Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.07.2020г. от 10:15ч. /четвъртък /

 

ПОКАНА

 

С оглед удължаването на  срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. и с Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на Република България и  с цел защита и опазване на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция. 

И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.07.2020г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                            Дневен ред:


1. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-69/  17.07.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:Определяне на представител на Община Сапарева баня за провеждане на събрание на МБАЛ „Д-р Никола Василев" АД, гр.Кюстендил

2.Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община  Сапарева баня  с изх. №Д-70/   17.07.2020г.

ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка на Решение №148 от протокол №9/ 25.06.2020г.

3. Докладна записка от Васил Маргин  - Председател на Общински съвет гр.  Сапарева баня  с  изх. №Дз-34/ 17.07.2020г.

ОТНОСНО: Преразглеждане и отмяна на Решение №139 от протокол №9/ 25.06.2020г.

4. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-72/  17.07.2020г.

ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Сапарева баня 2020-2021г.

5. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-71/  17.07.2020г.

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Сапарева баня за 2020г.

6.Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-73/  20.07.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на Община Сапарева баня за 2021г.

7.Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №П-1123-1/  20.07.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Даване на съгласие за сключване на споразумение между „Фондация Николай", „Институто Комерчо Апулиан България- И.К.А.Б" и Община Сапарева баня

8.Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №З-1956-12/  22.07.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Искане за изменение на ПУП, относно ПИ с индификатор 65365.601.1029 по КККР на гр.Сапарева баня

9.Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №З-1224-1/  22.07.2020г                                                                                                             

 ОТНОСНО:  Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план/ПУП/- Парцеларен план /ПП/за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия- за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия- Канализационно отклонение за отвеждане на отпадни води от сградата на МВЕЦ"Джерман", находяща се в поземлен имот №65365.210.23 по КК на гр.Сапарева баня

10. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №З-1234-1/  22.07.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Учредяване право на пристрояване

11.  Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №З-1001-1/  22.07.2020г                                                                                                             

  ОТНОСНО:  Учредяване право на прокарване

12. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №З-1242-1/  22.07.2020г                                                                                                             

 ОТНОСНО:  Учредяване право на прокарване и изменение на решения на ОбС, поради промяна на инвестиционни намерения

13. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №З-1002-1/  22.07.2020г                                                                                                             

 ОТНОСНО:  Учредяване право на прокарване

14. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №З-1077-1/  22.07.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Отдаване под наем на недвижим имот- част от имот публична общинска собственост

15.Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-74/  21.07.2020г                                                                                                             

 ОТНОСНО:  Приемане на отчета на сборния бюджет на Община Сапарева баня за 2019г.

16.  Други                                                                                         

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

Инж. Васил Маргин