Технически услуги > ОбявленияПринтирай

ОБЯВЛЕНИЕ на заповед РД-08-221/28.04.2021г. на Кмета на Община Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

               Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Анет Ценклер, в качеството й на заинтересовано лицеследното:

1.Със Заповед № РД – 08 – 221/ 28.04.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване З),  в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №65365.24.12 и 65365.24.220, местност “Сиракова круша”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.

2.Под № 12 от 28.04.2021 година е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж 17 от 28.04.2021 година за строеж: Ресторант, медицински кабинет, съблекални, басейн, джакузи, технически помещения и гараж, находящ се в в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.654, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

С Възложетел „КА ПАРК” ООД

 

         Административните актове могат да бъдат обжалвалвани по  реда  на  чл.215  от ЗУТ пред Административен съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от  съобщаването, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.