Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Oбявление на Заповед № РД-08-37/21.01.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПР), в обхвата на УПИ, парцели ІІІ-130 кв.87, ІV-127, кв.87 и ХІ-128 кв.87 по регулационния план на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „АГКСП" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Пламен Георгиев Банков, Нели Георгиева Банкова, Нина Николова Харамлийска, Рени Илиева Рангелова, Веселин Илиев Рангелов, че със Заповед № РД-08-37/21.01.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен  Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Председателя на Общински народен съвет гр.Станке Димитров в обхвата на  урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІІІ-130 кв.87, ІV-127, кв.87 и ХІ-128 кв.87 по регулационния план на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори съответно 65365.601.431, 65365.601.430 и 65365.601.432 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-130 кв.87 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-127 кв.87 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен  имот  с идентификатор 65365.601.430 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-127 кв.87  и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-128 кв.87 по регулационния план на гр.Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот, с идентификатор 65365.601.430 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, както и отреждане на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-127, кв.87 по плана на гр.Сапарева баня  „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност- Жм,  Възложители Райна Стойчева Банкова и Димитър Николов Банков, съгласно графичната част на приложеният към тази заповед Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, като изготвен на основание чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените  планове.

 

Заповед № РД-08-37/21.01.20209 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 - дневен срок, считано от изтичане на 7 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.