Технически услуги > Актове за одобряване на ПУППринтирай

Актове за одобряване на ПУП 2021 година

 

 

         АКТ

 

 

        №/ДАТА

       ОСПОРЕНА

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗРАБОТКА

ОБХВАТ

Заповед №РД-08-73 от 19.02.2021г.

 

‘’БМП Инвест 2014’’ ЕООД

ПУП-изм. на ПР и ПЗ  в обхват УПИ /п-л/ XXII-1016 за общ.обсл. кв.31 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.602.372 по КК на гр.Сапарева баня третиращ както следва: изм. на ПР – разделяне на два самостоятелни  УПИ с проектни номера XXVIII-1016 и XXIX-1016  за общ.обсл. кв.31 по плана на гр.Сап.баня: - изм. ПЗ предвиждане на ново застрояване в новообразуваните парцели без промяна на установените жилища устройствена зона с малка височина и плътност - Жм

УПИ /п-л/ XXII -1016 ‘’ За обществено обсл. Кв.31 по плана на гр.Сапарева баня

Заповед №РД-08-156 от 31.03.2021г.

 

Велика Георгиева Пешкова, Спаска Г. Пешкова , Антоанета Иванова Александрова и Станиела Ив. Пешкова

ПУП-изм. на ПР и ПЗ  в обхвата на УПИ /п-л/ I -1988 , XXVII-1988 кв.17 по рег.план на с.Сапарево

УПИ /п-л/ I-1988 и XXVII-1988 кв.17 по плана на с.Сапарево

Решение №258 Протокол №18

25.02.2021г.

 

Димитрина Стойцова Иванова

ПУП-ПП- канализационно отклонение за битови отпадни води от п.и. №65365.24.199м ‘’Грамчова чешма’’ по КК на гр.Сапарева баня в обхвата на п.и. №65365.24.604,65365.24.605 и 65365.24.606 по КК на гр.Сапарева баня

П.и 65365.24.604 , 65365.24.605 и 65365.24.606 по КК на гр.Сапарева баня

Заповед №РД-08-221 от 28.04.2021г.

 

‘’Ка Парк’’ ООД

Комплексен проект за изм.на ПУП-ПР и ПЗ в обхват п.и. 65365.24.12 и 65365.24220 ,м. ‘’Сиракова круша ’’ по КК на гр.Сапарева баня и инв.проект за изграждане на ресторант , мед.кабинет,съблекални,басейн,джакузи,тех.помещения и гараж.

п.и. 65365.24.12 и 65365.24220 ,м. ‘’Сиракова круша ’’ по КК на гр.Сапарева баня

Заповед№РД-08-247 от 06.03.2021г.

 

Иво Любомиров Гергов , Димитрина Иванова Гергова

ПУП-изм. на ПР в обхвата на УПИ/п-л/ VII-2783,2781,кв.110 по плана на Г.Сапарева баня с ид.65365.601.1120 по КК на гр.Сапарева баня третиращ промяна на отреждането от ‘’За общ.обсл.’’ в ‘’За жил.стр.’’ без промяна на установената жилищна устр. Зона с малка височина и плътност.

УПИ/п-л/ VII-2783,2781,кв.110 по плана на Г.Сапарева баня

Заповед №РД-08-50 от 08.02.2021г.

 

Елка Йорданова Мераклийска , Иванка Георгиева Евстратиева

ПУП-ПР и ПЗ в обхват 65365.32.161 м, ‘’фитиш дере’’ по КК на гр.Сапарева баня , третиращ прояна предн.на земеделска земя за собствени не земеделски между уст. На Жм с цел строителство на ‘’Три малкоетажни къщи’’ за настаняване на туристи

65365.32.161 м, ‘’фитиш дере’’ по КК на гр.Сапарева баня

Заповед №РД-08-308 от 16.06.2021г.

 

Иво Василев Тодоров , Василка Манова Тодорова,Иво Димитров Чучуганов ,Радослав Иванов Георгиев ,Петър Димитров Пехливански ,Христо Иванов Чучуганов

ПУП-ПР и ПЗ в обхвата на п.и.65365.602.245,65365.602.248,65365.602.249,65353.602.257,65365.602.256,65365.602.246 и 65365.602.247 по КК на Гр.Сапарева баня ,представляващи п-ли I-1152,II-1151,III-1150,XI-1158,X-1159,XIV-1153 ,XIII-1154 ,кв.25 по плана на гр.Сапарева баня третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно рег.линия по същ.имотна граница на п.и.65365.602.248 по КК на гр.Сапарева баня и възможност за изграждане на сгради от доп.застрояване

п-ли I-1152,II-1151,III-1150,XI-1158,X-1159,XIV-1153 ,XIII-1154 ,кв.25 по плана на гр.Сапарева баня

Заповед №РД-08-51 от 08.02.2021г.

 

‘’Агроинвест86’’ООД

ПУП-ПР-ПЗ в обхват п.и.65365.24.203 по КК на гр.Сап.баня третиращ прояна предн.на земеделска земя за собствени не земеделски между уст. На Жм с цел строителство на ‘’Три малкоетажни къщи’’ за настаняване

п.и.65365.24.203 по КК на гр.Сап.баня

Заповед №РД-08-365 от 16.07.2021г.

 

Борислав Валериев Гълъбов,Димитринка Иванова Ангелкова и.т.н.

ПУП-изм на ПР в обхвата на УПИ /п-л/ XIV-1380,VI-1380,VII-1381 ,XIII-1381 кв.9 по плана на гр.Сапарева баня , третиращ поставена в съотв.новата вътрешно рег.линия по същ.имотна граница на п.и.65365.602.1080 по КК на гр.Сап.баня

УПИ /п-л/ XIV-1380,VI-1380,VII-1381 ,XIII-1381 кв.9 по плана на гр.Сапарева баня

Заповед №РД-08-100 от 26.02.2021г.

 

Жана Любенова Белчева , Елка Любенова Окова

ПУП – изм.на ПР в обхват УПИ/п-л/ XI-151 кв.12 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.601.680 по КК УПИ/п-л/ X-150 кв.12 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.601.679 по КК и УПИ/п-л/ XII-152 кв.12 по рег.план на гр.Сап.баня с ид.65365.601.681 по КК ,третиращ

-Поставяне в съответствие новата вътрешно рег.линия между УПИ/п-л/ XI-151 и УПИ/п-л/ XII-152 кв.12 по рег.план на гр.Сап.баня по същ.имотна граница на поземлен имот с ид.65365.601.680 по КК на гр.Сап.баня;

- Поставяне в съответствие новата вътрешно рег.линия между УПИ/п-л/ XI-151 и УПИ/п-л/ X-150 кв.12 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.601.679 по КК и УПИ/п-л/ XII-152 кв.12 по рег.план на гр.Сап.баня с ид.65365.601.681 по КК

- Поставяне в съответствие новата вътрешно рег.линия между УПИ/п-л/ XI-151 по рег.план на гр.Сап.баня с ид.65365.601.680 по КК на гр.Сапарева баня ,без да се засяга КВС на гр.Сап.баня

-разделяне на новообразуващо УПИ/п-л/ XI-151 на два нови УПИ с проектни номера XI-151 кв.12 LVIII-151 кв.12 по рег.план на гр.Сап.баня с проектен ид.65365.601.1107 и №65365.601.1106 по КК

УПИ/п-л/ XI-151 кв.12 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.601.680 по КК УПИ/п-л/ X-150 кв.12 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.601.679 по КК и УПИ/п-л/ XII-152 кв.12 по рег.план на гр.Сап.баня с ид.65365.601.681 по КК

Заповед №РД-08-298 от 11.06.2021г.

 

Община Сапарева баня

ПУП-изм.на ПР ,одобрен със заповед №213/12.09.1989г. в обхват ул.с о.т.33-34-35-36 и УПИ/п-л/ III кв.9 по плана на с.Ресилово третиращ:

-изм.на уличбата рег.линия на ул. с от.33-34-35-36 по същ.имотна граница на поз.имот №343 по плана на с.Ресилово;

-разделяне на новообразуващ УПИ/п-л/ III кв.9 по плана на с.Ресилово на два самостоятелни УПИ:

УПИ/п-л/ XI и определянето му за поз.имот с пл№343 кв.9 по плана на с.Ресилово ‘’За жил.застрояване ‘’ с площ-488м2

-УПИ /п-л/ X и отреждането му за поз.имот с пл№343 кв.9 по плана на с.Ресилово ‘’за трафопост’’-с площ 54м2

УПИ/п-л/ III кв.9 по плана на с.Ресилово

Заповед №РД-08-297 от 11.06.2021г.

 

Общ.Сапарева баня

ПУП-изм.на ПР в обхват УПИ /п-л/II , кв.11 по плана на с.Паничище на четири самостоятелни УПИ,както следва:

УПИ/п-л/ IV,кв.11 по плана на с.Паничище и отреждането му ‘’За общ.обсл.’’ с площ 2000м2

- УПИ/п-л/ V,кв.11 по плана на с.Паничище и отреждането му ‘’За общ.обсл.’’ с площ 2000м2

- УПИ/п-л/ VI,кв.11 по плана на с.Паничище и отреждането му ‘’За общ.обсл.’’ с площ 2243м2

УПИ/п-л/ VII,кв.11 по плана на с.Паничище и отреждането му ‘’За общ.обсл.’’ с площ 2243м2

УПИ /п-л/II , кв.11 по плана на с.Паничище

Заповед №РД-08-395 от 29.07.2021г.

 

‘’Пи М консултинг’’АД

ПУП-изм. на ПР,ПЗ в обхват УПИ/п-л/ IV,кв.202 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.601.1182 по КК на гр.Сап.баня третиращ както следва:

ПУП-изм. на ПР третиращ обединяване на УПИ/п-л/ IV-Vкв.202 в един УПИ/п-л/ IV-кв.202 по плана на гр.Сапарева баня с проектен ид.65365.602.1304 по КК на гр.Сапарева баня.

ПУП-изм. на ПЗ ,третиращ:установяване на жил.устр.зона с малка височина и плътност Жм и промяна на отреждането на новообразувания УПИ-/п-л/IV кв.202 по плана на гр.Сапарева баня с проектен ид.65365.602.1304 по КК на гр.Сап.баня от за жил.стр. в За общ.обсл.

УПИ/п-л/ IV-V,кв.202 по плана на гр.Сап.баня

Решение №314 27.05.2021г. от Протокол №21 от 27.05.2021г.

 

‘’НГР Билд’’ЕООД

ПУП-парцеларен план /ПП/ в обхват –п.и.с ид 65365.35.34 и 65365.35.180 по КК на гр.Сапарева баня за изграждане на елементи на техн.инфраструктура извън границите на урб.територия;

-външно електро-захранване ниско напрежение за захранване на обекти:Еднофамилни жилищни сгради находящи се в п.и.с ид65365.35.74 и №65365.35.75 местност’’Над селото’’ по КК на гр.Сап.баня

п.и.с ид 65365.35.34 и 65365.35.180 по КК на гр.Сапарева баня

Заповед №РД-08-315 от 17.062021г.

 

Анастасия Георгиева Давкова

ПУП-изм. на ПР в обхват УПИ/п-л/ XXVII-917 кв.46 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.603.306 по КК и УПИ/п-л/ XXVI-914 ,кв.46 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.603.605 по КК третиращ както следва :

- Поставяне в съответствие новата вътрешно рег.линия между УПИ/п-л/ XXVII-917 и УПИ/п-л/ XXVI-914 ,кв.46 по плана на гр.Сапарева баня по същ.имотна граница на п.и. с ид.65365.603.506 по КК.

-Запазване на установената жилищна устр.зона с малка височина и плътност Жм .

УПИ/п-л/ XXVII-917,

УПИ/п-л/ XXVI-914 ,кв.46 по плана на гр.Сапарева баня

Заповед №РД-08-222 от 28.04.2021г.

 

Мариана Калинова Китова,Кирил Ник.Ангелков и Йорданка Кр.Ангелкова

ПУП-изм на ПР в обхват УПИ V-772,VI-770,VII-769,VIII-769,XXII-771 ,XXIII-771 кв.49 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.603.131;65365.603.128;65365.603.127;65365.603.126;65365.603.124;65365.603.129 по КК на гр.Сапарева баня , УПИ V-772 и VIII-769 кв.49 по КК ,третиращ:

-Поставяне в съответствие новата вътрешно рег.линия между УПИ V-772 и VI-770 кв.49 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.603.131 и 65365.603.128 и УПИ- VI-770 и XXIII-771 кв.49 по плана на гр.Сап.баня по същ.имотна граница на п.и. с ид.65365.603.128 и 65365.603.129 по КК;

-съгласно предварителен договор по чл.45,ал.3 от ЗУТ от 23.06.2020г. Поставяне в съответствие новата вътрешно рег.линия между УПИ- VI-770 и VII-769 771 кв.49 по плана на гр.Сап.баня по същ.имотна граница на п.и. с ид.65365.603.128 и 65365.603.129 по КК;

- Поставяне в съответствие новата вътрешно рег.линия между УПИ- VI-770, XXII-771 и XXIII-771 кв.49 по плана на гр.Сап.баня , по същ.имотна граница на п.и 65365.603.128 и 65365.603.129 по КК и УПИ VII-769 и , XXII-771 кв.49 по рег.план по същ.имотна граница на п.и 65365.603.127 и 65365.603.129 по КК и запазване на устр.зона .

УПИ V-772,VI-770,VII-769,VIII-769,XXII-771 ,XXIII-771 кв.49 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.603.131;65365.603.128;65365.603.127;65365.603.126;65365.603.124;65365.603.129 по КК на гр.Сапарева баня , УПИ V-772 и VIII-769 кв.49 по КК

Заповед №РД-08-242 от 12.05.2021г.

 

Росен Стоянов Гребнечарски,Зоя Здр.Гребничарска,Вирджиния Бор.Гребничарска и Росен Борисов Гребничарски.

ПУП-изм. на ПР ,в обхват УПИ /п-л/ XII-446 ,VII-446,VIII-446 ,кв.62 по рег.план на гр.Сап.баня с ид.65365.601.196,65365.601.195,65365.601.197 по КК ,третиращ :

-Поставяне в съответствие новата вътрешно рег.линия между УПИ XII-446 ,VII-446 кв.62 по рег.план на гр.Сапарева баня по същ.имотна граница на поз.имот с ид.65365.601.196 по КК;

- Поставяне в съответствие новата вътрешно рег.линия между УПИ/п-л/ / XII-446 и VIII-446 ,кв.62 по рег.план на гр.Сап.баня по същ.имотна граница на поз.имот с ид.65365.601.196 по КК на гр.Сап.баня запазване на жилищна устр.зона.

УПИ /п-л/ XII-446 ,VII-446,VIII-446 ,кв.62 по рег.план на гр.Сап.баня

Заповед №РД-08-384 от 23.07.2021г.

 

Спас Станков Йоцов и Георги Димитров Йоцов

ПУП-изм. на ПР и изм. на ПЗ в обхвата на УПИ/п-л/ XVII-1445 кв.34 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.603.465 и 65365.603.466 по КК на гр.Сап.баня , третиращ разделяне на /п-л/ XVII-1445 кв.34 на два самостоятелни УПИ/п-л/ XXV-1445 , XXVII-1445 кв.34 по плана на гр.Сапарева баня в едно с новопредвидено застрояване в УПИ/п-л/ XXVI-1445 кв.34 по плана на гр.Сапарева баня

УПИ/п-л/ XVII-1445 кв.34 по плана на гр.Сапарева баня

Заповед №08-406 от 04.08.2021г.

 

Димитър Атанасов Стоянов

ПУП-изм на ПР и изм. на ПЗ в обхвата на п.и.53254.23.16 ‘’за хотел’’ м.’’Прогоно’’ по КК на с.Овчарци , третиращ отреждане на УПИ /п-л/ I-16 ‘’За жил.сгр.’’ за п.и.53254.23.16 в едно сънопредвидено застрояване на една малкоетажна жил.сграда без промяна на установената жил.устр.зона със средна височина и плътност.

 п.и.53254.23.16 ‘’за хотел’’ м.’’Прогоно’’ по КК на с.Овчарци

Заповед №РД-08-364 от 16.07.2021г.

 

Зов Петрова Петрова

ПУП-ПЗ в обхвата на П.и.65365.35.54 м.’’Челяковото’’ по КК на гр.Сап.баня , третиращпромянапредн. На земеделска земя за собствени неземеделски нужди с цел установяване на жил.устр.зона с малка височина и плътност-Жм-изграждане на две малкоетажни жил.сгради

П.и.65365.35.54 м.’’Челяковото’’ по КК на гр.Сап.баня

Заповед №РД-08-223 от 28.04.2021г.

 

Станка Стойнева Соколова , Васил Йорданов Соколов,Исталиян Йорданов Соколов , Радостина Йорданова Косовска

ПУП-изменение на ПР в обхват УПИ/п-л/ VI-512 , УПИ/п-л/V-513 кв.63 по плана на с.Ресилово , третиращ изм. на вътрешно рег.линия между УПИ/п-л/ VI-512 и УПИ/п-л/V-513 , като се образуват нови урегулоирани поземлени имота , представляващи парцели както следва:

1.       Новообразуван УПИ/п-л/ VI-512 с площ 1626м2

2.       Новообразуван УПИ/п-л/V-513 кв.63 с площ 836м2 запазване на жил.устр.зона-Жм съгласно предварителен договор по чл.15,ал.3 от ЗУТ

УПИ/п-л/ VI-512 , УПИ/п-л/V-513 кв.63 по плана на с.Ресилово

Заповед №РД-08-459 от 08.09.2021г.

 

Николай Георгиев Кралев и Илияна Емилова Кралева

ПУП-изм. на ПР и ПЗ в обхвата на п.и.65365.601.910 по КК на гр.Сапарева баня представляващ урегулиран поземлен имот XIII-2537 ,кв.99 по рег.план на гр.Сапарева баня третиращ промяна на отреждането между от ‘’За жил.застрояване ‘’ в ‘’За общ.обсл. с цел изграждане на магазин за хранителни стоки’’

УПИ /п-л/ XIII-2537 ,кв.99 по рег.план на гр.Сапарева баня

Заповед №РД-08-514 от 05.10.2021г.

 

Георги Кирилов Каритаров

ПУП-изм на ПР в обхвата на УПИ /п-л/ XX,XIX,XXI,XIII,XIV ,кв.95 по рег.план на гр.Сапарева баня , третиращ поставяне в съот.новите вътрешно рег.линии по съществуваща имотна граница на п.и.65365.601.306 по КК на гр.Сапарева баня

УПИ /п-л/ XX,XIX,XXI,XIII,XIV ,кв.95 по рег.план на гр.Сапарева баня

Заповед №РД-08-519 от 07.10.2021г.

 

‘’Анотекс 2014’’ ЕООД

ПУП-ПР и изм. на ПЗ в обхвата на УПИ /п-л/ VIII-315,VII-316,IX-314 , кв.15 по плана на с.Ресилово , третиращ, поставяне в съот.новата вътрешно рег.линия по същ.имотна граница на п.и.315 и  отреждане на УПИ /п-л/ VIII-315 ‘’Къща за гости’’

УПИ /п-л/ VIII-315,VII-316,IX-314 , кв.15 по плана на с.Ресилово