Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение на Протокол №5/28.02.2020г. на заседание на ОбС Сапарева баня

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 33-78 ; 0889/ 548 369 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg

 

                                             

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/28.02.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл. 113, чл.114, ал.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 61

Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2017 г. от Общинска горска територия, предвидени по Горскостопански план 2017г. в подотдел 79 „н" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

1. Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2020 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

Приложение към докладна записка
Относно: Количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност поотделно за ползване на дървесина от общинска горска територия в подотдел 79 "н"
Клас на сортимент -ност Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС ОБЩО ЛЕВА без ДДС
1 2 3 4 16 17 18 19
Обект №048              
І а Бял бор _ 86,00 бук _ 83,00 _
І Бял бор 60,63 78,000 бук 61,36 83,00 9 822,02
ІІ Бял бор 53,48 64,00 бук 19,34 73,00 4 834,54
ІІІ Бял бор   35,00 бук _ 55,00 _
ІV и V Бял бор 5,07 30,00 бук 2 30,00 212,10
Дребна дървесина - игл. ритлов. Бял бор 1 25,00 бук _ 30,00 25,00
ОЗМ под 25 см Бял бор _ 30,00 бук _ _ _
ОЗМ над 25 см Бял бор _ 45,00 бук _ 50,00 _
Дърва Бял бор 37,48 16,00 бук 1538 45,00 69 788,98
Техн. дървесина иглолистна средна Бял бор _ 26,00 бук _ 45,00 _
Техн. дървесина иглолистна дребна Бял бор _ 19,00 бук _ _ _
Вършина Бял бор _ 1,00 бук _ 1,00 _
               
        СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:     84 682,64
ДДС 20%     16 936,53101 619,17

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/28.02.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 , и  чл.124б от ЗУТ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 62

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  ,  в  следния  териториален   обхват - поземлен  имот  с идентификатор 65365.24.203, местност "Грамчова чешма", по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня.

 2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.24.203, местност "Грамчова чешма", по  Кадастралната  карта на гр.Сапарева баня ,Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка  височина и плътност - Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите  за  застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

             - Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

            - Интензивност на застрояване - Кинт. -1,2

            - Минимална  озеленена  площ - 40%

С цел изграждане на три малкоетажни къщи за настаняване.

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава   заявителя -„АГРО  ИНВЕСТ  86" ООД, да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на  одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителите  да съгласуват  проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

6.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината.

 7.Екземпляр  от решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата  за  определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

9.Контрол по изпълнение на решението възлагаме на инж.Силвия Иванова - Директор дирекция «Архитектура, градоустройство, контрол в строителството и проекти» при Община Сапарева баня.

10.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/28.02.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, и чл.124б от ЗУТ


Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 63


1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 65365.21.126, местност „Самоковски път", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София.

  2.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с номер идентификатор № 65365.21.126, местност „Самоковски път", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, съгласно чл.19,  от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

                          -  Плътност на застрояване - 60 %

                          - Интензивност на застрояване  Кинт- 1.2

                          - Етажност /Височина/ - 1 -  3  / 3.00 м. - 10.00 м. /

                         - Минимална озеленена площ - 40 %

С проекта да се предвиди застрояване с „Малкоетажна жилищна сграда".

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителите да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в  обхвата  и  при спазване изискванията на одобреното задание по  т.1.

5.Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

  6.Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2  от ЗУТ с обявление, което се поставя на определените за  това места в сградата на общината, района или  кметството, както и на други подходящи места в съответната територия- предмет на  плана, и да се публикува на интернет страницата на общината.

 7.Екземпляр от решението да се връчи на заявителя след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

9.Контрол по изпълнение на решението възлагаме на инж.Силвия Иванова - Директор дирекция «Архитектура, градоустройство, контрол в строителството и проекти» при Община Сапарева баня.

 10.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

                                             

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/28.02.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.7 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 64


Общински съвет гр.Сапарева баня изменя точка 1 от  Решение №14 взето по Протокол №2 от 28.11.2019 година, което след промяната придобива  следния вид:

1. Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода   на  фирма   „Котлоремонт" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул. Саморанска №37, ЕИК 109525673, представлявано от Красимир Иванов Влахов, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор №65365.601.870 по КК на гр. Сапарева баня - тротоар на ул. Германея, поземлен имот с идентификатор №65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор № 65365.601.848 по КК на гр.Сапарева баня - ул. „Пчела", поземлен имот с идентификатор №65365.601.847 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Паничище", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.861 по КК на гр.Сапарева баня - ул. „Пчела", поземлен имот с идентификатор №65365.601.855 - ул. „Липа".  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/28.02.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 65

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на нов кабел ниско напрежение на фирма   „ЧЕЗ Разпределение България" АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №159, ЕИК 130277958, представлявано от Орлин Симеонов Аврамов в качеството му на пълномощник, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: улица с осови точки 206 - 205 - 204 - 203 - 201 - 200 по регулационния план на с. Паничище

 2. Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно съгасно чл. 67, ал. 2 от ЗЕ.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/28.02.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 112 от ЗВ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 66

 

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява   сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод Ф100 на фирма   „Феърплей Пропъртис" АДСИЦ със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх №51Б, ЕИК 131457471, представлявано от Маню Тодоров Моравенов, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: улица с осови точки 23 - 45 - 44 - 43 - 42 по регулационния план на с. Паничище, пешеходна алея от улица с осови точки 43 - 42 до УПИ I - За озеленяване, кв. 5 по РП на с. Паничище и УПИ I - За озеленяване, кв. 5 по РП на с. Паничище

 2. Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

 3.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/28.02.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 67

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Иван Георгиев Колибарски следните поземлени  имоти: 

1.  Имот с проектен № 039018 с площ 1,948 дка. в местността „Валого" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № Ф 00496 / 23.10.2019 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня,  който е образуван от ПИ № 0039015 /образуван от имот № 039010/ в местността „Маноилица"  - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

2.  Имот с проектен № 039016 с площ 2,787 дка. в местността „Валого" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № Ф 00495 / 23.10.2019 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня,  който е образуван от образуван от ПИ № 0039015 /образуван от имот № 039010/ в местността „Маноилица" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

3.  Имот с проектен № 016209 с площ 1,321 дка. в местността „На ридо" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № Ф 00494 / 23.10.2019 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня,  който е образуван от образуван от ПИ № 016200 /образуван от имот № 16196 - образуван от имот №016110/ и ПИ № 016205 /образуван от имот № 016162 - образуван от имот №016109/ в местността „На ридо" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

4.  Имот с площ 1,286 дка. в местността „Конлуко" в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № Ф 00497 / 23.10.2019 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който съответства на имот № 007258 с площ 1,286 дка. в местността „Конлуко" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/28.02.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4, чл.14, ал.1, чл.14, ал.2 от ЗОбС и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОбС и чл.11, ал.1, чл.14, ал.1 и ал.2, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 68


 І. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за срок от 10 години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване следните недвижими имоти:

1.  Поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор № 65365.57.2, местност „Пистата" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АПОС №74/30.08.2012 г./ с площ 89 149 кв.м.; Трайно предназначение на територията:Територия на транспорта; Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт;

2.  Част от поземлен имот - частна общинска собственост - 500 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 65365.19.165, местност „Прогоно" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС №727/19.09.2012 г./ целия с площ 170 627 кв.м.; Трайно предназначение на територията:Територия на транспорта; Начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства; представляващ един брой укритие за въздухоплавателни средства, находящо се по границата на ПИ с идентификатор № 65365.19.165 с път от републиканската пътна мрежа II-62.

ІІ. Общински съвет Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаване под наем за двата имота в общ размер на 350 лв. без ДДС месечно.

ІІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване по реда и условията, определени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІV. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договора за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

                                       

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/28.02.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и ал. 8 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 69


І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2020 г. приета с Решение № 43 от Протокол № 4 / 30.01.2020 година, както следва:  

В раздел VІ  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ в колона „№ по ред" се  добавят от №1008 до №1010, както следва:

№ 1008 - Част от имот публична общинска собственост, представляващ уширение за паркинг на улица с о.т. 198-197 по регулационния план на с.Паничище, общ.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня обект № 1 - с площ 9,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект - павилион;

№ 1009 - Част от имот публична общинска собственост, представляващ уширение за паркинг на улица с о.т. 198-197 по регулационния план на с.Паничище, общ.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня обект № 2 - с площ 9,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект - павилион;

№ 1010 - Част от имот публична общинска собственост, представляващ уширение за паркинг на улица с о.т. 198-197 по регулационния план на с.Паничище, общ.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня обект № 3 - с площ 9,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект - павилион;

 ІІ. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за срок 5 години, следните недвижими имоти общинска собственост:

1.Част от имот публична общинска собственост, представляващ уширение за паркинг на улица с о.т. 198-197 по регулационния план на с.Паничище, общ.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня обект № 1 - с площ 9,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект - павилион;

2. Част от имот публична общинска собственост, представляващ уширение за паркинг на улица с о.т. 198-197 по регулационния план на с.Паничище, общ.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня обект № 2 - с площ 9,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект - павилион;

3.Част от имот публична общинска собственост, представляващ уширение за паркинг на улица с о.т. 198-197 по регулационния план на с.Паничище, общ.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня обект № 3 - с площ 9,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект - павилион;

ІІІ. Общински съвет Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаване под наем за всеки обект/обособен терен, за разполагане на преместваеми търговски обекти по т.1 от настоящото решение поотделно, в размер на 100лв. без ДДС месечно.

ІV. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване по ред и условия, определени в Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

V. Общински съвет Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/28.02.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и ал. 8 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.56, ал.1 и ал.8 от Закона за устройство на територията и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 70


І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2020 г. приета с Решение № 43 от Протокол № 4 / 30.01.2020 година, както следва:  

В раздел VІ  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ в колона „№ по ред" се  добавят от №1011 до №1013, както следва:

№ 1011 - част от имот публична общинска собственост  /АПОС №287/18.08.2016г./, с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ І - За парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за обект № 1 - с площ 8,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект, като ОбС одобрява  и приложената план-схема;

№ 1012 - част от имот публична общинска собственост  /АПОС №287/18.08.2016г./, с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ І - За парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за обект № 2 - с площ 8,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект, като ОбС одобрява  и приложената план-схема;

№ 1013 - част от имот публична общинска собственост  /АПОС №287/18.08.2016г./, с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ І - За парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за обект № 3 - с площ 8,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект,  като ОбС одобрява  и приложената план-схема.

           ІІ. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, чрез публично оповестен конкурс по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, следните недвижими имоти общинска собственост, по одобрена, съгласно т.1 от настоящото решение план-схема:

1.       част от имот публична общинска собственост  /АПОС №287/18.08.2016г./, с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ І - За парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, за обект № 1 - с площ 8,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект за срок от 5 години.

2.       част от имот публична общинска собственост  /АПОС №287/18.08.2016г./, с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ І - За парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, за обект № 2 - с площ 8,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект за срок от 5 години.

3.       част от имот публична общинска собственост  /АПОС №287/18.08.2016г./, с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ І - За парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, за обект № 3 - с площ 8,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект за срок от 5 години.

III. Общински съвет Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална конкурсна цена за отдаване под наем за всеки обект/обособен терен, за разполагане на преместваеми търговски обекти по т.II от настоящото решение поотделно, в размер на 200 лв. без ДДС месечно.

IV. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичен конкурс и да сключи договора за наем на имотите, подробно описани по-горе, при условията на настоящото решение.

V.Специфични условия:

- Определя начина на отдаване под наем за всеки обект/обособен терен, за разполагане на преместваеми търговски обекти по т.II от настоящото решение, както следва:

На терените следва да бъдат разположени преместваеми обекти за търговия с хранителни стоки - сладолед и/или пакетирани изделия, сувенири и/или произведения на занаятите и изкуствата.

На терените следва да бъдат разположени преместваеми обекти, унифицирани като силует, вид: павилион, параметри: 8 кв.м. и материал: дърво за външно фасадно оформление, съгласно одобрена от гл.архитект проектна документация,

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/28.02.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание : чл. 21, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 71

 

1. Общински съвет дава съгласие Община Сапарева баня да кандидатства с проект "Модернизирана социална кухня в Домашен социален патронаж- гр. Сапарева баня", по приложение 3 от Обявление за откриване на процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила".

 2. Общински съвет- Сапарева баня дава съгласие за осигуряване на собствения принос на общината в размер на 10 % от общата стойност на проект с наименование "Модернизирана социална кухня в Домашен социален патронаж- гр. Сапарева баня", а именно сумата от  3 468 лв. Проектът ще бъде подаден във Фонд "Социална закрила", по приложение 3 от Обявление за откриване на процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/28.02.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за  водите

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 72

  1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

   2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „Д и С 2012" ЕООД  със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул."Цар Симеон Велики" №4, вх.В, ет.1, ап.25,,  ЕИК  202169403 от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика   за външен басейн за спорт, отдих и рекреация  с  полезен обем 600 куб.м., представляващ част от обект:   „Басейн за обществено ползване със сграда за обслужването му,  находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III - 2722 „За обществено обслужване", кв.127 по плана на гр.Сапарева баня,  с идентификатор №65365.601.1104 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София/  , както следва:

 • Проектен дебит - 0,30  л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
 • Средноденонощно водно количество -  до  25,92  куб.м.
 • Годишно водно количество                  -   до 9 460,80   куб.м. / год.

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/28.02.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, §133, ал.9, т.1 букви „б" и „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за  водите

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 73


1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня" съответства   на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

  2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „ХИДРО -  РСД" ЕООД  със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул."Захари Бобошевски " №5, ЕИК  205445885от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри за  спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика   за атракционен комплекс „Германея - Термал Спирнгс", включващ голям басейн с  обем 136,14  куб.м., среден  басейн с обем 107,42 куб.м., детски басейн с обем 22,99 куб.м. и два броя лечебни басейни с хидромасажни струи с общ обем 25,12 куб.м., представляващи  част от обект:  „Басейн за обществено ползване със сграда за обслужването му,  находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V  - 2747 „За обществено обслужване", кв.108 по плана на гр.Сапарева баня,  с идентификатор №65365.601.1103 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня  , одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София/ , както следва:

 • Проектен дебит - 0,30 л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
 • Средноденонощно водно количество -  до  25,92   куб.м.
 • Годишно водно количество                  - до  9460,80   куб.м. / год.

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/28.02.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21, ал.3 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 1 и 2, чл.26 от Закона за нормативните актове 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 74

 

Общински съвет Сапарева баня изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с Общинска администрация Сапарева баня, приет с с Решение №13 от протокол №3/21.12.2007 г., изменен с Решение №32 от протокол №3/27.01.2012 г. на ОбС Сапарева баня; /изм. с Решение 440 от Протокол №37 от 30.05.2018г., както следва:

1.         Чл. 8а /нов/ Общинският съвет може избере до двама заместник- председатели.

 (Ал.1) Заместник-председателят на Общинския съвет се избира с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.

 (Ал.2). Заместник - председателят подпомага работата на Председателя при организиране дейността на ОбС и работата на постоянните комисии и отделните общинските съветници по време на мандата.

(Ал.3 ) Заместник председателят си запазва правото да участва в постоянни комисии към ОбС и за времето , в което замества Председателя.

2.       Чл.11, т.15./нова / За времето, когато отсъства председателят на ОбС се замества от заместник председател, изрично упълномощен от Председателя на ОбС

3.       Чл.19,(Ал.3) /нова/ Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и задължително изготвя становища по тях.

4.       Чл.20а /нов/ За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища и съдържа задължително следните данни:

1.       Дата и място на провеждане ;

2.       Списък на присъстващите членове на комисията;

3.       Заключение за наличието на кворум

4.       Дневен ред

5.       Възникнали по време на обсъждането предложения или съображения и името на съветника, който ги е изразил;

6.       Окончателно предложение за решение и резултати от гласуването по него.

5.       Чл.25, ал.2, т.7  /Изм. с Решение 32 от Протокол №3/27.01.2012 г., изм. с решение 74 от Протокол №5/28.02.2020г. Общинските съветници получават 70% от средната брутна заплата в Общинска Администрация, но не повече от минималната работна заплата за страната  за последния месец от предходното тримесечие за участие в заседание, което включва и участие в комисии.

6.       Чл.28, т.6 /нова/ При неизпълнение на задълженията по чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, на Общинския съветник се удържат средства в размер на

30% от месечното му възнаграждение, в случай на отсъствие от заседание на Постоянните комисии към Общински съвет, без уважителна причина;

40%  от месечното му възнаграждение, в случай на отсъствие от заседание  на Общински съвет, без уважителна причина;

7. Чл. 35а. (1) Общинският съвет осъществява своята дейност на редовни и извънредни      заседания.

(2) /Нова/ Редовните заседания се провеждат всеки последен работен четвъртък от месеца. В случай, че последния четвъртък от месеца е неработен, заседанието се провежда в предходния работен ден. 

(3)    Извънредните заседания се провеждат във всеки ден от седмицата, когато се наложи.

  8.   чл.37, /3/ /изм. с Решение 74 от Протокол 5/28.02.2020г /Поканите се изпращат не по-късно от 7 дни преди деня на заседанието.

/4/ нова Връчването на Поканите за заседание на ОбС, както и докладните с приложенията към тях на съветниците да става по пощата, или лично от деловодството на Общински съвет

 9. чл.39,  Ал.5 /нова/  Броят на точките по дневния ред, които се внасят след свикване на заседанието не може да бъде повече от 1/3 от общият брой, точки включени в поканата за свикване на заседание на ОбС.

10. чл.74, 2. /доп. с Решение 74 от Протокол 5/28.02.2020г Осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии; или лично връчването им на общинските съветници;

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/28.02.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА; чл.48, ал.1 от ЗМСМА;

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 75

 

1.   Общински съвет Сапарева баня създава временна комисия, която да извърши проверка на извършваните дейности и състоянието на горски територии- собственост на Община Сапарева баня.

2.  Определя временна комисия в състав от пет съветника:

                          1.Силвия Гладникова

                          2.Сашо Иванов

                          3. Явор Дамянов

                          4. Любен Кръстев 

                          5.Любомир Георгиев

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/28.02.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.110, ал.1, т.1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл.20а, ал.1 от ЗОЗЗ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 76

1. Общински съвет гр. Сапарева  дава съгласието си за включване в регулацията на гр. Сапарева баня на имот с идентификатор 65365.32.40 по КККР на гр.Сапарева баня, за който има действащ Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед №461 от 17.09.2013г. на Кмета на Община Сапарева баня и за който е извършена промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с Решение № 1/31.01.2019г. от Протокол №1/31.01.2019г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил.

1.   Разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) третиращ както следва:

 • Обединяване на поземлен имот с идентификатор 65365.32.40 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, за който има действащ Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед №461 от 17.09.2013г. на Кмета на Община Сапарева баня и за който е извършена промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с Решение № 1/31.01.2019г. от Протокол №1/31.01.2019г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V, кв. 101 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.242 в нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер V(65365.601.242, 65365.32.40), кв. 101 по регулационния план, с проектен идентификатор 65365.601.1105 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня.
 • промяна на отреждането на новообразувания урегулиран поземлен имот с проектен номер V(65365.601.242, 65365.32.40), кв. 101 по регулационния план, с проектен идентификатор 65365.601.1105 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, представляващ парцел, от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване".
 • Запазване на установената устройствена зона на новообразувания урегулиран поземлен имот с проектен номер V(65365.601.242, 65365.32.40), кв. 101 по регулационния план, с проектен идентификатор 65365.601.1105 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня - „Жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм", съгласно чл.19 от Наредба Nо 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
 • Промяна на пределно допустимите стойности на параметрите за застрояване от, както следва:

            Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,0 м. /1 - 3/

            Плътност  на  застрояване - Ппл - 40 %

            Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1,2

            Минимална  озеленена  площ - 40%

в, както  следва:

            Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,0 м. /1 - 3/

            Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

            Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1,2

            Минимална  озеленена  площ - 40%

        Без промяна на предвиденото застрояване за изграждане на «Една малкоетажна къща за настаняване на туристи».

 1. Проектът за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4. Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на   т.1.

5. Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на  План  за  регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

6. Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината.

7. Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

9. Контрол по изпълнение на решението възлагаме на инж. Силвия Иванова - Директор дирекция «Архитектура, градоустройство, контрол в строителството и проекти» при Община Сапарева баня.

10. На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/28.02.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, §133, ал.9, т.1   от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.41, ал.1 и 2 от Закона за  водите

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 77

1.Общински съвет гр.Сапарева  дава съгласието си Община Сапарева баня  да ползва  минералната вода от сондаж  1 ХГ на НМВ „Сапарева баня" посредством  изграден обект: „Подземен резервоар  за минерална вода с вместимост 1000 куб.м.  и довеждащ и отвеждащ водопровод" - публична общинска собственост, като определя условията и редът за използване на водният обект в съответствие с издадените разрешителни за водовземане и ползване на водният обект по начин, който гарантира опазването на живота и здравето на населението и на околната среда, включително да  предоставя минералната вода на ползвателите и титулярите  на Разрешителни за водовземане от минерална вода  издадени по реда на чл. 52, ал.1, т.3 от Закона за водите, за целите, за които е предоставена, при спазване  разпоредбите на Закона за водите и  условията на Решение №25/02.02.2011 година на Министъра на околната среда и водите, които ползватели и титуляри са съгласно регистър на издадените от Кмета на Община Сапарева  баня разрешителни от находище на минерална вода „Сапарева аня" - изключителна държавна собственост.

           2.Общински съвет гр.Сапарева баня  упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими законови действия, свързани с дейностите по т.1 от докладната записка, като същият е длъжен да:

-стопанисва и поддържа в изправност съоръженията в съответствие с изискванията на нопрмативната уредба;

-осигурява ползването на минералната вода, без да нарушава обществените интереси и в интерес на населението;  

- издава разрешителните за водовземане по чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а" ЗВ;

- изменя, продължава, преиздава, прекратява или отнема разрешителни, издадени преди предоставяне на находището на минерална вода за управление и ползване от общината, след решение на Общински съвет;  

-контролира:  изпълнението на параметрите и условията в издадените разрешителни за водовземане от находището или участъка от находище на минерална вода;  поддържането и спазването на забраните в поясите и зоните за опазване на находището или участъка от находище на минерална вода.

-събира таксите за водовземане от минерални води;

-разходва събраните такси за водовземане от минерални води от находищата или участъците за целите, предвидени в Закона за водите

-изпраща копия на издадените административни актове по §133, ал.2, т.2, букви „в" и „г" и констативните протоколи за изпълнения контрол по буква „д" от Закона за водите в Министерството на околната среда и водите и ги публикува на интернет страницата на съответната община;

- ежегодно до 31 март представя на:  министъра на околната среда и водите - отчет за ползването на минералните води, включващ: баланс на ресурсите на всяко находище/участък; баланс по водовземни съоръжения, посочващ утвърдения технически възможен дебит на всяко съоръжение, предоставения за ползване дебит от всяко съоръжение и свободния дебит от всяко съоръжение, списък на водоползвателите с данни за разрешените и фактически използваните през предходната година обеми минерална вода и заплатените такси за водовземане;   директора на съответната басейнова дирекция - списък на водоползвателите с данни за разрешените и фактически използваните през предходната година обеми минерална вода и заплатените такси за водовземане и информация за изпълнените мерки на територията на общината - когато находището на минерална вода е определено като водно тяло в съответния план за управление на речните басейни.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

                                             

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 5/28.02.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Относно: Проектозаповед за обявяване на защитена зона BG0002129 „Рила буфер" за опазване на дивите птици и относно Проектозаповед за обявяване на защитена зона BG0000636 „Ниска Рила" за опазване на природните местообитания и  на дивата флора и фауна

 

Във връзка Проектозаповед за обявяване на защитена зона BG0002129 „Рила буфер" за опазване на дивите птици и относно Проектозаповед за обявяване на защитена зона BG0000636 „Ниска Рила" за опазване на природните местообитания и  на дивата флора и фауна Община Сапарева баня е изпратила до МОСВ становища на Община Сапарева баня. Като представители на местната власт Общински съвет Сапарева баня подкрепя тези становища, като в подкрепа на тях желае приемането на декларация за тази цел.

 

Правно основание: Във връзка с горното и на основание чл.21 ал 1.т.23 и ал 2 от ЗМСМА

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 78

 

 1.Общински съвет Сапарева баня приема Декларация относно Проектозаповед за обявяване на защитена зона BG0002129 „Рила буфер" за опазване на дивите птици и относно Проектозаповед за обявяване на защитена зона BG0000636 „Ниска Рила" за опазване на природните местообитания и  на дивата флора и фауна, съгласно Предложение 1, към настоящото  решение.

 2.Настоящото решение да бъде изпратено до Кмета на Община Сапарева баня и МОСВ в 7-дневен срок от приемането му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

Приложение 1, към Решение 78

от  Протокол 5/28.02.2020г.

На заседание на  ОбС

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

 

Долуподписаните:

Васил Георгиев Маргин

Силвия Светлозарова Гладникова

Йордан Георгиев Чучуганов

Иван Георгиев Куйов

Николай Йорданов Мертакчийски

Любен Стоянов Кръстев

Любомир Иванов Георгиев

Никола Георгиев Фарфаров

Явор Илчов Дамянов

Иван Димитров Базиргянов

Сашо Кирилов Иванов

Орлин Василев Пехливански

Светослав Венциславов Андреев

в качеството ни на общински съветници в Общински съвет Сапарева баня и качеството си на представители на гражданите, живущи на територията на Общината изразяваме своята подкрепа във връзка с дадените от Община Сапарева баня Становища, относно:

1.Становище изх.№ П-193-3/26.02.2020г., относно Проектозаповед за обявяване на защитена зона BG0002129 „Рила буфер" за опазване на дивите птици;

2.Становище изх.№ П-193-2/26.02.2020г. относно Проектозаповед за обявяване на защитена зона BG0000636 „Ниска Рила" за опазване на природните местообитания и  на дивата флора и фауна

3.Общински съвет Сапарева баня възразява, имотите, включени в урбанизираната територия на с.Паничище, общ.Сапарева баня, както и имотите, изключени от горска територия в Общината, да бъдат включвани в защитените зони, цитирани по-горе.

4. Общински съвет Сапарева баня настоява проектозаповедите, цитирани по-горе да бъдат съобразени с предвижданията на Общия устройствен план на Община Сапарева баня, който е влязъл в сила.

 

Подписи:

 

1.        Васил Георгиев Маргин.................................п.........................

 

2.       Силвия Светлозарова Гладникова....................п.........................

 

3.       Йордан Георгиев Чучуганов............................п........................

 

4.       Иван Георгиев Куйов.....................................п........................

 

5.       Николай Йорданов Мертакчийски.....................п........................

 

6.       Любен Стоянов Кръстев...................................п......................

 

7.       Любомир Иванов Георгиев...............................п.......................

 

8.       Никола Георгиев Фарфаров..............................п.......................

 

9.       Явор Илчов Дамянов.........................................п...................

 

10.   Иван Димитров Базиргянов...................................п.................

 

11.   Сашо Кирилов Иванов..........................................п..................

 

12.   Орлин Василев Пехливански..................................п.................

 

13.   Светослав Венциславов Андреев............................п...................