Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е

 

               Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Анет Ценклер, в качеството си на собственик на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.218, местност „Сиракова круша“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баняче е изготвен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ),  в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №65365.24.12 и 65365.24.220, местност “Сиракова круша”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, както следва:

             - Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №65365.24.12 и 65365.24.220, местност “Сиракова круша”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, третиращ обединяване им в един поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.24.654, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня и отреждането му «За обществено обслужване».

 

- Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхвата на :

Поземлени имоти с идентификатори №65365.24.12 и 65365.24.220 (новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.24.654), местност “Сиракова круша”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил,както следва:

За поземлен имот с идентификатор №65365.24.12, местност “Сиракова круша”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил е установена рекреационна устройствена зона за курорт и допълващите го дейности – Ок, със следните пределно допустимо стйности за застрояване съгласно чл.27, ал.1, т.1 от Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони:

                                                - Плътност на застрояване – 50 %

                                                - Коефициент на интензивност – Кинт – 2.0

                                                - Височина, /Етажност/ 3 – 10.00 м   / 1- 3 /

                                                - Минимална озеленена площ –  50%

За поземлен имот с идентификатор №65365.24.220, местност “Сиракова круша”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил е установена жилищна устройствена зана с малка височина и плътност – Жм, със следните пределно допустимо стйности за застрояване съгласно чл.19 от Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони:

                                                - Плътност на застрояване – 60 %

                                                - Коефициент на интензивност – Кинт – 1.2

                                                - Височина, /Етажност/ 3 – 10.00 м   / 1- 3 /

                                                - Минимална озеленена площ –  40%

                          

           Промяна на установените устройствени зони за поземлени имоти с идентификатори №65365.24.12 и 65365.24.220 (новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.24.654), местност “Сиракова круша”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил от установена рекреационна устройствена зона за курорт и допълващите го дейности – Ок и жилищна устройствена зана с малка височина и плътност – Жм в Смесена обществено-обслужваща зона – Соо, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                             - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

                             - Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

                            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,8

                            - Минимална  озеленена  площ – 20%

    С цел изграждане на „Ресторант, медицински кабинет, съблекални, басейн, джакузи, технически помещения и гараж“ в новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.24.654, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

- Инвестиционен проект за обект: „Ресторант, медицински кабинет, съблекални, басейн, джакузи, технически помещения и гараж“, находящи се в новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.24.654, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

 

             С Възложител „КА ПАРК” ООД, изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1, чл.124а, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 и чл.150 от Закона за устройство на територията и съобразен с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

 

Можете да направите писмени възражения, предложения и искания по Проекта на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/ до Общинска администрация гр.Сапарева баня, в 14 дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.