Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 12/18.11.2018г. на кмета на Общ.Сапарева баня за разрешаване изработването на проект (ПУП) - изменение (ПР) и изменение (ПЗ) в УПИ, парцели I - 1152, II – 1151, III – 1150. XI – 1156, X – 1159, XIV – 1153 и XIII – 1154

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 18.11.2018 година Заповед № РД - 00 - 12 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулирани поземлен имоти, представляващи парцели I - 1152, II - 1151, III - 1150. XI - 1156, X - 1159, XIV - 1153 и  XIII - 1154, кв. 25 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатори №№65365.602.245; 65365.602.248; 65365.602.249; 65365.602.257; 65365.602.256; 65365.602.246 и 65365.602.247 по КК на гр. Сапарева баня, с Възложител Иво Василев Тодоров, Василка Манова Тодорова, Иво Димитров Чучуганов, Радослав Иванов Георгиев, Петър Димитров Пехливански, Христо Иванов Чучуганов

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.