Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.01.2020г. от 10:15ч. / четвъртък /

 

                                            ПОКАНА                                             

 

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.01.2020г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в   заседателната залата на Общинска администрация

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

                                                             Проект!                                                            

Дневен ред:1.  Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-11/   20.01.2020г.

ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план на младежта 2020г.

 

2.  Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-15-  23.01.2020г.

ОТНОСНО: Приемане на отчет на План за действие на Община Сапарева баня (2017-2020) в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение , живеещи в сходна на ромите ситуация за 2019г.

 

3.  Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-13/  21.01.2020г.

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинска собственост и резултатите от нейното управление през 2019г.

 

4.  Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-12/  21.01.2020г.

ОТНОСНО: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост в Община Сапарева баня за периода 2020-2023година.

 

5. Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-14/  21.01.2020г .

ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Сапарева баня за 2020г.

 

6.  Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-10/ 20.01.2020г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд.

 

7.  Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-17/  23.01.2020г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

 

8.  Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-18/  23.01.2020г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

 

9.  Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-2373-1/  21.01.2020г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

 

10. Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №П-1789-1-/  23.01.2020г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2,т.1 от ПРЗ на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

 

11. Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №З-116-1/  21.01.2020г.

ОТНОСНО: Разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП)-изменение на План за застрояване  (ПЗ), одобрен със заповед №105/ 11.03.2014г. на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата поземлен имот с индификатор 65365.31.28, м. Горнио герен, по КК на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК.

 

12. Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-2/ 17.01.2020г.г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от  Общинска горска територия.

 

13. Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-3/ 17.01.2020г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от  Общинска горска територия.

 

14. Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-4/ 17.01.2020г.

ОТНОСНО: Провеждането на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив/ сеч, извоз и рампиране/ на прогнозни количества дървесина, ремонт и поддръжка на път.

 

15.  Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-5/ 17.01.2020г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от  Общинска горска територия.

 

16.  Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-6/   17.01.2020г

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от  Общинска горска територия.

 

17.  Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-7/   17.01.2020г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от  Общинска горска територия.

 

18.  Докладна записка от Калин Гелев -  Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-8/ 17.01.2020г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от  Общинска горска територия.

 

19. Докладна записка от Калин Гелев-Кмет на община Сапарева баня с  изх. №Д-22/         24.01.2020г.

ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Залесяване Верила" по програма за развитие на селските райони 2014-2020, мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване на жизненспособността на горите", Подмярка 8.1. „залесяване и поддръжка".

 

20. Докладна записка от Калин Гелев -Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-21/  23.01.2020г.

 ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Сапарева баня за 2020г.

 

21.Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на община  Сапарева баня  с  изх. №Д-19/  23.01.2020г.

ОТНОСНО: Вземане на решение за поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от ДФ „Земеделие" по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №10/07/2/0/00907 от 15.12.2017г. по подмярка 7.2." Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони 2014-2020" в проект „Ремонт и модернизация на ДГ „Св.Анна", гр.Сапарева баня.

 

22.Други

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин