НовиниПринтирай

Покана за обсъждане на тема Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите

 

 

  

 

 

Покана за широко обсъждане на тема "Концепция за развитие на регионален туристически продукт" по проект, oбхващащ общините Самоков, Сапарева баня и Долна баня.

Във връзка с подготовката на общ проект на общините Самоков, Сапарева баня и Долна баня за кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", приоритетна ос 3: «Устойчиво развитие на туризма», Операция 3.2: «Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите» на ОПРР 2007-2013 г. Община Сапарева баня кани всички заинтересовани страни за участие в широко обществено обсъждане на Концепция за развитие на регионалния туристически продукт, обхващащ общините Самоков, Сапарева баня и Долна баня, което ще се проведе на 08.03.2012 г. от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - гр. Сапарева баня.

От Вас очакваме идеи за включване на дейности, които да повишат регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви ,специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност.
Целта на срещата е обсъждане на концепцията за развитие на регионален туристически продукт и преценка на туристическите дадености и атракции в общината, които могат да се предлагат като част от регионален туристически продукт.

Дневен ред:
1. Откриване на общественото обсъждане.
2. Представяне на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., Операция 3.2 : "Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" - цел на настоящата схема, проект, правила, партньорство, териториален обхват, допустими дейности за финансиране, допустими разходи и други дейности по проекта;
3. Разглеждане на Концепцията за развитие на регионален туристически продукт;
4. Въпроси и дискусия върху представената информация.
5. Обобщение, заключителни думи и закриване на общественото обсъждане.
Искрено се надяваме, че с Вашето присъствие ще покажете съпричастност и заинтересованост към намерението и усилията на общинската администрация за подобряване качеството на живот и откриване на нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие.

Инж.Сашо Иванов
Кмет на община Сапарева баня