Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение на Протокол №18/25.02.2021г. на заседание на ОбС Сапарева баня

 

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 33-78 ; 0889/ 548 369 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg                                         

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.52, ал.1, чл.32  и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА,чл.7 ал.5, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, чл. 39, чл.96 и чл.125 ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година, ПМС № 408 от23.12.2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 година и Наредбата за общинските публични финанси и управление на общинския дълг

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 252


1. Общински съвет гр. Сапарева баня приема бюджета на Община Сапарева баня за 2021 година, както следва:

 

1.1.   По приходите в общ размер на 8 519 164. съгласно Приложение № 1, в т. ч.

        1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на 3 635 336  лв., в т.ч.:

      1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 3 599 052  лв.

     1.1.1.2. Преходен остатък от 2020 година в размер на 732 414 лв., финансирани със същата сума, съгласно Приложение № 5

1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на 4 883 828 лв., съгласно Приложение № 1,  в това число са включени:

 1.1.2.1. Местни приходи от дейност 4 042 000 лв., от тях:

                             1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 720 000 лв.

                                      1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на 1 655 000 лв.

                             1.1.2.1.3. Общински такси в размер на  1 290 000 лв.

                                       1.1.2.1.4. Неданъчни и други приходи  /вкл. платени данъци /, в размер на 377 000 лв.

                             1.1.2.2. Трансфери от ЦБ за местни дейности в общ размер на 780 200 лв. в т.ч.:

                               1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия 442 500 лв.

                               1.1.2.2.2. Средства  за зимно поддържане и снегопочистване 65 800лв.

                               1.1.2.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи 271 900 лв.

                               1.1.2.3. Трансфери м/у бюджети /получени и вътрешни/ - 650 000 лв.

                               1.1.2.4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки  995 608 лв.

                               1.1.2.5. Финансиране  - 247 696 лв., в т.ч. поемане и обслужване на дълг по дългосрочни и краткосрочни заеми, наличности по сметки и преходни остатъци, дофинансиране на държавни дейности с местни приходи  в размер на 58 200.

   1.2. По разходите в общ размер на 8 519 164 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1

                 1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 3 635 336  лв.

                 1.2.2. За местни дейности в размер на 4 883 828 лв., в т.ч. дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи 58 200 лв.

  1.3. Утвърждава общо положително бюджетно салдо-  по бюджета на общината в размер на 247 696 лв.

2. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2021 г. по Приложение № 4.

3. Приема инвестиционната програма за 2020 година /поименен списък на обекти/ в общ размер на 4 231 107 лв.,разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно  Приложение № 12,

    3.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в общ размер на 271 900 лв. съгласно Приложение № 12,

    3.2. С приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи могат да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

4. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в размер на 2 308 642 лв. по прихода и 2 308 642 лв. по разхода, съгласно Приложение № 8.

5. Утвърждава разходите за заплати през 2021 г. за възнаграждение в делегираните от държавата дейности във функциите "Общи държавни служби", "Отбрана и сигурност", "Здравеопазване", "Социално осигуряване подпомагане и грижи", "Почивно дело, култура, религиозни дейности" /без читалищата/, както и в местните дейности в размера по Приложение № 1. Числеността в делегираните и местните дейности да се съгласува с кмета на общината, като същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти и според предоставените бюджетни кредити съгласно Приложение №2

6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

6.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Сапарева баня 5000 лв.

6.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 40000 лв., от тях помощи за погребение, други помощи за социално слаби жители на общината и помощи за новородени деца в общината.

6.3. Субсидии и целеви разходи за :

      6.3.1. Читалища 80 388 лв., определени в общ размер за 7 субсидирани бройки, според единните разходни стандарти съгласно приложение № 10 .

      6.3.2. За оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, за културни мероприятия , празници и фестивали 15000 лв., планирани като субсидии  за организации с нестопанска цел в дейност 738 " Култура".съгласно Приложение № 6

       6.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт в общ размер на 42 000 лв, разпределени съгласно Приложение №6

  6.4. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано предложение до ОбС-гр. Сапарева баня за увеличение на обезщетенията и помощите, както и да договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, като извърши съответните корекции на общинския бюджет.

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.

7.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината - 6000 лв.

8. Утвърждава индикативен списък на лицата - пътуващ педагогически персонал, които имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, в която работят, по Приложение № 7, с право на възстановяване в рамките на 100% от действителните разходи.

8.1. Упълномощава кмета на общината текущо при промяна на лицата, да утвърждава поименен списък по т.8.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-2023 г.,

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно  Приложение № 3.

11. Определя максималния размер на дълга, както следва:

  11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2021 година, -  не се предвижда

  11.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2021 година не се предвиждат. При доказана необходимост ще се внесе допълнително предложение в ОбС - гр. Сапарева баня

  11.3. Максимален размер на поетият общински дълг,в т.ч.главници и лихви общ размер 956 680 лв.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. в размер на 800 000 лв, но не повече от правилото наличните към края на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021година в размер на 3 500 000 лв., но не повече от правилото наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

14. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 година в размер на не по-малко от 40% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2020 г., или не по-малко от 115 700 лв.

15. Определя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година, в размер на не по-малко от 40% от размера на вземанията, или не по-малко 400 000 лв.

16.  Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Общинско лесничейство"  съгласно Приложение № 11.   

17. Оправомощава кмета на общината да извършва следните компенсирани промени:

  17.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите, в рамките на дейностите във функцията, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

 17.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една или друга дейност и функция или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

17.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.

18. Общински съвет гр. Сапарева баня  възлага на кмета:

18.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, както и конкретните им права и отговорности.

18.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина или разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до неговото преустановяване.

18.2.1. Прилагането на т. 18.2. не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на задължения произтичащи от нормативен акт.

18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.

18.4. В случай на значително отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да информира общинския съвет и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

18.5. Да включва информацията по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

18.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.

19. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие, при спазване на относимите за общините фискални правила по ЗПФ, за предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

19.1. За безлихвени заеми, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, срокът за погасяване се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране и свързаното с тях национално съфинансиране.

19.2. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на Делегирани от държавата дейности, да се отправи мотивирано искане за предоставяне на авансова сума от одобрената със ЗДБРБ субсидия.

19.3. За разходи, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от централния бюджет.

19.4. Временно свободните средства могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси.

19.5. За финансиране на наложени корекции по проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да отправи мотивирано искане за ползване на целеви безлихвен заем от централния бюджет.

20. Общински съвет грСапарева баня упълномощава кмета:

20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишни цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

20.3. Да възложи на директорите на общински училища и детски градини в срок до 31.03.2021 г. да внесат за утвърждаване инвестиционните дейности, които предвиждат да финансират за сметка на разпределената с формула целева добавка за подобряване на МТБ, от допълнтелни субсидии за делегираните дейности и/или преходните остатъци от 2021г.

            21. Определя 30% от приходите при отдаване под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при  разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, които се намират на територията на дадено населено място извън територията на общинския център да се използват за изпълнение на дейности от местно значение на територията на същото населено място.

            22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

КОД

0

 

 

 

 

 

функция

 

 

 

 

 

 

група

ПОКАЗАТЕЛИ

§§

Годишен

държавни

местни

дофинансиране

дейност

 

 

план

 дейности

дейности

 

 

ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ

720,000

 

720,000

 

 

-ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК

01-03

15,000

 

15,000

 

 

-Д-K В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ

13-01

240,000

 

240,000

 

 

-Д-K В/У ПРЕВОЗНИТЕ  СРЕДСТВА

13-03

270,000

 

270,000

 

 

-Д-K ПРИ ПРИДОБ.НА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМ.НАЧИН

13-04

130,000

 

130,000

 

 

 - ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

13-08

65,000

 

65,000

 

 

ДРУГИ ДАНЪЦИ

20-00

0

 

 

 

 

2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

3,322,000

0

3,322,000

 

 

ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ

24-00

1,655,000

0

1,655,000

 

 

-НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА  НА УСЛ.,СТОKИ И ПРОДУКЦИЯ

24-04

1,450,000

 

1,450,000

 

 

-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА  ИМУЩЕСТВО

24-05

65,000

 

65,000

 

 

-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ

24-06

140,000

 

140,000

 

 

 -ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕKУЩИ БАНKОВИ СМЕТKИ

24-08

0

 

 

 

 

ОБЩИНСKИ ТАKСИ

27-00

1,290,000

 

1,290,000

 

 

-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ

27-01

55,000

 

55,000

 

 

-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ЯСЛИ И  ДР.ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

27-02

10,000

 

10,000

 

 

 -ЗА ПОЛЗВ.НА ДОМ.СОЦ. ПАТРОНАЖ И ДР.ОБЩ.СОЦИАЛ.УСЛ.

27-04

55,000

 

55,000

 

 

-ЗА ПОЛЗВ.ПАЗАРИ,ТЪРЖИЩА,ПАНАИРИ,ТРОТОАРИ И ДР.

27-05

5,000

 

5,000

 

 

-ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

27-07

590,000

 

590,000

 

 

-ЗА ТЕХНИЧЕСKИ УСЛУГИ

27-10

90,000

 

90,000

 

 

 -ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

27-11

40,000

 

40,000

 

 

 -ДРУГИ ОБЩ.ТАKСИ

27-29

445,000

 

445,000

 

 

ГЛОБИ,САНKЦИИ И НАKАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ

28-00

70,000

 

70,000

 

 

ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

36-00

22,000

 

22,000

 

 

ВНЕСЕНИ ДДС И ДР.ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ

37-00

-230,000

0

-230,000

 

 

 -ВНЕСЕН ДДC (-)

37-01

-200,000

 

-200,000

 

 

 -ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП.ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (-)

37-02

-30,000

 

-30,000

 

 

 - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ

40-40

450,000

 

450,000

 

 

ПРИХОДИ ОТ KОНЦЕСИИ

41-00

65,000

 

65,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ (1 + 2):

 

4,042,000

0

4,042,000

 

 

II.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

 

4,379,252

3,599,052

780,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)ОТ ЦБ(НЕТО)

31-00

4,379,252

3,599,052

780,200

 

 

 - ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)

31-11

3,599,052

3,599,052

 

 

 

 - ОБЩА ИЗРАВНИТ.СУБСИДИЯ  И ДР.ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)

31-12

508,300

 

508,300

 

 

 - ПОЛУЧ.ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ.(СУБСИДИИ) ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХОДИ (+)

31-13

271,900

0

271,900

 

 

ПОЛУЧЕНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ЗА НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ПО БАК

31-18

0

 

 

 

 

111  ТРАНСФЕРИ

 

0

 

0

 

 

 ТРАНСФЕРИ между бюджети

61-00

0

0

0

0

 

Вътрешни трасфери в системата на първостепенен разпоредител

61-09

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСФ.(СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.С-KИ

62-00

-650,000

-650,000

 

 

 

-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)

62-01

0

 

 

 

 

-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ  (-)

62-02

-650,000

-650,000

 

 

 

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

995,608

0

995,608

 

 

ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ./Ф.(НЕТО)

76-00

995,608

 

995,608

 

 

-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ(-)

76-21

0

 

 

 

 

-ВЪЗСТАНОВЕНИ ЗАЕМИ (+)

76-22

995,608

 

995,608

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III):

 

8,766,860

2,949,052

5,817,808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

-247,696

686,284

-933,980

 

 

 -  ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ЛИЦА В СТРАНАТА (-)

83-00

 

 

 

 

 

  - В Т.Ч. ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ - " ФЛАГ " ЕАД (-)

83-81

 

 

 

 

 

 - ПОГАШЕНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТРАНАТА (-)

83-22

-133,980

0

-133,980

 

 

  - В Т.Ч. ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ - " ФЛАГ " ЕАД (-)

83-89

-800,000

 

-800,000

 

 

 - СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБРАНИ ОТ/ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (+/-)

88-03

-46,130

-46,130

 

 

 

ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-)

93-00

 

 

 

 

 

-ЧУЖДИ СРЕД.ОТ ДРУГИ ЛИЦАНЕБЮДЖ.ПРЕДПР.И ФИЗ.(+/-)

93-10

0

0

 

 

 

- ПОГАШЕНИЯ ПО ТЪРГОВСКИ КРЕДИТИ

93-18

0

0

 

 

 

 - друго финансиране - операции с пасиви (+/-)

93-39

 

0

 

 

 

ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТKИ (НЕТО) (+/-)

95-00

732,414

732,414

0

 

 

-ОСТАТЪK В ЛВ.ПО СМЕТKИ  ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)

95-01

732,414

732,414

0

 

 

-ОСТАТЪK В ЛВ.РАВНОСТ.ПО ВАЛ.СМ.ОТ ПРЕДХ.ПЕР.(+)

95-02

0

0

0

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:(I+II+III+IV+V)

8,519,164

3,635,336

4,883,828

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНАТА:

 

0

0

 

 

 

 

0

0

58,200

 

 

РАЗХОДИ

 

8,519,164

3,635,336

4,825,628

58,200

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

1

 ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 117

ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

0

 

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

0

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

0

 

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

0

 

 

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

0

 

 

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

0

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 122

ОБЩИНСKА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

601,250

565,250

 

36000

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

40,000

30,000

10,000

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

128,250

119,050

2,000

7,200

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

 

 

 

 

-ХРАНА

10-11

5,000

 

5,000

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

50,000

 

50,000

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

50,000

 

50,000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

200,000

 

200,000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ

10-30

50,000

 

50,000

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

8,000

 

8,000

 

 

КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА

10-52

5,000

 

5,000

 

 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ

10-62

8,000

 

8,000

 

 

 

10-69

0

 

 

 

 

 -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)

10-91

0

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА СЪДЕБНИ ОБЕЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ

10-92

20,000

 

20,000

 

 

-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

10-98

4,000

 

4,000

 

 

 ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,ТАKСИ  И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА )

19-00

10,000

 

10,000

 

 

СТИПЕНДИИ

40-00

0

 

 

 

 

-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

42-14

40,000

 

40,000

 

 

РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ

46-00

5,000

 

5,000

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

1,224,500

714300

467,000

43200

 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА

51-00

0

 

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

0

 

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА

53-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

1,224,500

714,300

467,000

43200

 

 

 

 

 

 

 

1 1 123

ОБЩИНСKИ СЪВЕТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

0

 

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

115,000

 

115,000

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

23,000

 

23,000

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

 

0

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

3,000

 

3,000

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

0

 

0

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

1,000

 

1,000

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

142,000

 

142,000

 

 

 

 

 

 

 

 

11,532

ПРОГРАМИ

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

0

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 ГРУПА ОТБРАНА

 

125,573

119,573

6,000

0

 

 

 

 

 

 

 

2 5 282

ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

80,100

80,100

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

16,015

16,015

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

7,400

7,400

 

 

 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО

10-13

1,000

1,000

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

800

800

 

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

600

600

 

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

4,000

4,000

 

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

0

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ

10-62

1,000

1,000

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

103,515

103,515

 

 

2

ГРУПА ПОЛИЦИЯ,ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ

 

 

 

2 2 239

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

10,630

10,630

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

2,130

2,130

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

0

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

2,000

2,000

 

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

0

 

 

0

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

1,298

1,298

 

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

0

 

 

 

 

-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

10-98

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

16,058

16,058

 

0

 

 

 

 

 

 

 

2 5 283

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

1,700

 

1,700

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

300

 

300

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

500

 

500

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

1,500

 

1,500

 

 

ВОДА,ГОРИВА ЕНЕРГИЯ

10-16

2,000

 

2,000

 

 

ОСНОВЕН РЕМОНТ ДМА

51-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

6,000

 

6,000

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ОБРАЗОВАНИЕ

 

2,508,710

2,403,310

105,400

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0 311

ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСKИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

435,629

435,629

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

65,868

65,868

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

102,826

102,826

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

101,878

36,878

65,000

0

 

-ХРАНА

10-11

64,962

29,962

35,000

0

 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО

10-13

8,950

1,450

7,500

 

 

-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И KНИГИ ЗА БИБЛ.

10-14

2,900

2,900

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

6,200

1,200

5,000

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

15,300

600

14,700

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

1,460

460

1,000

 

 

-ТЕKУЩ РЕМОНТ

10-30

0

 

 

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

606

306

300

 

 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ

10-62

1,500

0

1,500

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

706,201

641,201

65,000

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

706,201

641,201

65,000

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0 322

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

1,287,739

1,287,739

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

70,200

70,200

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

289,424

289,424

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

94,587

94,587

 

 

 

-ХРАНА

10-11

17,296

17,296

 

 

 

-МЕДИKАМЕНТИ

10-12

600

600

 

 

 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО

10-13

5,000

5,000

 

 

 

-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И KНИГИ ЗА БИБЛ.

10-14

2,500

2,500

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

22,908

22,908

 

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

13,500

13,500

 

 

 

ТЕКУЩ РЕМОНТ

10-30

0

 

 

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

28,983

28,983

 

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

1,500

1,500

 

 

 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ

10-62

2,300

2,300

0

 

 

ССТИПЕНДИИ

40-00

9,309

9,309

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

1,751,259

1,751,259

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

3,000

3,000

 

 

 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА

51-00

7,850

7,850

 

 

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

10,850

10,850

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

1,762,109

1,762,109

 

0

 

 

 

 

 

 

 

3 0 336

СТОЛОВЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

27,000

 

27,000

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

0

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

5,400

 

5,400

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

 

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

1,500

 

1,500

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

6,500

 

6,500

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

0

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

40,400

0

40,400

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0 337

Други дейности по образованието

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

0

 

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

0

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

0

 

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

 

 

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

0

 

 

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

0

 

 

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

235,140

218,140

17,000

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0 431

ДЕТСKИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

124,300

124,300

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

5,500

5,500

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

25,966

25,966

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

 

 

 

 

-ХРАНА

10-11

10,000

 

10,000

 

 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО

10-13

2,000

 

2,000

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

2,500

 

2,500

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

2,500

0

2,500

 

 

-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

10-98

0

0

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

172,766

155,766

17,000

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0 437

ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

30,500

30,500

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

6,500

6,500

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

7,400

7,400

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

0

 

 

 

-МЕДИKАМЕНТИ

10-12

1,000

1,000

 

 

 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО

10-13

1,000

1,000

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

864

864

 

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

2,000

2,000

 

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

1,300

1,300

0

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

50,564

50,564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0 469

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО-здр.медиатор

 

 

 

 

 -ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

02-00

9,850

9,850

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

1,960

1,960

0

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

11,810

11,810

0

 

 

 

 

 

 

 

 

5

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

247,525

99,625

147,900

 

 

 

 

 

 

 

 

5 3 524

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

63,000

 

63,000

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

4,000

 

4,000

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

13,400

 

13,400

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

 

0

 

 

-ХРАНА

10-11

55,000

 

55,000

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

1,500

 

1,500

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

6,000

 

6,000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

2,000

 

2,000

 

 

ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО

10-13

1,500

 

1,500

 

 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ

10-62

500

 

500

 

 

 ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,ТАKСИ  И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА )

19-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

146,900

 

146,900

 

 

 

 

 

 

 

 

     5 3 524

КЛУБ НА ИНВАЛИДА

45-00

500

 

500

 

 

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

45-00

500

 

500

 

 5 3 532

ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

0

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5 3 561

ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ

 

0

 

 

 

 

АСИСТЕНТСКА  ПОДКРЕПА

 

 

 

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

02-00

83,025

83,025

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ

05-00

16,600

16,600

 

 

 

АСИСТЕНТСКА  ПОДКРЕПА

99-99

99,625

99,625

 

 

6

БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

3,110,628

 

3,110,628

 

 

 

 

 

 

 

 

6 1 603

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И KАНАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

0

 

0

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

0

 

0

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

10,000

 

10,000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

25,000

 

25,000

 

 

-ТЕKУЩ РЕМОНТ

10-30

50,000

 

50,000

 

 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ

10-62

5,800

 

5,800

 

 

 ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,ТАKСИ  И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА )

19-00

0

 

0

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

90,800

 

90,800

 

 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА

51-00

0

 

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

90,800

 

90,800

 

 

 

 

 

 

 

 

6 1 604

ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ

 

 

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

5,000

 

5,000

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

180,000

 

180,000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

10,000

 

10,000

 

 

-ТЕKУЩ РЕМОНТ

10-30

10,000

 

10,000

 

 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ

10-62

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

205,000

 

205,000

 

 

 

 

 

 

 

 

6 1 606

ИГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

20,000

 

20,000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

45,000

 

45,000

 

 

-ТЕKУЩ РЕМОНТ

10-30

60,000

 

60,000

 

 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ

10-62

0

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

125,000

 

125,000

 

 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА

51-00

0

 

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

0

 

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА

53-00

0

 

0

 

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

0

 

0

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

125,000

 

125,000

 

 

 

 

 

 

 

 

6 1 619

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

450,000

 

450,000

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

10,000

 

10,000

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

92,000

 

92,000

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

 

0

 

 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО

10-13

5,000

 

5,000

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

80,000

 

80,000

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

90,000

 

90,000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

100,000

 

100,000

 

 

-ТЕKУЩ РЕМОНТ

10-30

50,000

 

50,000

 

 

-ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАKСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОK)

19-00

5,000

 

5,000

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

500

 

500

 

 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ

10-62

2,000

 

2,000

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

884,500

 

884,500

 

 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА

51-00

369,328

 

369,328

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

720,000

 

720,000

 

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

1,089,328

 

1,089,328

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

1,973,828

 

1,973,828

 

 

 

 

 

 

 

 

6 2 622

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

1,000

 

1,000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

25,000

 

25,000

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

26,000

 

26,000

 

 

 

 

 

 

 

 

6 2 623

ЧИСТОТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

34,560

 

34,560

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

0

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

6,940

 

6,940

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

 

0

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

5,000

 

5,000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

583,500

 

583,500

 

 

-ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАKСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОK)

19-00

60,000

 

60,000

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

690,000

 

690,000

 

 

 

 

 

 

 

 

6  2 626

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

0

 

0

 

 

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

0

 

0

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

253,368

80,388

157,980

15,000

 

 

 

 

 

 

 

7 2 714

СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА  

01-00

34,560

 

34,560

 

 

ОСИГУРИТЕЛНИ В-КИ ОТ Р-ЛИ

05-00

6,920

 

6,920

 

 

 

02-00

 

 

 

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

 

 

 

ХРАНА

10-11

0

 

0

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

2,000

 

2,000

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

8,000

 

8,000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

500

 

500

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

0

 

 

 

 

-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

10-98

0

 

 

 

 

СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

45-00

42,000

 

42,000

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

93,980

0

93,980

 

 

 

 

 

 

 

 

7 3 738

ЧИТАЛИЩА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

45-00

95,388

80,388

 

15,000

 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА

51-00

0

 

 

0

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

95,388

80,388

0

15,000

 

 

 

 

 

 

 

7 3 745

ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

17,300

 

17,300

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

0

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

3,460

 

3,460

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

500

 

500

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

6,000

 

6,000

 

 

-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

10-98

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

27,260

 

27,260

 

 

 

 

 

 

 

 

7 3 759

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО KУЛТУРАТА

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

25,200

 

25,200

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

0

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

5,040

 

5,040

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

500

 

500

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

4,000

 

4,000

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

0

 

 

 

 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ

10-62

2,000

 

2,000

 

 

-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

10-98

0

 

 

 

 

СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

45-00

 

 

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

0

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

36,740

 

36,740

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

647,020

0

647,020

 

8 2 829

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСKО И ГОРСKО СТОПАНСТВО,ЛОВ И РИБОЛОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

167,000

 

167,000

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

25,000

 

25,000

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

38,000

 

38,000

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

0

 

 

 

 

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО

10-13

11,000

 

11,000

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

25,000

 

25,000

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

24,000

 

24,000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

79,000

 

79,000

 

 

-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА

10-51

0

 

0

 

 

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ

10-62

3,000

 

3,000

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

15,000

 

15,000

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

387,000

 

387,000

 

 

 

 

 

 

 

 

8 3 832

СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

 

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

15,000

 

15,000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

85,000

 

85,000

 

 

-ТЕKУЩ РЕМОНТ

10-30

0

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

100,000

 

100,000

 

 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА

51-00

 

 

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

52-00

 

 

0

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

100,000

0

100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

8 6 898

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИKОНОМИKА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ

01-00

129,600

 

129,600

 

 

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА

02-00

0

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

05-00

25,920

 

25,920

 

 

ИЗДРЪЖKА

10-00

 

 

0

 

 

-МАТЕРИАЛИ

10-15

1,000

 

1,000

 

 

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

10-16

3,000

 

3,000

 

 

 -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

10-20

500

 

500

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

160,020

 

160,020

 

 

 

 

 

 

 

 

ІX.

ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ

24,700

 

24,700

 

 

 -ТАКСА АНГАЖИМЕНТ ПО ЗАЕМИ

10-69

2,000

 

2,000

 

9 0 910

РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ

 

22,700

 

22,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА

22-00

 

 

 

 

 

- РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ БАНКИ В СТРАНАТА

22-21

6,500

 

6,500

 

 

- РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ДРУГИ ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА

22-24

16,200

 

16,200

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ

99-99

22,700

 

22,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  0  998

РЕЗЕРВ

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)

97-00

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

 

   С П Р А В К А

 

 

       за числеността на персонала  по бюджета  за 2021г.       

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 

 

 

 

 

Д  Е Й Н О СТ

числ.на

      СБРЗ

 

01.01.2021г.

01.01.2021 г

І. Държавни дейности

49.5

 

Общинска администрация

38.5

 

Детски ясли и кухни

8

 

Здр.кабинети в ЦДГ и у-ща

3

 

ІІ. Местни дейности

103

 

Образование - уч.столове

3

750

Домашен социален патронаж

7

750

Чистота

4

720

 Жил.стр.БКС и опазване околна среда

50

750

Обредни домове и зали

2

720

Др.дейности по култура

3

700

Спортни бази

4

720

Други дейности по икономиката

15

720

Общинско лесничейство

11

1265

ІІІ. Дофин.на държ. д-ти

4

 

Общинска администрация

4

750

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  3

 

 

                   ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ ОБЩИНА

                                               САПАРЕВА БАНЯ     2021 год.

№ по ред

Наименование на второстепенния разпоредител

1

СУ "Христо Ботев", гр.Сапарева баня

2

ДГ "Св. Анна", гр.Сапарева баня

3

Общинско предприятие" Общинско лесничейство"

 

 

 

 

Приложение № 4

 

Община  САПАРЕВА БАНЯ

 

Информация за план-сметката по чл. 66 (в сила до 1.01.2022 г.) от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2021 г.

1. Стойност на одобрената план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ за 2021 г. (лв.), включваща разходи за:

690000.00

 - осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други (лв.)

 - събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им (лв.)

510000.00

 - проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците (лв.)

60000.00

 - почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване (лв.)

120000.00

2. Разпределение на разходите и др. плащания от план-сметката в бюджета на общината за 2021 г. по позиции от ЕБК:

690000.00

 - в дейност 623 "Чистота"

690000.00

в т. ч. за капиталови разходи

 

 - в дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъци"

 

в т. ч. за капиталови разходи

 

 - по § 61-00 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците

 - по § 93-36  - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в случаите, когато общината е собственик на депото

 - по § 37-00  - за данък добавена стойност

 

 - по други позициии от ЕБК (посочват се изрично със съответния размер на всяко плащане):.........................

 

 

OK

Забележки: 1. За целите на справката всички данни се посочват с положителна стойност (със знак "+")

                      2. На ред "- по други позиции от ЕБК" се изброяват други бюджетни позиции, по които се очаква да има плащания в съответствие с приетата план-сметка за 2021 г. (напр. възстановяване на безлихвен заем към ПУДООС (§ 78-88), погашения по финансов лизинг (§ 93-18), платени лихви по финансов лизинг (§ 29-10) и т.н.), като се посочва размерът на плащането за всяка една от позициите.

                       3. Сумите по т. 1 и т. 2 отразяват план на разходи и други плащания и следва да са равни.

 

 

 

 

Област      КЮСТЕНДИЛ

 

 

Приложение № 5

 

 

Община САПАРЕВА БАНЯ

 

 

 

 

 

Код по ЕБК       6008

 

 

 

 

 

Кмет:..................................................

 

 

 

 

 

            (име, фамилия)

 

 

 

 

С П Р А В К А

 

 

 

 

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2020 г.

 

 

по бюджета на общината за 2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ по ред

ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК

ОБЩО

в това число:

 

 

 

 

 

Държавни дейности

Местни дейности

Дофинан-сиране

1

2

3

4

5

6

1

Общи държавни служби - всичко:

0

0

0

0

 

в т.ч.       - текущи разходи

0

 

 

 

 

                - капиталови разходи

0

 

 

 

2

Отбрана и сигурност - всичко:

0

0

0

0

 

в т.ч.       - текущи разходи

0

 

 

 

 

                - капиталови разходи

0

 

 

 

3

Образование - всичко:

732,414

732,414

0

0

 

в т.ч.       - текущи разходи

82,414

82,414

 

 

 

                - капиталови разходи

650,000

650,000

 

 

4

Здравеопазване - всичко:

0

0

0

0

 

в т.ч.       - текущи разходи

0

 

 

 

 

                - капиталови разходи

0

 

 

 

5

Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:

0

0

0

0

 

в т.ч.       - текущи разходи

0

 

 

 

 

                - капиталови разходи

0

 

 

 

6

Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:

0

0

0

0

 

в т.ч.       - текущи разходи

0

 

 

 

 

                - капиталови разходи

0

 

 

 

7

Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:

0

0

0

0

 

в т.ч.       - текущи разходи

0

 

 

 

 

                - капиталови разходи

0

 

 

 

8

Икономически дейности и услуги - всичко:

0

0

0

0

 

в т.ч.       - текущи разходи

0

 

 

 

 

                - капиталови разходи

0

 

 

 

9

Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:

0

0

0

0

 

в т.ч.       - текущи разходи

0

 

 

 

 

                - капиталови разходи

0

 

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ:

732,414

732,414

0

0

 

в т.ч.       - текущи разходи

82,414

82,414

0

0

 

                - капиталови разходи

650,000

650,000

0

0

10

Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо

0

 

 

 

11

Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми

0

 

 

 

12

ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

732,414

732,414

0

0

 

                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Субсидии за спортни клубове и др.нестопански организации от местни          

№ по

ред

 

НАИМЕНОВАНИЕ

 

СПОРТ

 

КУЛТУРА

1.

Клуб по биатлон и лека атлетика            20000.00

2.

Ски клуб  деца и младежи                         2000.00

3.

Ски клуб ветерани                                      2000.00

4.

Футболен клуб "Германея"                       10000.00

5.

Футболен клуб  с.Овчарци                          3000.00

6.

Футболен клуб с.Сапарево                          2000.00

7.

Футболен клуб с.Ресилово                          3000.00

8.

Читалища   в това число  фолклорни                                                        15000.00

състави  и фестивали  8000.00 лв.                                                                       

 

9.

Клуб на инвалида                                                                                          500.00

10.

Клуб на пенсионера                                                                                       500.00

 

ОБЩО                                                            42000.00                              16000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7

С П Р А В К А

          за пътуващите учители от направление - Образование гр.Сапарева баня

 за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 г.

 

Трите имена на служителя

длъжност

Маршрут от...... до

Цена на билета за 1 ден

Сума за един месец,лв.


1.

Емилия Генадиева Бачева

Детска учителка

Дупница - Сапар.баня - Дупница

3,20

67,20


2.

Мария Димитрова Стоянова

Детска учителка

Дупница -Сапар.баня - Дупница

3,20

     67,20


3.

Цветана Василева Гладникова

Директор

 ДГ

Ресилово       Сапарева

баня- Ресилово

2,20

46,20


4.

Катя Василева Йовева

Детска учителка

Ресилово - Сапар.баня - Ресилово

2,20

46,20


5.

Илиана Славчова Кьосева

Детска учителка

Самораново - Ресилово -  Самораново

1,60

33,60


6

Виктория Пламенова Иванова

Детска учителка

Сапар.баня - Овчарци-Сап.баня

1,60

33.60


7.

Светлана Йорданова Мантаркова

Детска учителка

Овчарци- Сап.баня -Овчарци

1,60

33,60


8

Весела Любомирова Златкова

учител

Дупница - Сап. баня

3,20

67,20


9.

Диана Василева Васева

Учител

Големо село - Сап. баня

6,20

 

130,20


10

Тинка Милчова Иванова - Тачова

Учител

Дупница - Сап. баня

3,20

67,20


11

Гергана Димчова Андрейна

Учител

Дупница - Сап. баня

3,20

67,20


12

Лалка Василева Маринова

Учител

Бобошево - Сап. баня

7,20

151,20


13

Снежана Великова Дашева

Учител

Ресилово - Сап. баня

2,20

46,20


14

Юлия Николова Йорданова

Учител

Ресилово - Сап. баня

2,20

46,20


15

Мария Маринова Лазова

Учител

Овчарци - Сап. баня

1,60

33,60


16

Красимира Кирилова Сакаджийска

Учител

Овчарци - Сап. баня

1,60

33,60


17

Милена Димитрова Попова

Учител

Сапарево - Сап. баня

1,60

33,60


18

Десислава Иванова Станоева

Учител

Сапарево - Сап. баня

1,60

33,60


19

Нели Иванова Бимбова

Учител

Сапарево - Сап. баня

1,60

33,60


20

Мая Георгиева Никлина

учител

Сапарево - Сап. баня

1,60

33,60


21

Диана Иванова Станоева

Учител

Сапарево- Сап. баня

1,60

33,60


22

Стефка Иванова Йовева

учител

Сапарево-Сап.баня

1,60

33,60


 

 

 

 

 

 1205.40


 

 

 

 

 

  

 

 

Приложение  №8


Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС на община Сапарева баня за 2021г.


Наименование

№ на §§

ОБЩО

в т.ч. от ЕС

общински бюджет


ОП"Човешки ресурси"

 

 

 

 


ІІ.Трансфери

 

 

 

 


Трансфери м/у бюджетни и извънб.с/ки/ф (+/-)

62-00

0

0

0


Трансфери м/у извънб.сметки/ф./нето)

63-00

97773

97773

0


Всичко трансфери:

 

97773

97773

0


ІІІ.Временни безлихв.заеми

 

-85608

-85608

0


ІV.Депозити и средства по сметки

 

 

 

 


Остатък от предходния период(9501 до 9506)(+)

20776

20776

0


Наличн.в края на периода (9507 до 9512)(-)

 

 

 


Депозити и средства по с/ки (нето)(+/-)

95-00

 

 

 


Всичко приходи

 

32941

32941

0


Разходи

 

32941

32941

0


ПРСР

 

 

 

 


ІІ.Трансфери

 

 

 

 


Трансфери м/у бюджетни и извънб.с/ки/ф (+/-)

62-00

 

0

 


Трансфери м/у извънб.сметки/ф./нето)

63-00

2155177

2155177

0


Всичко трансфери:

 

2155177

2155177

 


ІІІ.Временни безлихв.заеми

 

-910000

-910000

0


ІV.Депозити и средства по сметки

 

 

 

 


Остатък от предходния период(9501 до 9506)(+)

81672

81672

0


Наличн.в края на периода (9507 до 9512)(-)

 

 

 


Депозити и средства по с/ки (нето)(+/-)

95-00

 

 

 


Всичко приходи

 

1326849

1326849

 


Разходи

 

1326849

1326849

 


ОП" Околна среда"

 

 

 

 


ІІ.Трансфери

 

 

 

 


Трансфери м/у бюджетни и извънб.с/ки/ф (+/-)

62-00

 

0

 


Трансфери м/у извънб.сметки/ф./нето)

63-00

874041

874041

0


Всичко трансфери:

 

874041

874041

 


ІІІ.Временни безлихв.заеми

 

0

0

0


ІV.Депозити и средства по сметки

 

 

 

 


Остатък от предходния период(9501 до 9506)(+)

74811

74811

0


Наличн.в края на периода (9507 до 9512)(-)

 

 

 


Депозити и средства по с/ки (нето)(+/-)

95-00

 

 

 


Всичко приходи

 

948852

948852

 


Разходи

 

948852

948852

 


Общо приходи по проекти

 

2308642

2308642

 


Общо разходи по проекти

 

2308642

2308642

 

 

Приложение 10

С П Р А В К А

 

 

 

за разпределение на субсидията за 2021 година по читалища

 

 

 

 

 

 

 

№ по

Наименование

Местонахождение

Субсидирана

Субсидия

 

на читалище

(община, кметство)

численост

за 2021 г.

ред

 

 

 

11,484

 

 

 

(субс. бр.)

(лева)

1

2

3

4

5

1

 Читалище "Просветен лъч - 1905"

гр.Сапарева баня

3.0

34,452

2

Читалище "ОТ Извора - 2013"

гр.Сапарева баня

1.0

11,484

3

Читалище "Пробуда- 1923"

с.Овчарци

1.0

11,484

4

Читалище "Нов живот"

с.Ресилово

1.0

11,484

5

Читалище "Народни будители - 1926"

с.Сапарево

1.0

11,484

 

ВСИЧКО:

 

7.0

80388

 

 

 

 

 

Забележки:

 - В к. 5 се посочва размера на субсидията разпределена от комисията за съответното читалище.

 

 

 - В к. 4 се посочва субсидираната численост. Тя се получава резултативно, като частно = субсидията в к. 5 разделена на стандарта и може де не е цяло число. Записва се с един знак след десетичната запетая.

 

Приложение 11

ОП ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - САПАРЕВА БАНЯ

 

 


 

ПЛАН - СМЕТКА за  2021година

 

 


 

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

1,050,000

 


I

ЗАПЛАТИ ПО ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

167,000

 


II

ДРУГИ ВЪЗНАГР.-обезщет. и гр.договори

25,000

 


III

ОСИГУРОВКИ

38,000

 


IV

ИЗДРЪЖКА ОБЩО

157,000

 


 

В т.ч.

 

 


1

ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО

11,000

 


2

МАТЕРИАЛИ

25,000

 


 

канцеларски материали

 

 


 

материали - р.части, автомобили

 

 


 

маркиране - шпрей и боя, тръби

 

 


3

ГОРИВА

24,000

 


4

ВЪНШНИ УСЛУГИ

79000

 


 

добив дървесина

30,000

 


 

залесяване

17,000

 


 

изграждане на горски път

12,000

 


 

телефони,интернет,охрана,куриери, услуги багер

20,000

 


 

разрешителни оръжие, винетки

 

 


 

лесозащита - укрепване на баражи и водоеми

 

 


5

КОМАНДИРОВКИ

 

 


6

ЗАСТРАХОВКИ

3,000

 


7

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

15,000

 


 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

387,000

 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

ИНВЕСТИЦИОННА    ПРОГРАМА

на община Сапарева баня за 2021 година

 

По

ред

 

 

Наименование на обекта

 

План

2021 г.

Източници на финансиране

 

Целева

Субсидия

Бюджетн. средства

 

СС

ОПОС

ДФЗ

ПМС

Помощи и  др.

  1.

 Проучване и проектиране инфраструктурни обекти

  50 000

 

50 000

 

 

 

  2.

Паркоустройство и благоустрояване на уч.двор СУ"Хр.Ботев"

650 000

 

 

 

 

  650000

 3.

Закриване и  Рекултивация на ДТБО

948 852

 

 

948 852

 

 

 4.

Асфалтиране на улици Липа,Славяни, Гюрица, кв.Гюргево

762665

 

 

 

506437

256228

 5.

Подмяна облицовка и водна каскада пред Административна сграда гр.Сап.баня и реновиране парк Сапарево

738740

 

 

 

738740

 

6.

Подмяна етернитов водопровод с ПВС

150 000

71900

78100

 

 

 

7.

Изграждане водопровод

250000

200000

50000

 

 

 

8.

Изграждане и ремонт на канализация и канализационни отклонения

250000

 

250000

 

 

 

9.

Ремонт и оборудване СУ"Хр.Ботев"

10850

10850

 

 

 

 

10.

Рехабилитация и реконструкция на улици

259 328

 

259 328

 

 

 

11.

Основен ремонт и изграждане на тротоарна настилка Сап.баня и кметства

80 000

 

80000

 

 

 

12.

Изграждане на отводнителни шахти и канавки

30000

 

30000

 

 

 

13.

Закупуване високопроходим автомобил Об.Лесничейство

15000

 

15000

 

 

 

14.

Закупуване автомобил Самосвал

20000

 

20000

 

 

 

 

Всичко

4215435

282750

832428

948852

1245177

906228

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5, и чл. 38, ал. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г., във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 253

 

1. Определя заплатите на кметовете на кметства в размер на 1150.00 лв. считано от 01.03.2021 г.

2. Определя към основните месечни възнаграждения, определени по т. 1, да се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит - 1 на сто за всяка прослужена година.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

                                          Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 254

 

Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина  по ценоразпис от физически лица утвърден с Решение № 75 от протокол № 9/28.04.2016 г. на заседание на  общински съвет гр. Сапарева баня от отдел с проектирана отгледна сеч /прореждане/ във издънкови гори за превръщане в семенни, съгласно Горскостопански план 2017 г. за горите собственост на община Сапарева баня,  както следва:

    -отдел 31 „е" със стояща маса бук 150 куб.м, габър 70 куб.м, бял бор 10 куб.м, бреза 30 куб.м, топола 10 куб.м, бяла елша 20 куб.м;

Лежаща маса: бук дърва - 135 пл. куб.м, габър дърва 64 пл. куб.м, бял бор едра стр. дървесина  - 1 куб.м, бял бор дърва - 2 пл. куб.м, бреза дърва  - 24 пл. куб.м, топола едра стр. дървесина - 6 куб.м, дърва топола - 1 пл. куб.м, бяла елша дърва - 15 пл. куб.м;

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ и чл.18 от Учредителния акт на „ВиК Паничище" ЕООД, чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 255

 

Приема  Доклад  за  дейността  и  Годишен финансов отчет на „ВиК Паничище" ЕООД, гр.Сапарева баня за 2020г.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал. 2 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 256

 

1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа", като държавно-делегирана дейност.

2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и стойностни показатели - 25 потребители за 2021 година.

Възлага на Кмета на Община град Сапарева баня да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

                            

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 257

 

 

1. Приема отчет на План за действие на Община Сапарева баня в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2020г.

 

Приложение:

1. Отчет на  План за действие на Община Сапарева баня в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2020г.

 

 

 

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД на  Община Сапарева баня за 2020 г.

в изпълнението на ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012-2020)  на област Кюстендил

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 I.  BЪВЕДЕНИЕ

1.1  Население

1.2  Брой експерти, работещи по етническите и инеграционните въпроси

1.3 Общински план за интеграция на ромите

II.  МЕРКИ ОТ НПД, ЗАЛЕГНАЛИ В ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ПО ПРИОРИТЕТИ

2.1   Образование

2.2  Здравеопазване

2.3  Заетост

2.4  Жилищни условия

2.5   Култура

2.6  ПРИОРИТЕТ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ПО ДРУГИ ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ

IV. МЕРКИ, КОИТО ОБЩИНАТА Е ИНИЦИРАЛА  И НАДХВЪЛЯТ  НПД

I.  BЪВЕДЕНИЕ

            Настоящия мониторингов доклад за изпълнение на плана за действие на  община Сапарева баня е неразделна част от  Областна стратегия за инегриране на ромите в Кюстендилска област (2012-2020), в изпълнение на  Националната стратегия на Република България за инегриране на ромите (2012-2020). Стратегията прилага целенасочен, интегриран подход към българските гражданите  от ромски пройзход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

1.1   НАСЕЛЕНИЕ

       По данни взети от ЕСГРАОН (НБД и ЛБД) към 17.01.2020 г. броят на населението на Община Сапарева баня по постоянен адрес е 7 283 жители, общо с настоящ адрес 7421 жители. Данните по отношение на етническата принадлежност на жителите са непълни.

     Част от хората, които околното население назовава като „роми" или „цигани" се самоопределят като българи, което произтича от  правото на преброяваното лице само да определи етническата си принадлежност  или да не посочи такава.

    Трябва да се има предвид, че извън преброяванията  на населението, данни по етнически признак не се събират. Данните с които разполагат  например дирекциите «Бюро по труда» са на основа на доброволно самоопределение на регистриращите се.     

       Местоположението на община Сапарева баня до голяма степен определя малкия брой населени места и тяхното разположение в близост до общинския център. В общината има 4 населени места. Най- голямото е Общинският център Сапарева баня с население 4042 жители. Общият брой на населението на територията на община Сапарева баня е 7 283 жители. Този брой остава относително стабилен през последните години, което прави общината едно от малките изключения на фона на общо за страната отрицателни демографски показатели.

     Специфично за общината е относително равномерното разпределение на жителите в отделните населени места. Няма населени места с под 450  жители. Населението и на трите населени места извън общинския център е около 3 241 жители, което предполага развита инфраструктура, гарантирано здравно обслужване, поради компактността и концентрация на учебни заведения, които да отговарят на нуждите на деца от всички възрастови групи.

Област Кюстендил

Население към 31.12.2020 г. по населени места

 

Населени места

ОБЩО

МЪЖЕ

ЖЕНИ

 

 

 

 

гр. Сапарева баня

4042

2032

2010

с.Овчарци

958

471

487

с.Ресилово

1138

590

548

с. Сапарево

1145

570

575

с. Паничище

-

-

-

ОБЩО

7 283

3 663

3620

 

Етническият състав на населението в община Сапарева баня е подчинен на една от най- опростените формули, необичайни за територията на България като цяло - 95% българи, 5% роми. Общината има свой виждания и програма за интеграция на ромското население, като си поставя ясни цели и параметри за постигането им в основните направления - образование и професионално обучение, здравеопазване и здравна култура, трудова заетост, жизнен стандарт, идентификация и представяне на самобитната култура на ромското малцинство.

1.2  Брой експерти, работещи по етническите и интеграционните въпроси

 В общинска администрация Сапарева баня има 1 лице, назначено на длъжност : мл. експерт "Евро програми  и проекти и Социални дейности".

1.3 Общински план за интеграция на ромите

1.1 Към Общинска администрация Сапарева баня няма назначени здравни, образователни или трудови медиатори.

1.2 Няма взаимодействие между Община Сапарева баня и НПО, които работят в сферата на интеграцията.

1.3 Ромската общност е ангажирана с изпълнението на плана чрез срещи и участия в културни мероприятия.

1.4 Няма данни за трудности и пречки при изпълнение на местните планове за интеграция на ромите.

1.5. Общинския план за интеграция на ромите е включен в Плана за развитие на Общината.

II.  МЕРКИ ОТ НПД, ЗАЛЕГНАЛИ В ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ПО ПРИОРИТЕТИ

2.1  Образование

           В Община Сапарева баня образователната инфраструктура е добре развита. На територията на общината функционират едно средно училище и  една детска градина «Света Анна», с три бази, разположени в трите села на Общината.  

         СУ «Христо Ботев», разполага с материално-техническа база в отлично състояние, ремонтирана по проект на Община Сапарева баня по Национална Програма „ Оптимизация на училищната мрежа" 2016г.; Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища"

     Ремонтните дейности по подобряване на материално-техническата база в детска градина «Света Анна» и  базите към нея приключиха успешно по Проект „ Ремонт  и модернизацияна ДГ „Св. Ана" гр. Сапарева баня (включително базите в с. Ресилово и с. Овчарци)" , финансиран чрез Държавен Фонд „ Земеделие", като сградите са изцяло обновени.

 Брой на записаните в първи клас деца за учебната 2019/2020 -  55

- Общият брой на на записани в първи клас деца през учебната 2020/2021г.     на територията на община Сапарева баня - 36

- Брой на записаните в първи клас деца от ромски произход за учебната 2020/2021  - 3

- Общия брой на учениците, регистрирани в училище за учебната 2020/2021 -  454

- Общия брой на  отпадналите ученици за изминалата 2019/2020 учебна година на територията на община Сапарева баня - няма

- Общия брой на  отпадналите ученици за настоящата учебна 2020/2021 учебна година на територията на община Сапарева баня - няма

- Общия брой раждания на майки под 18 - годишна възраст за 2020 г. на територията на община Сапарева баня -1

 

В училището и детските градини на територията на Община Сапарева баня не съществува напрежение, дискриминация и езикови бариери. Всички деца, които посещават детската градина или училище, контактуват на български език, това се дължи на факта ,че въпреки етническата си принадлежност и езика, който преобладава в домашна среда, самосъзнанието на ромите е българско. В училище са въведени занимания по интереси , в които децата развиват уменията си в различни области. Антидискриминационното отношение и нагласа позволяват успешно социално включване на ромските деца и подрастващи в множество извънкласни и допълнителни дейности и мероприятия.    

    Един от сериозните проблеми е , че в българското училище не се работи системно с родителите, в частност - с ромските родители. Мерките в тази насока са предимно рестриктивни и ограничени във времето.  

   Основните цели и задачи, свързани с развитието на образованието в общината са насочени към постигане на максимален обхват при подлежащите на задължително образование и по-пълноценното интегриране на деца от  малцинствата в системата на образованието; подобряване условията за равен достъп до качествено образование и засилване на мотивацията на ромските деца за включване в образователния процес, осигуряване на възможности за по-успешна социална и трудова реализация, допълване на липсата на професионална квалификация и образование за младежите , отпаднали от училище или с основно и по - ниско образование,мотивация на детето и семейството за включване и задържане в образователната система.

2.2  ПРИОРИТЕТ  Здравеопазване

Община Сапарева баня няма данни по този приоритет

 2.3  ПРИОРИТЕТ   Заетост

 1. Проект "Регионална програма за заетост" към ОбА Сапарева баня- няма назначени лица от ромски произход за период от 6 месеца.

2. Община Сапарева баня има 6 включени  лица по програма "Обучение и заетост" Компонент II за 2020 г.,  от които 1 лице от ромски произход.

3. Регистрирани безработни лица в бюрото по труда на територията на Община Сапарева баня - 184

4. Общия брой на безработните лица (самоопределили се като роми),  регистрирани в бюрото по труда на територията на Община Сапарева баня е 17

5. Общия брой на продължително безработни лица , към днешна дата на територията на     Община Сапарева баня е 21

6.  Средно равнище на безработицата в Община Сапарева баня за 2020 г. е 6,35 %

2.4 ПРИОРИТЕТ - ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

1. На територията на Община Сапарева баня няма места  (махали, квартали), населени с концентрирано уязвимо, в т. ч. ромско население.

2. Община Сапарева баня има изготвена кадастрална карта.

2.5 ПРИОРИТЕТ  - КУЛТУРА И МЕДИИ

Поради пандемичните условия от COVID-19, които бяха въведени на 13.03.2020г. и предприетите мерки от Държавното управление  бяха ограничени културните събития и по този приоритет извършените дейности са сравнително малко.

Библиотеката, като един от основните културни институти в общината, активно предоставя библиотечни услуги на хората от ромски произход, спазвайки принципите за осигуряване на равен достъп на всички желаещи, да ползват услугите на библиотеката. Има членове на библиотеката от ромски произход, като повечето са деца. Във всички мероприятия, които е провела библиотеката, активно участие и присъстиве имат децата от ромски произход. Това са мероприятията, в които са взели участие и са присъствали:

Ø Запознаване с библиотеката- устройство, правила за ползване и др. -начинанието е проведено в библиотеката с ученици на 21.02.2020 г.

             Кукерски празник 2020 г. - не бе провеждан, но на територията на община Сапарева баня има 4-ри кукерски групи, две от които са ромски. Едната група с ръководител Стойчо Огнянов. Броят на участниците в групата на Огнянов наброява 30 човека.  Другата ромска група е с по-малък числен състав.

Традиционен народен празник Тодоровден или ''кушия'' - през 2020г. в надябгванията с коне в община Сапарева баня , участие взимат 8 състезатели с коне и 2 файтона, като от тях има и състезатели от ромски произход.

Читалищата на територията на общината , като общностни центрове с културно- просветни, информационни , социални и граждански функции, предоставят услугите си ,с цел задоволяване на културните потребности на населението без оглед на пол, раса, етнос, вяра и  социално положение.

2.6 ПРИОРИТЕТ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Община Сапарева баня няма данни по този приоритет

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ПО ДРУГИ ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ

     Община Сапарева баня няма изпълнени проекти и дейности по други донорски програми - Норвежки финансов механизъм, Швейцарска програма, Тръст за социална алтернатива, Програма на посолствата - Холандия програма (Лале,Матра)7 за 2020г

IV. Мерки, които общината е иницирала и  надхвърлят  НПД

  Няма мерки, които Общината е иницирала и надхвърлят НПД

 

Отчет на План за действие на Община Сапарева баня в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация  за 2020 . е приет с Решение№257 от Протокол №18/25.02.2021г. на общински съвет - Сапарева баня

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21,  ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Решение № I - 3, взето по Протокол № 1 от 19.01.2021 година на  Общински  експертен  съвет  по  устройство  на  територията при  Община Сапарева баня

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 258

 

ОДОБРЯВА Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границата на урбанизираната територия - „Канализационно отклонение за отвеждане на битови - фекални отпадни води от новопредвидена Жилищна сграда" в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.199, местност „Грамчова чешма" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, в следния териториален обхват - поземлени имоти с идентификатори №№65365.24.604, 65365.24.605 и 65365.24.606 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Димитрина Стоицова Иванова.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост,  чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.6, чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/.  

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

                                                                                                         РЕШЕНИЕ 259

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде разделен имота, представляващ парцел ІІ, кв.11 по плана на с.Паничище, община Сапарева баня, одобрен с Решение № 6 от Протокол №29/17.10.2006 година на заседание на ОбС гр.Сапарева баня, частично изменен със заповед №РД-08-371/23.08.2017 г. на кмета на Община Сапарева баня на четири  самостоятелни урегулирани поземлени имота и съответно да бъде изработен проект за Подробен  устройствен  план - План  за  регулация /ПР/, в обхват  урегулиран поземлен имот,  както следва:

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV, кв.11 по плана на с.Паничище и отреждането му „За обществено обслужване", с проектна площ 2 000 кв.м.;

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V, кв.11 по плана на с.Паничище и отреждането му „За обществено обслужване", с проектна площ 2 000 кв.м.;

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI, кв.11 по плана на с.Паничище и отреждането му „За обществено обслужване", с проектна площ 2 243 кв.м.;

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII, кв.11 по плана на с.Паничище и отреждането му „За обществено обслужване", с проектна площ 2 243 кв.м.,

Всичките съгласно изготвената скица- предложение за изработване на ПУП - изменение на ПР.

 

            2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите процедури по обявяването и одобряването на  проекта  за ПУП - изменение на ПР.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

          На основание: чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 от ЗУТ и чл.20, ал.1 и 3, чл.21 от Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и  чл.7, ал.1 и чл.11, ал.2 от Наредба №4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 260

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня  изменя т.1 от Решение № 678 от Протокол №54/19.09.2019 г.  на ОбС Сапарева баня, като вместо „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода на  „Кондор 73" ООД, ЕИК 203857826 дава съгласие да бъде „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на  „Кондор 73" ООД, ЕИК 203857826.

2.Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури по изменение на учреденото право, съобразно настоящото решение.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 от ЗУТ и чл.20, ал.1 и 3, чл.21 от Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и  чл.7, ал.1 и чл.11, ал.2 от Наредба №4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 261

 

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня  изменя т.1 от Решение № 680 от Протокол №54/19.09.2019 г.  на ОбС Сапарева баня, като вместо „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода на  „ЕМАР ИНЖИНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК 203396788 дава съгласие да бъде „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на  „„ЕМАР ИНЖИНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК 203396788.

 

2.Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури по изменение на учреденото право, съобразно настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 262 

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Коте Колев Вучков следните поземлени  имоти:  

  • поземлен имот с проектен идентификатор 65379.42.631 в местността „Свети Илия" /„Гръков рид" /с площ 1 150 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект № 15-1157060-11.12.2020 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 65379.42.26 /обр. от 65379.42.4/ в местността „Гръков рид" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.
  • поземлен имот с проектен идентификатор 65379.42.632 в местността „Свети Илия" /„Гръков рид"/ с площ 1 150 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект № 15-1157073-11.12.2020 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 65379.42.26 /обр. от 65379.42.4/ в местността „Гръков рид" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

          2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 263

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Костадин Велинов Боровинов следният поземлен  имот:  

  • поземлен имот с проектен идентификатор 65365.33.307 в местността „Зад селото" с площ 268 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект № 15-900446-01.10.2020 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 65365.33.65 в местността „Зад Гюргево"/„Зад селото" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

2.На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 264

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. приета с Решение № 238 от Протокол № 17 / 28.01.2021 година, както следва:

В раздел Раздел V. Отдаване под наем се добавя № 885  

    - № 885 -  поземлен имот с идентификатор 65379.609.385 в местността „Джубрена" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2547 / 12.02.2021 г./ с площ от 18,535 дка, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 000385, съседи: 65379.609.386; 65379.609.387; 65379.609.378; 65379.609.111; 65379.29.131;

  ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години, следният недвижим имот - частна общинска собственост:

      - поземлен имот с идентификатор 65379.609.385 в местността „Джубрена" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2547 / 12.02.2021 г./ с площ от 18,535 дка, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 000385, съседи: 65379.609.386; 65379.609.387; 65379.609.378; 65379.609.111; 65379.29.131, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  22,00 лв. / дка. годишно.

 ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 265

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. приета с Решение № 238 от Протокол № 17 / 28.01.2021 година, както следва:

В раздел Раздел V. Отдаване под наем се добавя № 884  

    - № 884 -  поземлен имот с идентификатор 65379.45.14 в местността „Крами дол" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2546 / 12.02.2021 г./ с площ от 16,842 дка, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 045014, съседи: 65379.45.45; 65379.45.46; 65379.45.47; 65379.45.55; 65379.45.48; 65379.45.116; 65379.614.138; 65379.45.78; 65379.45.60; 65379.45.72; 65379.45.13; 65379.45.54; 65379.45.265;

  ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години, следният недвижим имот - частна общинска собственост:

      - поземлен имот с идентификатор 65379.45.14 в местността „Крами дол" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2546 / 12.02.2021 г./ с площ от 16,842 дка, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 045014, съседи: 65379.45.45; 65379.45.46; 65379.45.47; 65379.45.55; 65379.45.48; 65379.45.116; 65379.614.138; 65379.45.78; 65379.45.60; 65379.45.72; 65379.45.13; 65379.45.54; 65379.45.265, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  22,00 лв. / дка. годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 266

 

 І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. приета с Решение № 238 от Протокол № 17 / 28.01.2021 година, както следва:

В раздел Раздел V. Отдаване под наем се добавя № 883  

    - № 883 -  поземлен имот с идентификатор 65379.4.352 в местността „Св.Георги" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2545 / 12.02.2021 г./ с площ от 13,761 дка, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 000352, съседи: 65379.4.353; 65379.4.422; 65379.4.159; 65379.4.354;

 

  ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години, следният недвижим имот - частна общинска собственост:

- поземлен имот с идентификатор 65379.4.352 в местността „Св.Георги" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2545 / 12.02.2021 г./ с площ от 13,761 дка, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 000352, съседи: 65379.4.353; 65379.4.422; 65379.4.159; 65379.4.354, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  22,00 лв. / дка. годишно.

 

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 267

 

  І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години чрез публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, следният недвижим имот - частна общинска собственост, а именно:

  • поземлен имот с идентификатор62520.17.25, местност „Долиня" по кадастралната карта на с.Ресилово, общ.Сапарева баня/АЧОС № 2524 / 25.01.2021 г./ с площ 1328 кв.м.., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 6, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 017025, съседи: ПИ с идентификатори 62520.17.27; 62520.17.83; 62520.17.5; 62520.17.26;

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  22,00 лв. / дка. годишно.

ІII. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9,  чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 268

 

1.  Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 123 / 22.11.2006 г., както и  Акт за ЧОС № 936 / 16.01.2014 г. за поправка на Акт № 123/, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ VI, кв.6 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол № 29 / 17.10.2006 г. на ОбС гр.Сапарева баня, с площ 321,00 кв.м, при съседи: УПИ /парцел/ VІІ, кв.6, улица с осови точки 66-68-102 и УПИ /парцел/ V, кв.6, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка на целият имот от 28300 лв.  без ДДС, изготвена от лицензиран оценител - инж.Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 28 300 лв. без ДДС за  продажбата на  имота, подробно описан в т.1.

 4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 269

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г. приета с Решение № 238 от Протокол № 17 / 28.01.2021 година, както следва:   

       В раздел І ПРОДАЖБИ  се добавят  № 158

№ 158 - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-2331, кв.65 по застроителния и регулационeн план на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед № 115 / 07.03.1988 г. на кмета на община Сапарева баня с площ 490 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за жилищно строителство, при граници и съседи: от изток: извън регулация, от север: улица с осови точки: 352-351-27, от запад: улица с осови точки: 27-331 и от север: УПИ /парцел/ IX-2331, кв.65;

 

  II. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 2544 / 05.02.2021 г./, представляващ урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-2331, кв.65 по застроителния и регулационен план на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, одобрен със заповед №115 / 07.03.1988 г. на кмета на община Сапарева баня с площ 490 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за жилищно строителство; при граници и съседи: от изток: извън регулация, от север: улица с осови точки: 352-351-27, от запад: улица с осови точки: 27-331 и от север: УПИ /парцел/ IX-2331, кв.65;

 

III. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 20 900 лв. без ДДС, изготвена от лицензиран оценител - инж. Димитър Митов, притежаващ лиценз №810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.2 от настоящото решение.

 

IV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от  20 900 лв.без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.2.

 

 V. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 270

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г. приета с Решение № 238 от Протокол № 17 / 28.01.2021 година, както следва:   

В раздел І ПРОДАЖБИ  се добавят  № 159

№ 159 - поземлен имот с идентификатор 65365.30.93 по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 13 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; категория на земята: 6, предишен идентификатор 65365.30.84, номер по предходен план: 030093, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.30.94; 65365.30.122; 65365.30.146 и 65365.602.1006.

           II. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 2541 / 05.02.2021 г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.30.93 по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 13 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; категория на земята: 6, предишен идентификатор 65365.30.84, номер по предходен план: 030093, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.30.94; 65365.30.122; 65365.30.146 и 65365.602.1006, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

 

III. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 150.00 лв.  без ДДС, изготвена от лицензиран оценител - инж. Димитър Митов, притежаващ лиценз №810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.2 от настоящото решение.

 

IV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 156,02 лв. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.2.

 

V. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 271

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г. приета с Решение № 238 от Протокол № 17 / 28.01.2021 година, както следва:   

В раздел І ПРОДАЖБИ  се добавят  № 160

№ 160 - поземлен имот с идентификатор 65365.30.94 по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 54 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; категория на земята: 6, предишен идентификатор 65365.30.84, номер по предходен план: 030094, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.30.95; 65365.30.123; 65365.30.122; 65365.30.146; 65365.30.93 и 65365.602.1006.

 

II. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 2542 / 05.02.2021 г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.30.94 по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 54 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; категория на земята: 6, предишен идентификатор 65365.30.84, номер по предходен план: 030094, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.30.95; 65365.30.123; 65365.30.122; 65365.30.146; 65365.30.93 и 65365.602.1006, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

 

III. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 650,00 лв. без ДДС,  изготвена от лицензиран оценител - инж. Димитър Митов, притежаващ лиценз №810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.2 от настоящото решение.

 

IV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 650,00лв. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.2.

 

V. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 271

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г. приета с Решение № 238 от Протокол № 17 / 28.01.2021 година, както следва:   

В раздел І ПРОДАЖБИ  се добавят  № 160

№ 160 - поземлен имот с идентификатор 65365.30.94 по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 54 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; категория на земята: 6, предишен идентификатор 65365.30.84, номер по предходен план: 030094, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.30.95; 65365.30.123; 65365.30.122; 65365.30.146; 65365.30.93 и 65365.602.1006.

 

II. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 2542 / 05.02.2021 г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.30.94 по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 54 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; категория на земята: 6, предишен идентификатор 65365.30.84, номер по предходен план: 030094, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.30.95; 65365.30.123; 65365.30.122; 65365.30.146; 65365.30.93 и 65365.602.1006, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

 

III. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 650,00 лв. без ДДС,  изготвена от лицензиран оценител - инж. Димитър Митов, притежаващ лиценз №810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.2 от настоящото решение.

 

IV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 650,00лв. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.2.

 

 V. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 272

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г. приета с Решение № 238 от Протокол № 17 / 28.01.2021 година, както следва:   

В раздел І ПРОДАЖБИ  се добавят  № 161

№ 161 - поземлен имот с идентификатор 65365.30.95 по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 75 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; категория на земята: 6, предишен идентификатор 65365.30.84, номер по предходен план: 30.84, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.30.123; 65365.30.131; 65365.30.122; 65365.30.94 и 65365.602.1006.

 

           II. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 2543 / 05.02.2021 г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.30.95 по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 75 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; категория на земята: 6, предишен идентификатор 65365.30.84, номер по предходен план: 30.84, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.30.123; 65365.30.131; 65365.30.122; 65365.30.94 и 65365.602.1006, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

 

III. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 695.00 лв.  без ДДС, изготвена от лицензиран оценител - инж. Димитър Митов, притежаващ лиценз №810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.2 от настоящото решение.

 

IV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 903,00 лв. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.2.

 

 V. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т.1 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 68а, ал.4 от Закона за съдебната власт и чл. 8, ал.1 от Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, и във връзка с постъпило писмо вх.№ П-111/13.11.2020г.  от Окръжен съд гр.Кюстендил

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 273

 

1. Общински съвет-Сапарева баня определят кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд гр.Дупница, които предлага за избиране на Общото събрание на съдиите на Окръжен съд-Кюстендил:

- Стефка Иванова Йовева

- Надка Димитрова Михалкова

- Елена Димитрова Богданова

2. Възлага на Председателя на Общински съвет Сапарева баня да изпрати списъка на кандидатите за съдебни заседатели, заедно с копие от настоящото решение и решението за откриване на процедурата и документите по чл.68, ал.3 от ЗСВ до председателя на Окръжен съд-Кюстендил.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т.1 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 68 от Закона за съдебната власт и чл. 8, ал.1 от Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, и във връзка с постъпило писмо вх.№ П-111-2/11.02.2021г.  от Окръжен съд гр.Кюстендил

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 274

I.Общински съвет - Сапарева баня продължава процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Дупница, с мандат 2021 г. - 2025 г. до попълване на определените 7 /седем/ броя такива,  по правилата,  определени с Решение №212 от протокол №15/26.11.2020г. на ОбС Сапарева баня.

II. Във връзка с продължаването на процедурата и с оглед определеният по т.III на Решение №212 от протокол №15/26.11.2020г. на ОбС Сапарева баня срок за подаване на документи, който е изтекъл, дава съгласие и определя  нов  срок за подаване на документи  до 18.03.2021 г. (включително), в който кандидатите за съдебни заседатели подават лично или чрез упъломощено лице в деловодството на Общински съвет - Сапарева баня, сградата на Общинска администрация - гр.Сапарева баня, ул. "Германея" №1, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 към Решение 212 от протокол №15/26.11.2020г.), ведно със следните документи:

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие (Приложение №2 по утвърдени образци с Решение №212 от протокол №15/26.11.2020г.);

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №3 по утвърдени образци с Решение №212 от протокол №15/26.11.2020г.);

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

III. Възлага на Временната комисия избрана с Решение №212 от протокол №15/26.11.2020г. :

3.1. Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели и да изготви списък на допуснатите до участие кандидати;

3.2. Да установи служебно обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 от Закона за съдебната власт на подалите документи за съдебни заседатели, както и да изиска от председателя на Районен съд-Дупница списък на съдебните заседатели, които са били два последователни мандата в съответния съд, с оглед проверка на обстоятелствата по чл.69, ал.2 от Закона за съдебната власт.

3.3. Да публикува на интернет страницата на Община Сапарева баня, раздел Общински съвет, най-малко 14 (четиринадесет дни) преди датата на изслушването по чл.68а от Закона за съдебната власт, списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от Закона за съдебната власт.

3.4. Да проведе изслушване на кандидатите, при спазване на изискванията на чл.68а, ал.1 - 3 от Закона за съдебната власт, да изготви протокол от изслушването и състави окончателен доклад за одобрените кандидати, които да публикува на интернет страницата на Община Сапарева баня.

 3.5. Комисията да изготви и внесе в Общински съвет-Сапарева баня предложение за решение за определяне на съдебните заседатели при Районен съд - Дупница  за мандат 2021-2025 г. и представи окончателния си Доклад в срок седем дни преди провеждане на следващото  редовно заседание на ОбС.

 IV. Продължаването на процедурата за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Дупница, с мандат 2021 г. - 2025 г. до попълване на местата и правилата за нейното провеждане да се обявят на интернет страницата на Община Сапарева баня, в един местен ежедневник и в електронните медии.

 Предвид дългата процедура по определяне на съдебни заседатели, с оглед спазване на сроковете, предвидени в Закона за съдебната власт, както и поради необходимостта да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, които биха могли да бъдат накърнени, при забавяне процедурата за избор на съдени заседатели /доколкото съдът не би могъл да правораздава, по дела, по които е необходимо съставът да включва съдебни заседатели/,  на основание чл.60, ал.1 от АПК, ОбС Сапарева баня допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.1, т.6, чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/.  

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 275

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде разделен УПИ III, кв.9 по плана на с.Ресилово  и съответно да бъде изработен  проект за Подробен  устройствен  план - План  за  регулация /ПР/, в обхват улица с о.т. 33-34-35-36  и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІІ, кв.9 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня, третиращ:

- изменение на уличната регулационна линия на улица с о.т. 33-34-35-36 по съществуващата имотна граница на поземлен имот пл.№343 по плана на с.Ресилово;

          - разделяне на новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ IІІ, кв.9 по плана на с.Ресилово на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, представляващи парцели, както следва:

           - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ и отреждането му поземлен имот пл.№343, кв.9 по плана на с.Ресилово - „За жилищно застрояване", с площ - 488 кв.м

           - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х и отреждането му поземлен имот пл.№343, кв.9 по плана на с.Ресилово -  „За трафопост", с площ -54 кв.м.

съгласно изготвената скица - предложение за изработване на ПУП - изменение на ПР.

              2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите процедури по обявяването и одобряването на  проекта  за ПУП - изменение на ПР.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 от ЗУТ и чл.20, ал.1 и 3, чл.21 от Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и  чл.7, ал.1 и чл.11, ал.2 от Наредба №4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 276

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня  изменя т.1 от Решение № 13 от Протокол № 2/28.11.2019 г. на ОбС Сапарева баня, като вместо „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода на  „Лил - 2011" ЕООД, ЕИК 201647957 дава съгласие да бъде „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на  „Лил - 2011" ЕООД, ЕИК 201647957.

 

2.Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури по изменение на учреденото право, съобразно настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 от ЗУТ и чл.20, ал.1 и 3, чл.21 от Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и  чл.7, ал.1 и чл.11, ал.2 от Наредба №4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 277

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня  изменя т.1 от Решение № 14 от Протокол № 2/28.11.2019 г. на ОбС Сапарева баня, като вместо „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода на  „КОТЛОРЕМОНТ" ЕООД, ЕИК 109525673 дава съгласие да бъде „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на  „КОТЛОРЕМОНТ" ООД, ЕИК 109525673.

 

2.Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури по изменение на учреденото право, съобразно настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 от ЗУТ и чл.20, ал.1 и 3, чл.21 от Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и  чл.7, ал.1 и чл.11, ал.2 от Наредба №4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 278

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня  изменя т.1 от Решение № 103 от Протокол № 7/30.04.2020 г. на ОбС Сапарева баня, като вместо „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода на  „Д и С 2012" ООД, ЕИК 202169403 дава съгласие да бъде „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на  „Д и С 2012" ООД, ЕИК 202169403.

 

2.Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури по изменение на учреденото право, съобразно настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 от ЗУТ и чл.20, ал.1 и 3, чл.21 от Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и  чл.7, ал.1 и чл.11, ал.2 от Наредба №4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 279

   1.Общински съвет гр.Сапарева баня  изменя т.1 от Решение № 102 от Протокол №7/30.04.2020 г. на ОбС Сапарева баня, като вместо „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода на  „ХИДРО - РСД" ЕООД, ЕИК 205445885 дава съгласие да бъде „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на  „ХИДРО - РСД" ЕООД, ЕИК 205445885.

 

2.Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури по изменение на учреденото право, съобразно настоящото решение.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.8, т.23, във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 280

1. Общински съвет гр.Сапарева баня, дава съгласието си Община Сапарева баня да кандидатства за финансиране на инфраструктурни инвестиционни обекти в сферата на отпадъчните води пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, със следните инвестиционни проекти:

- „Пречиствателна станция за отпадни води", представляваща част от проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с. Паничище";

- „Трафопост тип „БКТП" 20/0.4 кVa, 250 kv", представляваща част от проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с. Паничище";

- „Обслужващ път за пречиствателна станция за отпадни води, довеждащ канализационен колектор до пречиствателна станция за отпадни води, довеждащ водопровод до пречиствателна станция за отпадни води и външно ел.захранване за пречиствателна станция за отпадни води за гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище, представляваща част от проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с. Паничище";

- Улична водопроводна мрежа гр.Сапарева баня за кв.105 - 111 /вкл./ по плана на гр.Сапарева баня - главен колектор I с кл.4, кл.5 и главен колектор II с кл.1, кл.2, кл.3, кл.6, кл.7, кл.8; за кв.112 - 124 /вкл./ по плана на гр.Сапарева баня, главен колектор I с кл.1, кл.2 и кл.3 и за кв.113 - 120 /вкл./ по плана на гр.Сапарева баня, главен колектор I с кл.1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.5, кл.6, кл.7, кл.8 и кл.9, представляваща част от проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с. Паничище";

-  Улична канализационна мрежа гр.Сапарева баня за кв.105 - 111 /вкл./ по плана на гр.Сапарева баня - главен колектор I с кл.1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.5, кл.6, кл.7, кл.8, за кв.112 - 124 /вкл./  по плана на гр.Сапарева баня, главен колектор I с кл.1, кл.2 и кл.3 и за кв.113 - 120 /вкл./ по плана на гр.Сапарева баня, главен колектор I с кл.1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.5, кл.6, кл.7, кл.8 и кл.9, представляваща част от проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с. Паничище".

 

2. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящето решение.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.110, ал.1, т.1, чл.124а, чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.1 и ал.6 от Закона за устройство на територията и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 281

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.35.208 и 65365.35.209, местност „Челяковото", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

2.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.35.208 и 65365.35.209, местност „Челяковото", по Кадастралната карта на гр.Сапарева бан, община Сапарева баня, третиращ запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

- Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

- Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

- Интензивност на застрояване - Кинт. -1,2

- Минимална  озеленена  площ - 40%

 (1/3 от озеленената площ е висока   дървесна растителност)

  - Промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор № 65365.35.208 от „За обществено обслужване" в „За жилищно строителство";

    - Промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор № 65365.35.209 от „За обществено обслужване" в „За жилищно строителство";

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителите да изработят за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/ в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителите да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.193, ал.4 ЗУТ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 282

1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие за изменение на трасе, учредено със   Заповед № РД-08-324/20.07.2018 г. на Кмета на общ.Сапарева баня, като допълва учреденото право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на фирма   „ИЛИ НИКАЯ" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.София 1756, район Искър, Мюнхен 14, Бизнес център Юг, сграда №2, ет.3, ЕИК 202702221 с управител Илияна Божидарова Калвина за захранване на обект: Водопроводно отклонение захранващо обект: „Сграда от основното застрояване с предназначение - жилищна сграда със стаи за настаняване", находящ се в  УПИ /парцел/ ХVII - 541, кв.72 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.180 по кадастралната карта", съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатори 65365.601.981, /УПИ парцел - III за обществено обслуждане кв. 86 по РП/, 65365.601.870 /улица с осови точки 226-502 - ул. „Германея"/, 65365.601.869 / улица с осови точки 226 -  502-ул. „Германея"/, 65365.601.118 /УПИ - IV - за гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура кв. 61 по РП/ по КК на гр.Сапарева баня .

2. За първоначалното учреденото  право на прокарване и/или преминаване е заплатена  цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ, като новопроектираният участък е с по-голяма дължина, поради което се дължи доплащане.

3. Учреденото на  „ИЛИ НИКАЯ" ЕООД гр. Сапарева баня право на прокарване и/или преминаване е със срок, идентичен на срока   на Разрешително за водовземане от  минерална вода №12/12.06.2012 година  издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр - „ИЛИ НИКАЯ" ЕООД.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

 

Прикачени файлове

Протокол_18_25_02_2021 (2.99 MB)