Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Oбявление на Заповед № РД-08-83/10.02.2020г. на кмета на Община Сап.баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ), в обхват ПИ с идент. №65365.32.6, местност „Герено” по кад.карта на гр.Сап. баня за който е проведена процедура по пром

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „АГКСП" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Анна Иванова Иванова - Григорова, че със Заповед № РД-08-83/10.02.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед №РД-08-517/21.11.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.32.6, местност „Герено" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, за който е проведена процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки за проектиране с Решение №1 от 15.02.2018 година, взето по Протокол 1/15.02.2018 г.. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие", гр.Кюстендил, третиращ както следва:

        1.1. Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), третиращ разделянето на поземлен имот с идентификатор №65365.32.6, местност „Герено" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня на четири самостоятелни поземлени имота, с проектни идентификатори №65365.32.501, №65365.32.502, №65365.32.503 и №65365.32.504 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

      1.2. Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ),  одобрен със Заповед №РД-08-517/21.11.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня в обхват поземлени имоти с проектни идентификатори №65365.32.501, №65365.32.502, №65365.32.503 и №65365.32.504 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на установената устройствена зона от „Жилищна  устройствена  зона  с  преобладаващо  застрояване  със средна  височина  и  плътност - Жс" , съгласно  чл.19  от Наредба  Nо 7 за правила и нормативи за устройство  на  отделните  видове  територии  и  устройствени  зони, в „Жилищна  устройствена  зона  с  преобладаващо  застрояване  с малка  височина  и  плътност - Жм" , без промяна на предвиденото застрояване за изграждане на  «Четири  малкоетажни жилищни сгради».

с Възложители Елена Георгиева Здравкова, Йордан Димитров Маргин, Кирил Василев Маргин и Йордан Иванов Джаджаров, като изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

 

Заповед № РД-08-83/10.02.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 - дневен срок, считано от изтичане на 7 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.