НовиниПринтирай

Обявление до Марин Стоилов Младжов

На основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Община Сапарева баня съобщава на Марин Стоилов Младжов Заповед № 505/06.12.2011 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобряване на проект на подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ в обхвата на урегулирани поземлени имоти /УПИ/, представляващи парцели ІV-994, І-993 и V-995, кв.33 по плана на гр.Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новите вътрешно регулационни линии на УПИ /п-л/ ІV-994, кв.33 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващите имотни граници на поземлен имот с идентификатор 65365.603.429 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня
Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня.

*Заповедта е достъпна в прикачения файл

Прикачени файлове

Заповед (903.74 KB) Заповед (356.05 KB)