Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Заповед № РД – 08 – 50 от 08.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет стр

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Иванка Илиева Стаменова – гр.София, ж.к „Люлин“ бл.716, вх.Г, ет.6, ап.117 и Анита Славева Хараламиева – гр.Враца, ул.“Сестри Хаджикръстеви“ № 20, вх.А, ет.7че със Заповед № РД – 08 – 50 от 08.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване (ПЗ), в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.161, местност „Фитиш дере“, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с цел изграждане на „Три малкоетажни къщи за настаняване“, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, Възложители Елка Йорданова Мертакчийска и Иванка Георгиева Евстратиева, изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.