Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед №РД-00-2/06.01.2021г. на кмета на Общ. Сапарева баня за допускане изработването на комплексен проект за инвест. инициатива с възложители Елена Любенова Динева и Кирил Николов Динев

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-2/06.01.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ:

- Проект на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №264 от 18.12.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, частично изменен със заповед №189/07.11.2002 година на Кмета на Община Сапарева баня,  частично изменен със заповед №РД-08-67/22.02.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед №264 от 18.12.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IХ-2532,2533, „За обществено обслужване", кв.102 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.385 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

1. Подробен устройствен план (ПУП)- изменение на План за регулация (ПР), третиращ промяна на отреждането на урегулиран поземен имот, представляващ парцел IХ-2532,2533, „За обществено обслужване", кв.102 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.385 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня от „За обществено обслужване" в „За жилищно строителство";

 2. Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ), третиращ запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, при спазване пределно допустимите стойности на показателите за застрояване, както следва:

 

                                   - Плътност на застрояване - 60%

                                    - Интензивност на застрояване  Кинт - 1.2

                                    - Етажност /Височина/ - 1- 3 /3-10.00м /  

                                    - Минимална озеленена площ - 40 %

 

с цел изграждане на „Еднофамилна жилищна сграда".вестиционен проект за обект „Еднофамилна жилищна сграда" и „Сграда от допълващо застрояване с предназначение - „Барбекю", с възложители Елена Любенова Динева и Кирил Николов Динев.