Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Oбявление на Заповед №РД–08–148 от 06.03.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за застрояване (ПЗ) в обхвата на УПИ /парцели/: VI-2757, VII-2781, VIII-2783 в кв.110 по плана на гр. Сап. баня

О Б Я В Л Е Н И Е


Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Спаска Янкова Шалева - гр.София, ж.к.„Дружба"168, вх.Ает.3, ап.7; Георги Димитров Чучуганов - гр.Баня,обл.Столична, ул."Кресна" № 2, вх.А, ет.3, ап.10; Ивайло Василев Иванов - гр.Сапарева баня, ул."Георги Бенковски" № 10 / гр.София, ж.к „Дружба" бл.157, вх.В, ет.4, ап.70, р-н Искър/ ; Цветелина Златкова Пеянина - гр.София, ж.к „Люлин„ № 14, вх.В, ет.4, ап.40; Ивайло Златков Пеянин - гр.София, ж.к „Люлин „ № 14, вх.В, ет.4, ап.40; Мария Стефанова Николова - гр.София, ул."Димитър Хаджикоцев" №11, вх.3, ап.4; че със Заповед № РД - 08 - 148 от 06.03.2020 г. на Кмет на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 128 от 22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-2757, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.601.50 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел VII-2781, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.51 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот представляващ парцел VIII-2783, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.52 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, със следнитепределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:


- Плътност на застрояване - 60%
- Интензивност на застрояване Кинт -1.2%
- Височина /Етажност/ 3,0 - 10,0 /1 - 3/
- Минимална озеленена площ - 40 %
С цел изграждане, както следва:


- Малкоетажна сграда за обществено обслужване" в новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер VI-2757, 2781 - „За обществено обслужване", кв.110 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор № 65365.601.1099 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня;
- Малкоетажна сграда за обществено обслужване" в новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер VII-2783, 2781, „За обществено обслужване", кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с проектен идентификатор № 65365.601.1100 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

Съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПР/, с Възложители Калин Йорданов Цинцийски и Иво Людмилов Гергов, на основание чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.3, чл.124а, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и съобразен с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

 

Заповед № РД - 08 - 148 от 06.03.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настящето обявление на интрнет страницата на Община Сапарева баня при спазване разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.