НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-02/ 08.02.2012 г.

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановена на 08.02.2012 г. Заповед № РД-00-02/ 08.02.2012 г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване, одобрен със Заповед № 128 / 22.10.1999 г. и Заповед № 215 / 20.06.2005 година на Кмета на Община Сапарева баня, с обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХХІІІ - 2716 и ХХІV - 2716, кв.105а по плана на гр.Сапарева баня, третиращ, както следва: изменение на План за регулация /ПР/ - образуването на нов урегулиран поземлен имот, образуван от обединяването им и отреждане на новообразувания урегулиран поземлен имот „За хотел"; изменение на План за застрояване /ПЗ/ - установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, с цел изграждане на две средноетажни сгради за обществено обслужване с предназначение „Семеен хотел", с Възложител „ВИВИ - 7" ЕООД. Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

* Заповедта е достъпна в прикачения файл