Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на №РД-00-14/15.12.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел XХVІІ- 917, кв.46 по плана на гр.Сапарева баня с идент. 65365.603.306

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-14 / 15.12.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XХVІІ- 917,  кв.46 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.306 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XХVI-914, кв.46 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.305 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София,

третиращ както следва:

             1. Поставяне в съответствие новата вътрешнорегулационна линия между урегулиран поземен имот, представляващ XХVІІ - 917, кв.46 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XХVI - 914 , кв. 46 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор  65365.603.306 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2 .Запазване на установената  устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с Възложител Анастасия Георгиева Давкова.