Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Oбявление на Решение № 161, взето по Протокол № 10 от 30.07.2020г. на ОбС- гр.Сап. баня за одобряване на задание, разрешаване на процедура по учредяване право на сервитут върху ПИ - горски територии

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.07.2020 година Решение № 161, взето по Протокол № 10 от 30.07.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание, разрешава процедура по учредяване право на сервитут върху поземлени имоти горски територии, дава съгласие да бъде учредено право на прокарване и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - Канализационно отклонение за отвеждане на отпадните води от сграда на МВЕЦ „Джерман", находяща се в поземлен имот с идентификатор №  65365.210.23 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с обхват поземлени имоти с идентификатори №№65365.210.24, 65365.210.837, 65365.210.882 и 65365.210.995 по кадастралната кърта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, попадащи в част от отдел и подотдел 70 „18"; 70 „15"; 70 „е"; 70 „3" и 70 „20" по Горско стопански план на ТП „ДГС Дупница, утвърден със Заповед № 156 от 20.02.2018 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, през поземлени имоти, както следва, с Възложител „ГЕРМАНЕА" ООД.

 

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.