НовиниПринтирай

Приключи социален проект: Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора

Успешно приключи реализацията на социален проект: «Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник „ в община Сапарева баня » в Oбщина Сапарева баня.

На 23.02.2012 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в залата на хотел «Илиева къща», ул. Христо Ботев № 11, град Сапарева баня се проведе заключителна кръгла маса във връзка с успешното приключване на социалния проект, разработен и спечелен от община Сапарева баня по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051POO1/07/5.2-01 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент" и „Домашен помощник" - фаза 3.

Реализацията на проекта се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"2007-2013 , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Стойността на проекта е 171 290,63 лв., срок на реализация - 14 месеца - до 29 февруари 2012 г. Същността на проекта бе предоставяне на качествена социална услуга „Домашен помощник" и „Социален асистент" в семейна среда на лица с различни видове увреждания и самотно живеещи хора на територията на Община Сапарева баня.
На кръглата маса присъстваха Ръководството на Община Сапарева баня, екипа за управление на проекта, представители на: Дирекция «Социално подпомагане», гр. Дупница; «Закрила на детето»; БТ «Дупница», гр. Дупница, Клуб на хора с увреждания, участници по проекта, медии.

Екипа по проекта в лицето на инж. Радка Георгиева - ръководител проект и инж. Силвия Недялкова - координатор, представиха на аудиторията с презентация общите цели, основните етапи и дейности по реализация на проекта , изпълнените заложени индикатори - които са в рамките на 90-95% , финалните резултати и ефекта от реализацията на проекта като цяло.

С изпълнението на проекта са постигнати заложените общи цели, а именно:
- Създадени по-добри условия на живот на 68 лица, от които 2 деца в неравностойно положение от общината чрез предоставяне на качествени социални услуги в семейна среда;
- Доизградени и разширени са предоставящите се социалните услуги на територията на Община Сапарева баня ;
- Намален е риска от зависимост от институционален тип грижи на лица с увреждания на територията на общината;
- Създадени нови работни места в сферата на социалните услуги - назначени 49 лица СА и ДП и и обучени 53 лица;
- Подпомогнати семейства , в които има деца с увреждания .


По време на проведената дискусия на кръглата маса , присъстващите изразиха своето положително мнение към изпълнението на проекта като цяло, който разшири и допълни социалната инфраструктура на общината и още веднъж потвърди правилността на политиката на общината към децентрализация на социалните услуги в общността и спомогна обществото да стане по чувствително и отзивчиво към потребностите и проблемите на хората с увреждания.
Екипът на проекта счита че, резултатите от изпълнението на проекта са крачка напред в реализирането на Общинския план за развитие и, че изпълнението на този проект е един алтернативен вид социална услуга, жизнено необходима за самотноживеещите хора и лицата с увреждания в община Сапарева баня, която ще доведе до търсене на устойчивост на резултатите във времето напред.


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. <Община Сапарева баня> носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или < Агенцията за социално подпомагане >.