Технически услуги > ОбявленияПринтирай

ОБЯВЛЕНИЕ !!!

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.05.2021 година Решение 315, взето по Протокол № 21 от 27.05.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.31.23, местност “Горнио герен”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложител Цвета Миланова Галенкова

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/