НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-40/21.12.2011

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-40/21.12.2011 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на проект за изменение на действащ Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ, кв.129 по плана на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори №№ 65365.601.160; 65365.601.164; 65365.601.165; 65365.601.166; 65365.601.167; 65365.601.168; 65365.601.170; 65365.601.172; 65365.601.171; 65365.601.162 и 65365.601.163 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ разделянето на урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел ІІІ, кв.129 по плана на гр.Сапарева баня на десет самостоятелни урегулирани поземлени имота с проектни номера: УПИ ІІІ-2696, 2648, кв.129; УПИ VІ-2649, кв.129; УПИ VІІ-2684, кв.129; УПИ VІІІ-2445, 2681, кв.129; УПИ ІХ-2669, кв.129; УПИ Х-2873, кв.129; УПИ ХІ-2687, кв.129; УПИ ХІІ-2697, кв.129; УПИ ХІІІ-2650, кв.129; УПИ ХІV-2610, кв.129 по плана на гр.Сапарева баня и образуване на нова улица - тупик с о.т.487А - 486А по плана на гр.Сапарева баня.
Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня.


*Заповедта е достъпна и в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Заповед (1.36 MB) Заповед (1.17 MB)