Общинска администрация > Административни услугиПринтирай

Община Сапарева баня осъществява услуги по Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС)

Уважаеми съграждани,

 

Уведомяваме Ви,че съгласно Споразумение  № КД-3-138/15.10.2019 година сключено между Община Сапарева баня и  АГКК гр.София:

 

Община Сапарева баня приема да подпомага АГКК  при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

 

 Административното обслужване   обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в КККР на недвижимите имоти.

 

Дейностите и услугите   се изпълняват от оправомощен със Заповед № РД-13-197/16.10.2019 година  на изпълнителния директор на АГКК служител на Общината, определен от кмета на  Общината - Даниела  Иванова Белчинска  - Димитрова - старши специалист ТСУ при Община Сапарева баня.

 

За официалните документи   на АГКК и община Сапарева баня се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

 

РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ Е КАКТО СЛЕДВА:


1/. Скица на поземлен имот в урбанизирана територия - събира се такса в размер, както следва:

 1. документ на хартиен носител - 20 лв.;

 2. електронен документ в PDF формат - 14 лв.

 

 2/. Скица на поземлен имот в неурбанизирана територия - събира се такса в размер, както следва:

 1. документ на хартиен носител - 5 лв.;

 2. електронен документ в PDF формат - 3,50 лв.

 

 3/. Скица на сграда - събира се такса в размер, както следва:

 1. документ на хартиен носител - 20 лв.;

 2. електронен документ в PDF формат - 14 лв.

 

4/.Схема на самостоятелен обект - събира се такса в размер, както следва:

 1. документ на хартиен носител - 20 лв.;

 2. електронен документ в PDF формат - 14 лв.

 

5/. Удостоверение за наличие или за липса на данни - събира се такса в размер, както следва:

 1. документ на хартиен носител - 20 лв.;

 2. електронен документ в PDF формат - 14 лв.

 

 

Работно място: Сградата на Общинска администрация гр.Сапарева баня, ул."Германея"№1, етаж 3  /Дирекция „Архитектура, градоустройство, контрол в строителството и проекти/

 

Приемно  време: Всеки работен ден  от 15.00 ч. до 17.00ч.