Технически услуги > ОбявленияПринтирай

ОБЯВЛЕНИЕ Заповед№РД-00-9/19.07.2021г.

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-9/19.07.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот XX, кв.95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.305 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот XIX, кв.95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатори №65365.601.304, урегулиран поземлен имот ХXI, кв.95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатори №65365.601.306, урегулиран поземлен имот XIII, кв.95 с идентификатор №65365.601.303 и урегулиран поземлен имот XIV – 2557,2558, кв.95 с идентификатор №65365.601.303 по КК на гр.Сапарева баня третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XX, кв.95 по плана на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIX, кв.95 по плана на гр. Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.305 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел XX, кв.95 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXI, кв.95 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.305 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел XX, кв.95 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIII, кв.95 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.305 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел XX, кв.95 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XІV-2557,2558, кв.95 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.305 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.Запазване на установената  устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм., с възложител Георги Кирилов Коритаров.