Технически услуги > ОбявленияПринтирай

ОБЯВЛЕНИЕ -одобряване на частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.05.2021 година Решение 317, взето по Протокол № 21 от 27.05.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на частично изменение на Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2017 г на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.603.513, местност „Под селото“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, предвиждащ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложители Иван Йорданов Дамянов и Горица Борисова Дамянова.

 

Решението за одобряване на частичното изменение на Общият устройствен план може да се обжалва по реда на чл. 215, ал.1 от Закона за устройство на територията в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" на акта за одобряването, съгласно разпоредбите на чл.127, ал.12 от /ЗУТ/.