Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Решение №207/16.11.2020г. от Протокол №13/29.10.2020г. на ОбС гр.Сап. баня за одобряване на задание и съгласие за право на прокарване и сервитут и разрешаване изработването на проект (ПУП) и (ПП) за обект с възложител „НГР БИЛД“ гр.София

 

                                      О Б Я В Л Е Н И Е                                  

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, поставено  на 16.11.2020 г. Решение №207, взето по Протокол №13/29.10.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание, даване на съгласие за право на прокарване и сервитут и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за изграждане на елемент  на  техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната  територия - Външно ел. захранване - ниско напрежение на обект: „Еднофамилни жилищни сгради", находящи се в поземлени  имоти  с  идентификатори  №65365.35.74 и №65365.35.75, местност "Над селото" по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с възложител „НГР БИЛД" ЕООД, гр.София.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.