Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед №РД-08-556/23.09.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПЗ) в обхват поземлен имот с идент. 65365.31.28, местност “Горнио герен”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Александър Райчов Янев, Борислав Иванов Пехливански, Таня Данчова Стамболийска, Димитрина Георгиева Динева, Кристиян Василев Динев, Иван Атанасов Динев, Марияна Кирилова Захариева, Красин Горанов Захариев, Цветанка Георгиева Захариева,  Иво Михайлов Коларски  и Павел Димитров Коларски,  че със Заповед № РД-08-556/23.09.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед №105/11.03.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня,  в   обхват   поземлен имот с  идентификатор  65365.31.28, местност "Горнио герен",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ промяна на установената устройствена зона от „Жилищна  устройствена  зона  с  преобладаващо  застрояване  със средна  височина  и  плътност - Жс", съгласно  чл.19  от Наредба  Nо 7 за правила и нормативи за устройство  на  отделните  видове  територии  и  устройствени  зони в „Жилищна  устройствена  зона  с  преобладаващо  застрояване  с малка  височина  и  плътност - Жм" , съгласно  чл.19  от Наредба  Nо 7 за правила и нормативи за устройство  на  отделните  видове  територии  и  устройствени  зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

 

                                                - Етажност /Височина/ - ≤ 10.00 м.

- Плътност  на  застрояване - Ппл. застр. - 60 %

                                                 - Интензивност на застрояване  Кинт - 1.2

                                                 - Минимална  озеленена  площ - П озел. - 40 %

 

без промяна на предвиденото застрояване за изграждане на  «Две малкоетажни къщи за настаняване на туристи», съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/, с Възложител „КОТЛОРЕМОНТ" ЕООД, като  изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативе за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

         Заповед № РД-08-556/23.09.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 - дневен срок, считано от изтичане на 7 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.