Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Решение № 204, взето по Протокол № 13 от 29.10.2020г. на ОбС гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на /ПУП/ - (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идент. № 65365.24.13, местност “До банята”

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.10.2020 година Решение № 204, взето по Протокол № 13 от 29.10.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.13, местност "До банята", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ промяна на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на Смесена обществено-обслужваща зона - Соо, с Възложинел „КА ПАРК" ООД.

 

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.