Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОБС на 27.05.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/ в малкия салон на Община Сапарева баня.

Сапарева баня, ул. “Германея” №1, телефони : 0707/ 2- 33-78 ; 0889/ 548 369 ; email : obc_sbanya@abv.bg

ПОКАНА

 

         С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение №378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 от 28 август 2020 г. ; Решение №673 от 25 септември 2020г; Решение №855 от 25 ноември 2020 г. и Решение №72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. на територията на Република България и с цел защита и опазване на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция. 

       И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 27.05.2021г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                            Дневен ред:

  

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-35/  18.05.2021г.                                                                                                            

  ОТНОСНО:Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдел 136 „б”

 2. Докладна записка от Калин Гелев –Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-36/  18.05.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО:Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдел 129 „д”

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-37/  18.05.2021г.                                                                                                             

  ОТНОСНО: Продажба на дървесина по утвърден ценоразпис за физически лица от Общинска горска територия  в отдел с остатъци от дървесина и вършина в сечища

 2. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. №З-381-3/  19.05.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  и учредяване право на прокарване и сервитут на елемент на техническата инфраструктура – Външно ел. захранване – ниско напрежение на обект: „Еднофамилни жилищни сгради“, находящи се в поземлени  имоти  с  идентификатори  №65365.35.74 и №65365.35.75, местност “Над селото” по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,  в обхват  на  поземлени  имоти  с  идентификатори  №65365.35.34 и №65365.35.180 по кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, Община Сапарева баня.

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. №З-845-2/  19.05.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.31.23, местност “Горнио герен”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-38/  20.05.2021г.                                                                                                             

  ОТНОСНО: Изменение на Решение №572 от Протокол №47/14.03.2019г.

 2. Други

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

           инж. Васил Маргин