Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Oбявление на Заповед №РД-08-737/07.11.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – (ПР) на вниманието на лицата:Витлена Генчова Малчева, Йорданка Ангелова Карапанджина, Евелина Димитрова Райчева, Силвия Кирилова Петкова, Борислав Георгиев

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Витлена Генчова Малчева, Йорданка Ангелова Карапанджина, Евелина Димитрова Райчева, Силвия Кирилова Петкова, Борислав Георгиев Костадинов и Йорданка Борисова Стойнева, че със Заповед № РД-08-737/07.11.2019година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен  Подробeн устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-251,  кв.83 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.532 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-250, кв. 83 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.531 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-255, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.536 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-254, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.535 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ-252, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.533 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

   1. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ ІІІ-251, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-250, кв. 83 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.532 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

   2. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ІІІ-251, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-255, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.532 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

   3. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ІІІ-251, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-254, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.532 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

   4. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ІІІ-251, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ-252, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.532 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

     5.Запазване на установената  устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с възложител Христо Георгиев Кръпчански.

Съгласно графичната част на приложеният към тази заповед Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, като изготвен на основание чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените  планове.

 Заповед № РД-08-737/07.11.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 - дневен срок, считано от изтичане на 7 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.