Общинска администрация > БюджетПринтирай

Тримесечен отчет за касово изпълнение бюджета към 30.06.2021 година

Отчета е достъпен в прекачен файл.