Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Oбявление на Решение №117 по Протокол №7/30.04.2020г. на ОбС гр.Сап. баня за одобряване задание за изработване на проект за частично изменение ОУП на Общ.Сап.баня и разрешаване изработването на проект на (ПУП) –(ПП) за елемент на техн. инфраструктура

 

О Б Я В Л Е Н И Е                                  

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица за поставено  на 18.05.2020 г. - Решение №117, взето по Протокол №7/30.04.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание за изработване на проект за частично изменение ОУП на Община Сапарева баня и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за   елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия - за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане - водопроводно отклонение за захранване с минерална вода от водовземно съоражение - сондаж №1 хг на строеж: „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Ресторант", „БАСЕЙНИ 1 и 2", находящ се в урегулиран поземлен  имот  с  идентификатор  65365.35.107, местност "Фръчковица" по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, в обхват поземлени  имоти - публична общинска  собственост,  с идентификатори №65365.35.99, вид територия - земеделска, начин на трайно ползване - «За селскостопански, горски, ведомствен път» и №65365.35.193, местност „Валявица", вид територия - земеделска, начин на трайно ползване - «За селскостопански, горски, ведомствен път", с Възложител „ДАКО 15" ЕООД гр. Сапарева баня.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.