Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Oбявление на Решение №32/30.12.2019година на ОбС Сапарева баня, касаещо Възложители: „ТОМО СТРОЙ“ ЕООД и „КА ПАРК“ ООД

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.12.2019 година Решение № 32, взето по Протокол № 3 от 30.12.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за даване на съгласие - право на прокарване и сервитут, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - сградно водопроводно отклонение за захранване с минерелна вода на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.2, местност „Герено" по КК на гр.Сапарева баня и поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.24.220 и 65365.24.12, местност „Сиракова круша" по КК на гр. Сапарева баня, със следния териотриален обхват поземлени имоти с идентификатори № 65365.24.3, 65365.24.19, 65365.24.622 и 65365.60.1, с Възложители „ТОМО СТРОЙ" ЕООД и „КА ПАРК" ООД.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.