Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление - Заповед №РД-08-242/12.05.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

        Дирекция „БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Катя Николова Малиновска, че със Заповед № РД-08-242/12.05.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен  Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХII-446, кв.62 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.196 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-446, кв.62 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.195 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII-446, кв.62 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.197 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

          1. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел XII-446 и урегулиран поземлен имот, представлвяващ  парцел VII-446, кв.62 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.196 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

            2. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел XII-446 и урегулиран поземлен имот, представлвяващ  парцел VIII-446, кв.62 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.196 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

           3.Запазване на установената  зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с възложители Росен Стоянов Гребеничарски, Зоя Здравкова Гребеничарска, Виржиния Борисова Гребеничарска и Росен Борисов Гребеничарски, съгласно графичната част на приложеният към тази заповед Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените  планове.

         Заповед № РД-08-242/12.05.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Кюстендил в 14 – дневен срок, считано от изтичане на 7 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.