Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед №РД-00-07 / 12.05.2020 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в УПИ, парцел XLV-408, кв. 74 по рег. план на гр. Сапарева баня

OБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-07/ 12.05.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XLV-408, кв. 74 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.601.503 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XLVI-403, кв. 74 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.601.508 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XLV-408, кв. 74 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XLVI-403, кв. 74 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.503 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня.

 

Възложител Николай Евгениев Николов.

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.