Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на постановено на 30.04.2020г., Решение № 122, взето по Протокол №7 от 30.04.2020г. на Общ. съвет гр.Сап. баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП , частично изменение на ПР и ПЗ, касаещ ПИ с идент. 53254.23.16

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.04.2020 година Решение № 122, взето по Протокол № 7 от 30.04.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ както следва:

- Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - частично изменение на План за регулация /ПР/ и частично изменение на  План за застрояване (ПЗ), в обхвата на поземлен имот с 53254.23.16, местност „Прогоно" по КВС з-ще с.Овчарци.

- Инвестиционен проект за обект: „Жилищна сграда"

  с Възложител Димитър Атанасов Стоянов

 

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.