Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.02.2020г. от 10:15ч. / петък /

ПОКАНА

 

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.02.2020г. от 10:15ч. / петък / в   заседателната зала на Общинска администрация

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

                                                              Проект!                                                           

 Дневен ред:


1.  Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-27/   14.02.2020г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от  Общинска горска територия

2.Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община  Сапарева баня  с изх. №З-296-1/  18.02.2020г.

ОТНОСНО: Одобряване на задание  и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в обхвата неурегулиран поземлен имот с индификатор 65365.24.203, м. Грамчова чешма, по КК на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК

3.Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-316-2/  19.02.2020г.

ОТНОСНО: Одобряване на задание  и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в обхвата неурегулиран поземлен имот с индификатор 65365.21.126, м. Самоковски път, по КК на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК- София

4. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня с изх. №З-1837-3/  20.02.2020г.

ОТНОСНО:  Изменение на т.1 от Решение №14 взето по протокол № 2/28.11.2019г. на Общински съвет

5. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община  Сапарева баня  с изх. №З-1291-1/ 19.02.2020г.

ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване

6.Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №З-1892-1/  19.02.2020г.

ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване

7.Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община  Сапарева баня  с изх. №П-1653-1/  19.02.2020г                                                                                                            

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имат по реда на §27, ал.2,т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г..

8.Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №П-282-1/  19.02.2020г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлени имоти общинска собственост

9.Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-29/  19.02.2020г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост

10.Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. № Д-30/  19.02.2020г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост

11.Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-28/  19.02.2020г.

ОТНОСНО: Кандидатстване на  Община Сапарева баня пред Фонд „Социална закрила" за отпускане на финансови средства, съгласно чл.27, ал.1, т.2,3,5 и 6 от ЗСП и осигуряване на 10%  съфинансиране от общински бюджет.

12. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №З-37-6/  20.02.2020г.

ОТНОСНО: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода

13. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община Сапарева баня  с изх. №З-68-4/  20.02.2020г.

ОТНОСНО: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода

14. Докладна записка от Силвия Гладникова -  Общински съветник с  вх. №Дз-4/ 18.02.2020г.

ОТНОСНО: Приемане на предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с Общинска администрация Сапарева баня

15.Други

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин