.484,65365.601.485

Гр.Сап.баня-КК

Заповед №РД-08-113 от 16.03.2017г.

 

Община Сапарева баня

Проект на ПУП-изменение на ПР одобрен със заповед №103/16.07.2014г. на председателя на ИК на ОБНС гр.Ст.Димитров,изменена със Заповед №87/13.08.1999 г. и заповед №87/13.08.1999 г. на кмета на община Сапарева Баня,в обхват улица с от 215а-475 по плана на гр.Сап.Баня,с индетификатор №65365.602.1004 по КК гр.Сапарева баня,урегулиран поземлен имот,парцел LXVIII-466,кв.74,с индетификатор 65365.602.100 по КК на гр. Сапарева Баня и УПИ,парцел LXVIII-463,кв.74 па плана на град Сапарева баня,с индетификатор 65365.602.99 по КК  на гр.Сап.Баня,третиращ изменение на ширината на улица с от.215а-475 от 7,00м на 9,80м откъм УПИ,парцел LXVIII-466.кв.74 по регулационния план на гр.Сап.Баня. с индентификатор №65365.602.100 по КК гр. Сап.Баня и откъм парцел LXVIII-463,кв.74 по рег.план на град Сап.Баня,като новата улична регулационна линия мине по съществуващите имотни граници на поземлени имоти с индентификатор №65365.602.99 и 65365.602.100 по КК на гр. Сап.Баня

УПИ- LVIII-466 кв.74 LXVIII-463 кв.74 п.и №65365.602.100,65365.602.99

КК на гр. Сапарева баня

Заповед РД-08-112 от 16.03.2017г.

 

Община Сапарева баня

ПУП- измл на план за регулация- в обхват улица с от.339-340-485 по рег.план на гр.Сапарева баня с ид.65365.602.1021 по КК на гр.Сапарева баня и УПИ IX-за общ.обсл. кв.125  по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.602.1098 по КК на гр.Сапарева баня  , третиращ разделяне на УПИ , парел IIX – за общ.обсл. , кв.125 гр.Сапарева баня с ид.65365.602.1098 по КК на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имота с нови проектни номера IX – За общ.обсл. XI За общ.обсл. кв.125 и изм. на улица с от.339-340-485, като ушири откъм урегулиран поз.имот , представляващ парцел IX За общ.обсл. кв.125 по рег.план на гр.Сапарева баня

УПИ IX- За обществено обсл. Кв.125 гр.Сапарева баня , ул. с от. 339-340-485 гр.Сап.баня ПИ №65365.602.1098 по КК на гр.Сапарева баня

Заповед №РД-08-221 от 22.05.2017г.

 

Красимир Ламбрев Бамбов

ПУП-изм. на ПР в обхват УПИ /п-л/ XIV-1653 , XVI-1653, XIII-1653 , кв.4 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.602.594,65365.602.593 и 65365.602.959 по КК на гр.Сап.баня , третиращ поставяне в съответствие новите вътрешно рег. линия между УПИ /п-л/ XIV-1653 , XVI-1653,кв.4 по плана на гр.Сапарева баня по същ.имотна граница на п.и.65365.602/594 по КК на гр.Сап.баня и поставяне в съответствие новата вътрешно рег.линия между УПИ /п-л/ XIV-1653 , XIII-1653 кв.4 по същ.граница на п.и.65365.602.594 по КК на гр.Сап.баня

УПИ /п-л/ XIV-1653 , XVI-1653, XIII-1653 , кв.4 по рег. план на Гр.Сап.баня

Заповед №РД-08-168 от 11.04.2017г.

 

Йордан Георгиев Збравков

ПУП-изм. на ПР и изм. на ПЗ в обхвата на УПИ /п-л/ I , кв.202 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.602.683 по КК на гр.Сап.баня третиращ промяна на отреждането му от ‘’За жил.стр.’’ в ‘’за общ.обсл.’’ и установяване на жил.устр.зона с малка височина и плътност-Жм с строителство на ‘’Къща за настаняване на туристи’’.

УПИ /п-л/ I , кв.202 по плана на гр.Сап.баня

Заповед №РД-08-216 от 18.05.2017г.

 

Тодор Д. Попов и Георги Хр. Коланарски

ПУП-изм. на ПР в обхвата на п.и.65365.46.27м. ‘’Чушева кория’’ третиращ разделянето му на самостоятелни п.и. с ид.65365.46.57 и 65365.46.58 по КК на гр.Сапарева баня

П.и. 65365.46.27 , м. ‘’ Чушева кория ‘’ по КК на гр. Сапарева баня

Заповед №РД-08-284 от 26.06.2017г.

 

Елка Георгиева Тодорова

ПУП-изм.на ПР , одобрен със заповед №1031/16.07.1982г. на Председателя на ОБНС гр.Станке Димитров в обхвата на урегулирани оземлени имоти представляващи парцели УПИ I-565,II0557 ,XIII-564 , кв.65 по рег. план на гр.Сапарева баня , третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно рег.линия между урегулирани п.и. представляващи парцели УПИ I-565,II0557 ,XIII-564 , кв.65 по рег. план на гр.Сапарева баня по същ. имотна граница на п.и. с ид.65365/602/70 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и между урегулирани п.и. представляващи парцели УПИ I-565 ,XIII-564 , кв.65 по рег. план на гр.Сапарева баня по същ.имотна граница на п.и. с ид.65365.602.70

УПИ I-565,II0557 ,XIII-564 , кв.65 по рег. план на гр.Сапарева баня

Заповед №РД-08-311 от 14.07.2017г.

 

Марияна Йорданова Паризова

ПУП-изм. на ПР в обхвата на п.и027007 и 027008, з-ще с.Ресилово третиращ обединяването им в един п.и027342 по КВС на з-ще с.Ресилово

П.и. 027007 и 027008 м. ‘’ Над селото ‘’ по КВС на з-ще с.Ресилово

Заповед №РД-08-318 от 20.07.2017г.

 

Димитринка Ив. Ангелкова

ПУП-изм. на ПР в обхват УПИ /п-л/ II-2712 кв.106 по плана на гр.Сап.баня и УПИ /п-л/ I-2713 , 2715 кв.106 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.601.742 по КК на гр.Сапарева баня третиращ както следва: -поставяне в съответствие новата вътрешно рег.линия м/у УПИ /п-л/ II-2712 и УПИ /п-л/ I-2713 , 2715 кв.106 по плана на гр.Сапарева баня по същ.имотна граница на п.и. с ид.65365.601.743 по КК на гр.Сап.баня.

-промяна на отреждането на новообразуваният УПИ /п-л/ II-2712 кв.106 по рег.план на гр.Сапарева баня с ид.65365.601.743 по КК от ‘’За жил.строителство’’ в ‘’ За общ.обсл.’’ без промяна на уст.жилищна устр.зона

УПИ /п-л/ II-2712 кв.106 УПИ /п-л/ I-2713 , 2715 кв.106 по плана на гр.Сапарева баня

Заповед №РД-08-344 от 01.08.2017г.

 

‘’Рила Спа Енд Клуб ‘’ООД и ‘’Викея Вилидж’’ ЕООД

ПУП-изм. на ПР ,в обхват УПИ /п-л/ VIII , кв.101 по плана на гр.Сапарева баня с ид. 65365.601.245 по КК на гр. Сапарева баня , третиращ промяна на отреждането м/у от ‘’За жил.строителство’’ в ‘’За общ.обсл.’’ без промяна на установената жил. устройствена зона

УПИ /п-л/ VIII , кв.101 по плана на гр.Сапарева баня с ид. 65365.601.245 по КК на гр. Сапарева баня

Заповед №РД-08-371 от 23.08.2017г.

 

Община Сапарева баня

ПУП-изм. на ПР,в обхвата на УПИ /п-л/ II , кв.11 по плана на с. Паничище , третиращ разделянето му на два самостоятелни УПИ-I , II кв.11 по плана на с.Паничище

УПИ /п-л/ II , кв.11 по плана на с. Паничище

Заповед №РД-08-370 от 23.08.2017г.

 

Надя Йорданова Джоргова-Калвина

ПУП-изм.на ПР ,в обхвата УПИ /п-л/ XV-3093 КВ.114 ПО ПЛАНА НА ГР.Сапарева баня с ид .65365.602.716 по КК на гр.Сапарева баня,третиращ промяна на отреждането му от ‘’За жилищно строителство’’ в ‘’За общ.обсл.’’ без промяна на уст.жил.устр.зона

УПИ /п-л/ XV-3093 КВ.114 ПО ПЛАНА НА ГР.Сапарева баня с ид .65365.602.716 по КК на гр.Сапарева баня

Решение №332 от 27.07.2017г.

 

‘’ВН-сервиз’’ЕООД

ПУП-ПП елемент на техническата инфраструктура извън урбанизираната територия-външно ел.захранване на п.и.65365.24.12 ‘’Сиракова круша’’ по КК на гр.Сапарева баня , в обхвата на п.и.65365.24.622 и 65365.24.19 по КК на гр.Сапарева баня 

П.и. 65365.24.622 и 65365.24.19 по КК на гр. Сап.баня

Заповед №РД-08-391 от 05.09.2017г.

 

Виолета Йорданова Болюкчийска-Ангелова

ПУП-изм. на ПР в обхват УПИ /п-л/ IX 449 кв.69 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.601.580 по КК на гр.Сап.баня третиращ промяна на отреждането му от ‘’За жил.сторителство’’ в ‘’За общ.обсл.’’

УПИ /п-л/ IX 449 кв.69 по плана на гр.Сап.баня

Заповед №РД-08-471 от 24.10.2017г.

 

Димитър Христов Кирилов

ПУП-изм. на ПР в обхват УПИ /п-л/ XLIII-370 кв.74 по плана на гр.Сапарева баня с ид. 65365.601.580 по КК на гр. Сапарева баня третиращ промяна на отрежднето му от ‘’За жил.строителство’’ в ‘’За общ.обсл.’’

УПИ /п-л/ XLIII-370 кв.74 по плана на гр.Сапарева баня с ид. 65365.601.580 по КК на гр. Сапарева баня

Заповед №РД-08-125 от 24.03.2017г.

 

Венцислав Иванов Чечев и Николай Кирилов Коларски

ПУП-изм на ПР в обхвата на УПИ /п-л/ I-1138 , II-1137,XII-1139 , X-1141 кв.26 по рег.план на гр.Сап. баня

УПИ /п-л/ I-1138 , II-1137,XII-1139 , X-1141 кв.26 по рег.план на гр.Сап. баня

Заповед №РД-08-224 от 23.05.2017г.

 

Михаил Й. Попов , Маргарита Ив. Попова и Цветан Д.  Маргин

ПУП-изм на ПР в обхвата на УПИ /п-л/ XII-3069 , XXVI-3070 , XX-3069 , XIX-3070 кв.115 по рег. План на гр.Сапарева баня

УПИ /п-л/ XII-3069 , XXVI-3070 , XX-3069 , XIX-3070 кв.115 по рег. План на гр.Сапарева баня

Заповед №РД-08-432 от 27.09.2017г.

 

‘’Ирго’’ ООД

ПУП-изм. на ПР в обхват П.и. 028029 ‘’Герено’’ по КВС з-ще с.Овчраци , третиращ промяна на отреждането от ‘’За жил.стр.’’ в ‘’За общ.обсл.’’ без промяна на установената жил.устр.зона с малка височина и плътност

П.и. 028029 ‘’Герено’’ по КВС з-ще с.Овчраци

Заповед №РД-08-397 от 12.09.2017г.

 

Георги Илчев Шиков

ПУП-изм на ПР и ПЗ в обхват П.и. 023005 ‘’Прогоно’’ по КВС з-ще с.Овчарци третиращ промяна преднаначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди установяване на жил.устр.зона със средна височина и плътност.

П.и. 023005 ‘’Прогоно’’ по КВС з-ще с.Овчарци

Заповед №РД-08-397 от 12.09.2017г.

 

Георги Иванов Шиков

ПУП-изм на ПР и ПЗ в обхват П.и. 023005 ‘’Прогоно’’ по КВС з-ще с.Овчарци третиращ промяна преднаначението на земеделска земя ,установяване на жил.устр.зона със средна височина и плътност, изграждане на ‘’Хотел’’.

П.и 023005 ‘’ Прогоно ’’ по КВС з-ще с.Овчарци

Заповед №РД-08-470 от 24.10.2017г.

 

Петър Христов Петров

ПУП-изменение на пр,в обхват УПИ/п-л/V-3092,кв.114 по плана на гр.Сап.баня, с ид.65365.602.713 по КК,УПИ(п-л)XVII-3092,к.114 по плана на гр.Сап.баня,с ид.65365.602.715 по КК и УПИ(п-л)XVII-3092,кв.114 по плана на гр.Сап баня с ид.65365.602.714,по КК на гр.Сап баня,третиращ както следва:

-образуване на два нови УПИ от УПИ V-3092,XVI-3092 и XVII-3092,кв.114 с нови проектни номера както следва:

-УПИ (п-л) с проектен номер V-3092,кв.114 по плана на гр. Сап.баня,с проектен ид.№65365.602.1230 по КК гр Сап.баня

-УПИ (п-л) с проектен номер XVI-3092,кв.114 по плана на гр.Сап.баня,с проектен ид №656365.602.1231 по КК гр Сап.баня,без промяна на уст.жил. устроиствена зона-

Жм

УПИ /п-л V-3092,XVI-3092, XVII-3092 , кв.114 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.602.713 , 65365.602.714 и 715 по КК на гр.Сапарева баня

Заповед №РД-08-419 от 19.09.2017г.

 

Милан Димитров Джоргов

ПУП-ПР и ПЗ,в обхват п.и. №65365.24.214,местност „Грамчова чешма” по КК на гр.Сап.баня,третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди,установяване на жил.устройствена зона с малка височина и плътност

-ЖМ,с цел изграждане на една сграда за общ.обслужване с предн.”Къща за настаняване на туристи с открит басейн”

 

 

 

 

 

 

 Поз.имот с ид.65365.24.214 , местност ‘’ Грамчова чешма по кадастрална карта на гр.Сап.баня

Заповед №РД-08-538 от 12.12.2017г.

 

Ана Георгиева Бранкова , Гюлка Василева Пугьова , Кирил Георгиев Гювийски , Радка Василева Базиргянова и Григор Д. Гювийски

ПУП-изм. на Пр в обхват УПИ (п-л)XV-1696.III-1693.XI-170  и XIV-1697. Кв.40 по плана на с.Сапарево третиращ,посбавяне в съответствие новата вътрешна рег.линия по същ.граница на п.и 1696 по плана на с.Сапарево,

Разделяне на новообразуван УПИ (п-л) XV-1696.кв.40

По плана на С.Сапарево на два самостоятелни урегулирани поземлени имота XVI-1696 r XV-1696.кв 40 по плана с.Сапарево

УПИ /п-л/ XV-1696 , III-1693,XI-1700 , XIV-1697 кв.40 по плана на с.Сапарево

Заповед №РД-08-398 от 12.09.2017г.

 

Димитър Рачев Рачев

ПУП-ПР и ПЗ-л.и 65365.32.10 по КК на гр. Сап баня,пребираш,промяна предназначението на земеделска земя,установяване на жип.устр.зона със средна височина и плътност-ЖЕ,изграждане на Една малкоетажна жилишна сграда

П.и 65365.32.10 м. ‘’Горнио герен ‘’ на гр.Сап.баня

Заповед №РД-08-540 от 13.12.2017г.

 

Община Сапарева баня

ПУП-изм на ПР в обхват п.и 65365.601.894 по К.к на гр.Сап.баня,УПИ (п-л) XXXVI-382,XXXVII-382,XXVIII-382.Кв.74 по плана на гр.Сап.баня третиращ,прокарване на нова ул. пулик с от 336А-3365Б-336В-336F-336Д-336Е с широчина 5.00м,завършваща с обръщало12/00 ми изм. на вътрешна рег.линия

П.и 65365.601.894 по КК на гр.Сап.баня , УПИ/п-л/ XXXVI -382 , XXXVII-382 , XXXVIII-382 кв. 74 по плана на Сапарева баня

Заповед №РД-08-517 от 21.11.2017г.

 

Йордан Иванов Джаджаров , Йордан Димитров Маргин,Кирил Василве Маргин и Елена Георгиева Здравкова

 

П.и 65365.32.6 ,м. ‘’Герено ‘’ по КК на гр.Сапарева баня

Заповед №РД-08-523 от 27.11.2017г.

 

Сашко Йорданов Ставров

 

П.и 65365.46.33 по КК на гр.Сапарева баня