Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 25.06.2020г. от 10:15ч. /четвъртък /

ПОКАНА

 

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 25.06.2020г. от 10:15ч. /четвъртък / в   заседателната залата на Общинска администрация

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

                                                               Проект!                                                            

Дневен ред:

 

1.  Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-752-1/ 16.06.2020г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

 

2. Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №П-804-2/16.06.2020г.

ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имот общинска собственост

 

3.  Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-64/  16.06.2020г.

ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка в Решение №105 от Протокол №7/30.04.2020г.

 

4. Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №П-761-1/  16.06.2020г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

 

5. Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №П-760-1/  16.06.2020г        

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.                                  

 

6.  Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №П-815-1/  16.06.2020г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

 

7. Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-793-1/  17.06.2020г.

ОТНОСНО: Учредяване право на надстрояване без провеждане на търг или конкурс

 

8.  Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-751-1/  17.06.2020г.

ОТНОСНО: Обявяване на имот-публична общинска собственост за имот - частна общинска собственост и продажба на имот частна общинска собственост чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

 

9. Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-864-1/  17.06.2020г.

ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване и/или преминаване

 

10.  Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-865-1/  17.06.2020г.

ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване и/или преминаване

 

11. Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-909-1/17.06.2020г.

ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване и/или преминаване

 

12. Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-933-1/17.06.2020г.

ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване и/или преминаване

 

13. Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-863-1/17.06.2020г.

ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване и/или преминаване

 

14. Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-862-1/17.06.2020г.

ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване и/или преминаване

 

15.  Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-861-1/17.06.2020г.

ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване и/или преминаване

 

16. Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-65/17.06.2020г.

ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот публична общинска собственост

 

17.  Докладна записка от Васил Маргин -  Председател на Общински съвет  Сапарева баня  с  №Дз-11/18.05.2020г.

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет -Сапарева баня и неговите комисии за периода м.юли 2019г. до м. декември 2019г. вкл.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин