Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

ПОКАНА за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 24.06.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня

ПОКАНА

 

         С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение №378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 от 28 август 2020 г. ; Решение №673 от 25 септември 2020г; Решение №855 от 25 ноември 2020 г. ; Решение №72 от 26 януари 2021 г. и Решение №395 от 28 април 2021 г. на Министерския съвет на територията на Република България и с цел защита и опазване на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция. 

       И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 24.06.2021г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                            Дневен ред:

  

 1. Докладна записка от инж.Петър Василев –Управител на „ВиК Паничище” ЕООД с вх. №Дз-210/  16.06.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД като ВиК оператор за периода 2022г.-2026г.

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-39/  31.05.2021г.                                                                                                            

  ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Сапарева баня с проектно предложение пред Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г. за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”.

 2. Докладна записка от Калин Гелев –Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-41/  14.06.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост

 1. Докладна записка от Калин Гелев –Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-42/  14.06.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-900-2/  14.06.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажба на дела на Общината

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. №З-997-2/  14.06.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на търг с тайно наддаване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-43/  14.06.2021г.                                                                                                             

  ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на търг с тайно наддаване

 2. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1038-1/  15.06.2021г.                                                                                                             

       ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на търг с тайно наддаване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-45/  17.06.2021г.                                                                                                             

       ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на търг с тайно наддаване

 1. Докладна записка от Калин Гелев –Кмет на Община Сапарева баня с изх. №З-1005-1/  17.06.2021г.                                                                                                            

  ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №65365.31.29, местност “Горнио герен”,  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил.

 2. Докладна записка от Калин Гелев –Кмет на Община Сапарева баня с изх. №З-1211-7/  17.06.2021г.                                                                                                            

  ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната  територия  и  даване  на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елемент на техническата инфраструктура – външно ел. захранване (въздушна линия) – ниско напрежение на обект: „Едноетажна жилищна сграда“, находяща се в поземлен  имот  с  идентификатор №65365.30.147, местност “Под селото” по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,  в обхват  на  поземлен  имот с  идентификатор  №65365.30.131 по кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.      

 3. Докладна записка от Калин Гелев –Кмет на Община Сапарева баня с изх. №З-947-1/  17.06.2021г.                                                                                                            

  ОТНОСНО: Учредяване на право на прокарване

 4. Докладна записка от Калин Гелев –Кмет на Община Сапарева баня с изх. №З-1066-1/  17.06.2021г.                                                                                                            

  ОТНОСНО: Учредяване на право на прокарване

 5. Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

                   Любомир Георгиев