НовиниПринтирай

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия: ПИ с идент. №65365.43.219 в местността «Под ридо» по КК на гр. Сапарева баня с площ от 22 209 кв.м.

ОБЯВА

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №132 от Протокол №9/25.06.2020г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-450/16.07.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, при следните условия:

 

1. Наименование и местонахождение на обекта на търга.1.1. "Недвижим имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор №65365.43.219 в местността «Под ридо» по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня/АЧОС №557/16.07.2010г./ с площ от 22 209 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята:5; предходен идентификатор: 65365.43.82; номер по предходен план: 43.82, при граници и съседи: ПИ с идентификатори: №№65365.43.125, 65365.43.100, 65365.43.132, 65365.43.153, 65365.43.124, 65365.43.200, 65365.43.152, 65365.43.205, 65365.43.83, 65365.43.84, 65365.43.97, 65365.43.218 и 65365.43.99, за срок от 5/пет/ години».

 

2. Начална тръжна цена за отдаването под наем на имота - 20.00 лв./дка годишно.

3. Срок за отдаване под наем - 5/пет/  години, считано от датата на подписване на договор.

4. Размер на депозита  - 10%  от  началната   тръжна   цена на имота, изчислен на база общата площ на имота, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF

Краен срок за внасяне на депозита -   17.08.2020г. -  17:00 часа.   

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 24.08.2020г. - 17:00 часа.

5. Срок за закупуване на тръжна документация -  17.08.2020г.-17:00 часа.


 Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС по сметката на община Сапарева баня  при банка Интернешънъл Асет Банк - клон гр. Сапарева баня:  IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.  

 

 6. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 17.08.2020г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

 7. Срок и условия за извършване на оглед на имота - до 17.08.2020г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

 8. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на имота, предмет на търга плаща преди сключване на договора на наемодателя първата наемна годишна вноска.

Останалите наемни годишни вноски се плащат най-късно до 5 /пето/ число на първия месец, след изтичане на предходната година от ползването на имота.

 9. Място, ден и час на провеждане на търга: 18.08.2020г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 10. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 25.08.2020г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 11. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 24.08.2020г., 17:00 часа.                          

12. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - до 24.08.2020г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -  24.08.2020г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

 


За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480