Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за свикване на редовно заседание на ОбС-Сапарева баня на 30.12.2020г. от 10:15ч. /сряда/ в малкия салон на Община Сапарева баня

 

ПОКАНА

 

С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение № 378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 от 28 август 2020 г.  и Решение №673 от 25 септември на територията на Република България и с цел защита и опазване на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция.  

И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.12.2020г. от 10:15ч.  /сряда/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

                                                            Проект!                                                         

   Дневен ред:

 


1. Полагане на клетва на Ивайло Иванов Станикин- следващия в листата на ПП Възраждане общински съветник по чл.32, ал.1 от ЗМСМА

2. Докладна записка от инж.Васил Маргин - Председател на Общински съвет Сапарева баня  №Дз-116/21.12.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО: Избиране на нов член на постоянна комисия по ТСУ и постоянна комисия по транспорт, безопасност на движението и обществен ред, поради прекратяване пълномощията на общинския съветник Сашо Кирилов Иванов

3. Докладна записка от Славчо Коларски- временно изпълняващ длъжността кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № РД-08-651/18.11.2020 г. с изх. №Д-112/  18.12.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО: Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна
дейност по смисъла на Закона за публичните финанси на територията на община Сапарева баня и даване на съгласие за кандидатстване като партньорска организация по Оперативна програма за храни и / или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001- "3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19" и реализиране на дейности по цитираната програма

4. Докладна записка от Славчо Коларски - временно изпълняващ длъжността кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № РД-08-651/18.11.2020 г. с изх. №Д-111/  15.12.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 219 от Протокол № 15/26.11.2020г. на ОбС Сапарева баня,по Заповед № РД-30-293/09.12.2020г. на Областния управител на Област Кюстендил и вземане на ново такова, с отстраняване на недостатъците.

5. Докладна записка от Славчо Коларски - временно изпълняващ длъжността кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № РД-08-651/18.11.2020 г.  с изх. №З-1441-6/  15.12.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - Канализационно отклонение за отвеждане на отпадните води от сграда на МВЕЦ „Джерман", находяща се в поземлен имот с идентификатор №  65365.210.23 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с обхват поземлени имоти с идентификатори №№65365.210.24, 65365.210.837, 65365.210.882 и 65365.210.995 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, попадащи в част от отдел и подотдел 70 „18"; 70 „15"; 70 „е"; 70 „3" и 70 „20" по Горско стопански план на ТП „ДГС Дупница, утвърден със Заповед № РД 05 - 89 от 02.03.2018 година на ТП „ДГС Дупница", с Възложител „ГЕРМАНЕА" ООД

6. Докладна записка от от Славчо Коларски - временно изпълняващ длъжността кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № РД-08-651/18.11.2020 г.  с изх. №З-2174-1/  22.12.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО: Учредяване на право на прокарване и/или преминаване

7. Докладна записка от  Славчо Коларски - временно изпълняващ длъжността кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № РД-08-651/18.11.2020 г.  с изх. №З-1994-3/  22.12.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО: Учредяване на право на прокарване

8. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-109/  11.12.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в: подотдел 83 „б" със стояща маса бял бор 210 куб.м, смърч 110 куб.м, ела 10 куб.м;подотдел 83 „в" със стояща маса смърч 390 куб.м, ела 50 куб.м, бял бор 570 куб.м, бук 90 куб.м;

9. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-110/ 11.12.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в: подотдел 97 „б" със стояща маса бял бор 50 куб.м, смърч 960 куб.м, ела 10 куб.м, бук 10 куб.м, бяла мура 140 куб.м, ива 10 куб.м; подотдел 97 „в" със стояща маса смърч 140 куб.м, бял бор 10 куб.м, бяла мура 40 куб.м;

10. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-108/ 11.12.2020г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в: подотдел 104 „л" със стояща маса бял бор 10 куб.м, смърч 520 куб.м, ела 110 куб.м, бук 10 куб.м, бяла мура 10 куб.м; подотдел 104 „м" със стояща маса смърч 50 куб.м, ела 230 куб.м, бук 20 куб.м, бреза 10 куб.м, ива 10 куб.м, бяла мура 10 куб.м; подотдел 100 „е" със стояща маса смърч 390 куб.м, бяла мура 100 куб.м;

11. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-107/  11.12.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Ползване на дървесина от Общинска горска територия в:подотдел 84 „а" със стояща маса бял бор 180 куб.м, смърч 550 куб.м, ела 40 куб.м, бук 30 куб.м;

подотдел 84 „м" със стояща маса смърч 540 куб.м, ела 10 куб.м, бял бор 50 куб.м, бук 120 куб.м, бяла мура 10 куб.м;

12. Докладна записка от инж.Петър Василев- управител на „ВиК Паничище" ЕООД  с изх. №242/  21.12.2020г                                                                                                             

    ОТНОСНО: Отчет на инвестиционна програма на дружеството за 2020г. и Подробна инвестиционна програма за 2021г.

13. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-105/26.11.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО: Отмяна на Наредба за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня в частта касаеща разпоредбите за местните данъци и приемане на нова  Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сапарева баня.

14. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-106/26.11.2020г.

 ОТНОСНО: Отмяна на Наредба за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня в частта касаеща разпоредбите за  местни такси и цени на услуги и приемане на нова  Наредба за определянето  и  администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня.

15. Други

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

Инж. Васил Маргин