Технически услуги > ОбявленияПринтирай

ОБЯВЛЕНИЕ - Заповед № СБ – ОАГ - 4 от 11.05.2021 година на Главния архитект на Община Сапарева баня, за строеж

О Б Я В Л Е Н И Е

 

          Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Красимир Йорданов Занев – гр.София, ул.“Никола Славков“ № 41, ет.3, ап.29 и Йордан Стоянов Янков – с.Самораново, ул.“Александър Стаменов“ № 24 че под № 18 от 11.05.2021 година е одобрен инвестиционен проект и е издадена Заповед № СБ – ОАГ - 4 от 11.05.2021 година на Главния архитект на Община Сапарева баня, за строеж: „Пристройка към кафе - аперитив“ представляващо сграда с идентификатор № 65365.602.109.3 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, със ЗП – 32 кв.м и РЗП – 32.00 кв.м“ и преустройството на „кафе – апаратив“ в „къща за гости“ със ЗП – 52.00 кв.м находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III „За търговски център и обществено обслужване”, кв.74 по регулационния плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.109 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложетел Владимир Миланов Челенков.

 

Заповед № СБ – ОАГ - 4 от 11.05.2021 година на Главния архитект на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.