Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Община Сапарева баня ще провежда консултации относно открита процедура и изготвен проект за частично изменение на ОУП на Община Сапарева баня

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 07.01.2021 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения проект на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Сапарева баня.Възложител на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) е Иван Йорданов Дамянов и Горица Борисова Дамянова с адрес: гр. Сапарева баня,  ул."Джерман" № 27. Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) се разработва на основание на чл. 103, ал.1, т.4 на ЗУТ допуснато с Решение № 119, взето по Протокол № 119 от 30.04.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня.Органът, отговорен за одобряването на Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) е Общински експертен съвет. Органът отговорен за прилагането на Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП)  е Община Сапарева баня.  Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП)  се финансира от Иван Йорданов Дамянов и Горица Борисова Дамянова.


Главната цел на Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) - План за регулация ПР и План за застрояване ПЗ, е да промяна предназначението на земеделска земя в земя за „Жилищна зона" с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност - Жм.


Основните задачи на плана про­­изтичат както от нормативната регламентация в ЗУТ и Наредба № 8 за съ­държанието и обхвата на устройствените планове, така и от съществуващото състояние на общинската територия, нейната структура, фун­к­ции и начини на земе­пол­зване, селищна мре­жа, транспортна и инфра­струк­турна съоръже­ност и действащи охранни режими по спе­ци­ал­ни закони.

 

Проектът на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) - План за регулация ПР и План за застрояване ПЗ подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127 (1) от ЗУТ като то ще се проведе на 09.02.2021 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Дирекция „Архитектура, градоустройство, контрол в строителството и проекти" при Община Сапарева баня.

 

Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) - План за регулация ПР и План за застрояване ПЗ са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация, гр. Сапарева баня,  ул."Германея" № 1, ново крило Дирекция „Архитектура, градоустройство, контрол в строителството и проекти" при Община Сапарева баня, всеки работен ден от 15.00 до 17.00 часа.
 
Становища и мнения до Дирекция „Архитектура, градоустройство, контрол в строителството и проекти" при Община Сапарева баня могат да се депозират в сградата на Община Сапарева баня.
 
Лице за връзка по провеждане на консултациите: Иван Йорданов Дамянов, тел 0887 0390 174.
 
Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) - План за регулация ПР и План за застрояване ПЗ е 17.00 часа на 08.02.2021г.