Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно закрито заседание на ОбС на 30.04.2020г. от 10:15ч. /четвъртък /

ПОКАНА

 

С оглед обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение в страната  /ДВ бр.22 от 13.03.2020г./, Заповед №РД-01-124/ 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и пропоръките на Националния оперативен щаб заседанието ще бъде проведено при спазване предписанията на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция.  Във тази връзка предлагам заседанието да бъде закрито и на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.04.2020г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в  малкия салон на Нaродно читалище „Просветен лъч - 1905г.",  гр.Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

                                                             Проект!                                                            

Дневен ред:


1. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-44/   09.04.2020г.

ОТНОСНО: Продажба на дървесина по утвърден ценоразпис за физически лица от Общинска горска територия в отдел с остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване.

 

2.  Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-45/   14.04.2020г.

ОТНОСНО: Провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на Добив /сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина, ремонт и поддръжка на път до и в обекта.

 

3.Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №Д-55/  22.04.2020г.

ОТНОСНО: Програма за управление на Община Сапарева баня за срока на мандата.

 

4. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня с изх. №Д-38/  18.03.2020г.

ОТНОСНО:  Наредба за изменение на Наредба за организация на движението на територията на община Сапарева баня.

 

5. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №Д-39/  18.03.2020г                                                                                                            

ОТНОСНО:  Наредба за изменение на Наредба за издаване на карти за преференциално паркиране на пътни превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Сапарева баня

 

6.Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №З-255-6/  22.04.2020г.

ОТНОСНО:Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

 

7.Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №З-627-1/  21.04.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

 

8. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №З-626-1/  21.04.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

 

9. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №З-553-1/  22.04.2020г.

ОТНОСНО: Допускане изработване на проект за ПУП-изменение на ПР в обхват улица с о.т.47-152 по плана на гр.Сапарева баня, ул."Чавдар войвода", с индификатор №65365.602.1017 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, и  и ул.с о.т.47-251д-48-49-50 по плана на гр.Сапарева баня, „Трети март", с индификатор №65365.602.1056 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

10. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №П-1788-1/ 16.04.2020г.

 ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи обнародван в ДВ бр.62  от 10.08.2010г.

 

11. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №Д-48/ 16.04.2020г.

ОТНОСНО: Приемане на докладите на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за осъществяване на читалищните дейности през 2019г. и отчетите за изразходваните  бюджетни средства за същата година.

 

12. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №Д-49/ 16.04.2020г.

  OТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021г. на Община Сапарева баня.

 

13. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №Д-51/  16.04.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Участие на Община Сапарева баня в обявената Пета процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво във връзка с отправена покана до общината от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

14. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №Д-50/ 16.04.2020г.

ОТНОСНО: Процедура за финансово оздравяване на община Сапарева баня.

 

15. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №Д-52/  14.04.2020г

ОТНОСНО:  Приемане на Наредбата за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Сапарева баня.

 

16. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №Д-53/  16.04.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Освобождаването на наематели или ползватели от заплащането на наем за периода на обявеното извънредно положение на територията на Република България.

 

17.Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №Д-54/  21.04.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг тайно наддаване.

 

18. Докладна записка от Васил Маргин  - Председател на Общински съвет гр.  Сапарева баня  с  изх. №Дз-9/ 15.04.2020г.

ОТНОСНО: Приемане на предложение за допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с Общинска администрация Сапарева баня.

19. Други.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин