Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение на Протокол №12/08.10.2020г. от заседание на ОбС Сапарева баня

 

                                                        

Изх. № Пр-12/ 08.10.2020г.

ПРОТОКОЛ №12

 

Днес  08.10.2020г. от 16:00 ч. в малкия салон на Община  Сапарева баня се проведе извънредно тържествено заседание, свикано от Председателя на Общински съвет Сапарева баня - инж.Васил Маргин, на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня, чл.38, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с Решение №139-МИ от 27.09.2020г. на ОИК Сапарева баня, относно избран кмет на с.Овчарци, община Сапарева баня.

Тържественото заседание бе открито с почитане на химна на България от Общинските съветници, Кмета на Общината, Кметове на кметства, Председателя на ОИК Сапарева баня, новоизбрания кмет на с. Овчарци, медии  и граждани на община Сапарева баня.

инж. Васил Маргин - Председател на Общински съвет - Сапарева баня: Добър ден на всички! Добре дошли уважаеми колеги, Кмет на Община, Кметове на кметства и гости на днешното извънредно заседание на Общински съвет- Сапарева баня! Благодаря на Колегите, че се отзовахте на днешното заседание! Основанието за свикването му е чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня, чл.38, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и обявено  Решение №139-МИ от 27.09.2020г. на ОИК Сапарева баня, относно избран кмет на с.Овчарци, община Сапарева баня.

Дневния ред е от две точки. Първа точка е полагане на клетва на новоизбрания кмет на кметство Овчарци, съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА. И втора точка Други. Присъстват 13 от 13 общински съветника. Заседанието е легитимно можем да взимаме решения. Ако има предложения за допълнение или изменение на дневния ред? Няма. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.

С 13 - „ЗА"; 0 - „ПРОТИВ" и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" дневния ред се приема.

Преминаваме към първа точка. Полагане на клетва на новоизбрания кмет на кметство Овчарци, съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА. Г-жо Сусанина?

Г-жа Радостина Сусанина- избран кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня:

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на с.Овчарци, община Сапарева баня и да работя за тяхното благоденствие".

Заклех се!

Г-жа Радостина Сусанина полага подпис върху Клетвения лист.

инж. Васил Маргин - Председател на Общински съвет - Сапарева баня:  Благодаря! Давам думата на Председателя на Общинската избирателна комисия (ОИК),  г-жа Илияна  Базиргянова за връчване на удостоверението. Заповядайте.

Г-жа Илияна Базиргянова - Председател на ОИК: Благодаря! Добър ден на всички! С Решение №139-МИ от 27.,09.2020г. на Общинска избирателна комисия Сапарева баня  е обявила за избран за кмет на кметво Овчарци, област Кюстендил, на първи тур Радостина Георгиева Сусанина, издигната от Инициативен комитет. От името на Общинска избирателна комисия Ви връчвам удостоверинието. Заповядайте!

Г-жа Илияна Базиргянова връчва удостоверението и поздравява г-жа Радостина Сусанина с пожелание за успехи. Поздравления  поднасят и Председателя на Общински съвет Сапарева баня- инж. Васил Маргин и Кмета на Община Сапарева баня- Калин Гелев.

инж. Васил Маргин - Председател на Общински съвет - Сапарева баня: Уважаеми Колеги, преминаваме към точка две от дневния ред т. Други. Ако има от колегите или гостите в залата нещо което касае днешната сесия? Имате думата.

Благодаря, още един път за отзоваването, за това че свършихме експедитивно. Пожелавам на кметицата на с.Овчарци един ползотворен мандат. Да бъде изпълнен с много работа. И разбира се удоволствие от нейната работа. И най-вече жителите на с.Овчарци да бъдат удовлетворени от това, което ще се свърши до края на мандата. И така както днес цял ден вали да ú върви по вода. По малко главоболия. Да постига целите на с.Овчарци. С това закривам днешното заседание. Благодаря Ви!

 

 

ИЗГОТВИЛ:                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

           Калина Ангелова                                                                               инж. Васил Маргин