Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Oбявление на Решение № 33/30.12.2019 година на ОбС Сапарева баня,касаещо Възложители: Иванка Георгиева Евстратиева и Елка Йорданова Мертакчийска

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 3012.2019 година Решение № 33, взето по Протокол № 3 от 3012.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за  одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65336.32.161, местност „Фитиш дере" по КК на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени не земеделски нужди, установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с цел изграждане на „Три малкоетажни къщи за настаняване", с Възложители Иванка Георгиева Евстратиева и Елка Йорданова Мертакчийска.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.