НовиниПринтирай

Заповед № РД - 00 - 05/ 2012 г.

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановена на 15.02.2012 г. Заповед № РД - 00 - 05/ 2012 г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, одобрен със Заповед № 1031/ 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VІ - 24, ІХ - 25 и Х - 26, кв.93 по плана на гр.Сапарева баня, третиращ установяване на свързано допълващо застрояване между три урегулирани поземлени имота без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложител Георги Йорданов Щерев.


Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ

*Заповедта е достъпна в прикачените файлове

Прикачени файлове

заповед (1.19 MB) заповед (740.04 KB)