Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 755 от 18.11.2019г. на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел ІІ-1035, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня, с идент.№65365.602.350 по кад. карта на гр.Сапарева баня

OБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Васил Кирилов Камберов - гр. Сапарева баня, ул. Христо Ботев №54, че със Заповед № РД - 08 - 755 от 18.11.2019 година на Кмет на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР)  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ-1035,  кв.30 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.350 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVІ-1035, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.351 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІV-1038, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1174 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХV-1037, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.349 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІІІ-1039, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1173 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

1. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ ІІ-1035,  кв.30 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVІ-1035, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.350 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ІІ-1035,  кв.30 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІV-1038, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.350 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

3. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ІІ-1035,  кв.30 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХV-1037, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.350 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

4. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ІІ-1035,  кв.30 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІІІ-1039, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.350 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

5. Запазване на установената  устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм;

съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на  План за регулация /ПР/, с Възложители Иван Рангелов Димитров, Мария Рангелова Димитрова,  Васил Рангелов Димитров и Антонио Рангелов Димитров

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.