Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявлние- Заповед №РД-00-8/16.06.2021г.

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-8/16.06.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХХVI -„ За озеленяване“, кв.74 по регулационния план на гр. Сапарева баня, като от парцел ХХХVI -„ За озеленяване“, кв.74  да бъдат отделени нови два самостоятелни урегулирани поземлени имота,  както следва:

  - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LХХХIV -„ За обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр. Сапарева баня по съществуващите имотни граници на поземлен имот с идентификатор №65365.601.1087 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

  - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LХХХV -„ За обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр. Сапарева баня по съществуващите имотни граници на поземлен имот с идентификатор №65365.601.991 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

съгласно изготвената скица- предложение за изработване на ПУП – изменение на ПР, с възложител Община Сапарева баня.