Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Решение №208, взето по Протокол № 13 от 29.10.2020г. на ОбС гр.Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на Комплексен проект за инвест. инициатива на тер. обхват, ПИ с идент. №65365.24.12 и 65365.24.220

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.10.2020 година Решение № 208, взето по Протокол № 13 от 29.10.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ както следва:

 - Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР)

 - Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ) 

- Инвестиционен проект за обект: „Шест броя къщи за гости, обслужваща сграда, басейн - джакузи, басейн и паркинг.

 

Със следния териториален обхват, поземлени имоти с идентификатори №65365.24.12 и 65365.24.220 (новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.24.654), местност "Сиракова круша", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с Възложинел „КА ПАРК" ООД.

 

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.